Koncesijos klausimai

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos paskelbė koncesijos konkursą projekto „Turizmo komplekso Palūšėje plėtra“ įgyvendinimui
(2016-2017 m.)
Koncesijos konkurso sąlygos (su priedais, išskyrus pateikiamus žemiau)
3 priedas. Techninė specifikacija
Techninės specifikacijos 1 priedas
Techninės specifikacijos 2 priedas
Techninės specifikacijos 3 priedas

Techninės specifikacijos 4 priedas
15 priedas. Finansinės veiklos modelio forma|
17 priedas. Koncesijos sutarties projektas

Aiškinamasis susirinkimas dėl paslaugų teikimo vietos apžiūros įvyks 2016 m. lapkričio 25 d. 11 val. adresu – Lūšių g. 16, Palūšė, Ignalinos r, LT-30202. Kontaktinis asmuo informacijai – Sigitas Žvinys, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos direktoriaus pavaduotojas, el. p.: [email protected], tel. 8 687 54890.

Skelbimas apie viešųjų paslaugų koncesijos konkurso dalyvių, kviečiamų dalyvauti tolesnėse konkurso procedūrose, sąrašas.

Koreguojama skelbimo apie kviečiamų dalyvauti tolesnėse viešųjų paslaugų koncesijos konkurso procedūrose dalyvių sąrašą teksto 1-o punkto redakcija: „1. Juridinių asmenų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, atstovaujama UAB „FS company“.

Centrinio turizmo centro pastato papildomi brėžiniai: cokolinio aukšto planas, pirmo aukšto planas, mansardos planas.
NTR centrinio duomenų banko išrašo kopija, žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro pažymėjimo kopija.
NTR centinio duomenų banko išrašas.

Komisijos atrinkti operatorių (koncesininką) viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projekto “Turizmo komplekso Palūšėje plėtra” įgyvendinimui 2017 m. sausio 31 d. protokolu Nr. 6 patikslintos  Konkurso sąlygos, išdėstant nauja redakcija:

1. Koncesijos Konkurso sąlygų 21 p.:
Komisija gali pakeisti Konkurso sąlygas arba atšaukti konkursą, tačiau tik laikotarpio nuo Konkurso sąlygų paskelbimo „Informaciniuose pranešimuose“, Suteikiančiosios institucijos tinklalapyje www.vstt.lt skiltyje „Veikla“, „Koncesijos konkursas“ ir Direkcijos Direkcijos tinklalapyje www.anp.lt skiltyje „Direkcijos veikla“, „Koncesijos konkursas“ iki Išsamių pasiūlymų pateikimo datos pirmoje pusėje. Jeigu Komisija nuspręs pasinaudoti tokiomis savo teisėmis, apie tai bus pranešta visiems Dalyviams bei paskelbta Suteikiančiosios institucijos tinklalapyje www.vstt.lt skiltyje „Veikla“, „Koncesijos konkursas“ ir Direkcijos tinklalapyje www.anp.lt skiltyje „Direkcijos veikla“, „Koncesijos konkursas“.

2. Koncesijos Konkurso salygų 14 priedas “Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui” Koncesijos Konkurso salygų 14 priedas “Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui”, 2.3. “Finansinio pasiūlymo pagrindas”, pakeičiant papunktį 2.3.1. “Pagrindinės datos” ir papildant papunkčiu “Indeksavimas” (toliau pataisant papunkčių numeraciją ir nekeičiant teksto):

2.3.Finansinio pasiūlymo pagrindas

2.3.1.Pagrindinės datos

Laikomasi prielaidos, kad finansinio veiklos modelio rengimo tikslais, bazinė data laikoma 2017 m. balandžio 1 d. (toliau – Bazinė data).

2.3.3.Indeksavimas

Skaičiavimo ir pasiūlymo pateikimo tikslams, daryti prielaidas, kad Projekto bendrovės mokėjimai (nuomos mokestis ir Mokestis) Suteikiančiajai institucijai / Direkcijai, Projekto bendrovės sąnaudos ir pajamos indeksuojami metiniu SVKI ( suderintas vartotojų kainų indeksas) indekso pokyčiu lygiu 2,00 proc. Šie dydžiai pradedami indeksuoti įvykdžius visas privalomas Investicijas į Naują turtą t.y. nuo 2019 m. sausio 1 d. Nuo to momento indeksavimas atliekamas kas metus pradedant nuo sausio 1 d. ir baigiant gruodžio 31 d.


3. Koncesijos Konkurso sąlygų 3 priedas “Techninė specifikacija” Reikalavimai Projekto bendrovės veiklai (priešpaskutinė pastraipa):
Projekto bendrovė privalo užtikrinti tinkamą turizmo centro centriniame pastate esančios transformatorinės veiklą (Uždara transformatorinė pastotė su dviem galios transformatoriais, 10 kV skirstykla ir 10 kV kabeline linija 0,530 km, kurią ekspluoatuoti privalo atestuota įmonė, orientacinė paslaugos kaina metams 960 Eur).

Koncesiją suteikiančioji institucija – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įstaigos kodas 188724381, įstaigos buveinės adresas – Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, tel. (8-5) 272 3284, faks. (8-5) 272 2572, el. paštas [email protected]. „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ 2016 m. lapkričio 16 d. Nr. 89 paskelbė konkursą apie viešųjų paslaugų koncesijos konkursą.

Dalyvių pateikti išsamūs pasiūlymai buvo vertinami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi, Konkurso sąlygų 10 priede nustatyta tvarka. Pagal suteiktų įvertinimų eiliškumą sudarytas Dalyvių sąrašas:
1. UAB „Picukė“ – 0,896 balo,
2. Juridinių asmenų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, atstovaujama UAB „FS company“ – 0,770 balo.

Tarnyba siekdama nesukelti abejonių dėl skaidrumo principo įgyvendinimo Komisijos veikloje, informuoja, kad ūkio subjektų grupę, veikiančią jungtinės veiklos sutarties pagrindu, sudaro šie juridiniai asmenys:  UAB „FS company, UAB „Reskriptas“, UAB „Kibis“, UAB „Rijeka“, MB „Allaudo“, VšĮ „Yra šalis“, IĮ „Saulėtas Bebras“, Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus, UAB „Pas Jonus“.

Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto "Turizmo komplekso Palūšėje plėtra"
Palūšės koncesija_Informacija dalyviams dėl 2017-04-06 prašymo
Palūšės koncesija_Atsakymas į 2017-05-05 prašymą
Koncesijos sutartis 2017-06-28
Klausimai - atsakymai
Atnaujinimo data: 2023-12-06