Asmens duomenų apsauga

                                                                                                         PRIVATUMO  POLITIKA

             Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) (juridinio asmens kodas 188724381), buveinės adresas: Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, tel. (85) 2723284, el. paštas [email protected]) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Tarnyboje būtų tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau- BDAR), Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu (toliau -ADTAĮ) ir kitais teisės aktais.

            Privatumo politika nustato Tarnyboje tvarkomų asmens duomenų tvarkymo principus.

         Asmens duomenys – tai bet kuri informacija apie asmenį, kurią pateikė jis pats, arba kurią Tarnyba gavo iš kitų šaltinių, ir kuri leidžia asmenį identifikuoti. Tai gali būti asmens vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija, adresas ir bet kuri kita jį identifikuoti leidžianti asmeninė informacija, kurią Tarnyba tvarko įgyvendindama savo vykdomas funkcijas.

          Duomenų subjektas – tai fizinis arba juridinis asmuo, kurių asmens duomenis gauna ir naudoja Tarnyba.

          Kitos politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos BDAR, ADTAĮ ir kituose teisės aktuose.

           Tarnyba, tvarkydama jai patikėtus ar iš kitų šaltinių gautos asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:

 • Asmens duomenis tvarko laikantis BDAR įtvirtintų principų;
 • Tvarko asmens duomenis teisėtai, tiksliai, sąžiningai, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas ir saugumas;
 • Užtikrina, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys;
 • Užtikrina, kad asmens duomenys nebūtų tvarkomi ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.

            Tarnyba duomenų tvarkymui gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Duomenų tvarkytojų atliekamas duomenų tvarkymas reglamentuojamas sutartimi, kurioje nustatomi duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei duomenų valdytojo prievolės ir teisės.

Asmens duomenys Tarnyboje tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:

 1. Vykdant vidaus administravimą;
 2. Socialinių tinklų profilių administravimas Tarnybos, Nacionalinio lankytojų centro, Tarnybos metodinio-analitinio centro veiklos viešinimo tikslu;
 3. Siekiant sudaryti ar įvykdyti sutartis, kurių šalis yra duomenų subjektas;
 4. Nagrinėjant duomenų subjektų skundus, prašymus ir pareiškimus;
 5. Siekiant apsaugoti Tarnybos teisėtus interesus, užtikrinant asmenų ir Tarnybos turto apsaugą.

ASMENS DUOMENŲ SAUGA

             Tarnyba, tvarkydama asmens duomenis, užtikrina sąžiningą, saugų ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą, naudojimą ir tvarkymą. Tam įgyvendinamos tiek techninės, tiek organizacinės duomenų saugumo priemonės, skirtos asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar nuo neteisėto tvarkymo.

              Tarnyba laikosi konfidencialumo ir įsipareigoja neperduoti asmens duomenų jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kurie įpareigoja perduoti duomenis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Tarnyba saugo asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdama į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

            Duomenų subjektas kreipdamasis į Tarnybą dėl klausimų, susijusių su jo asmens duomenų tvarkymu turi šias teises:

 1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 2. Teisę susipažinti su duomenimis;
 3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
 4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis „teisė būti pamirštam“;
 5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 6. Teisę į duomenų perkeliamumą;
 7. Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.

            Norint įgyvendinti duomenų subjekto teises prašome kreiptis į Tarnybos duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu:[email protected]. Prašymas gali būti pateiktas: tiesiogiai Tarnybos darbuotojui, paštu, per pasiuntinį, elektroninėmis ryšių priemonėmis. Svarbu, kad pateikiant prašymą turi būti patvirtinta duomenų subjekto tapatybė.

            Duomenų apsaugos pareigūno teises ir pareigas nustato BDAR bei pareiginiai nuostatai. Už asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo ir laikymosi stebėseną ir priežiūrą Tarnyboje atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas, paskirtas Tarnybos direktoriaus įsakymu.

                       Informacija apie Tarnybos duomenų apsaugos pareigūną:

            Tarnybos duomenų apsaugos pareigūnė

             Renata Sochacka

             Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė

             Adresas: Antakanio g. 25, 10312 Vilnius

             Tel. 86 59 64 328

              El.p. [email protected].

            Nesutikdami su Tarnybos sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio su Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, galite pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, Faks. (8 5) 261 9494, El. p. [email protected]).

Atnaujinimo data: 2023-12-06