Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir Priemonių planas nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir/ar pašalinti

 Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalis korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą apibrėžia kaip procedūrą, kuria nustatomi korupcijos rizikos veiksniai viešojo sektoriaus subjekto veikloje.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas buvo atliktas šiose Valstybinės saugomų teritorijų tanybos prie Aplinkos ministerijos veiklos srityse:

2022 metai

TURTO VALDYMAS BEI NAUDOJIMAS

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2022-2023 m. priemonių planas nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir/ar pašalinti 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos informacija apie 2022-2023 priemonių plano nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir/ar pašalinti įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus

----------------------------------------------------------

2021 metai

1. MOKAMŲ PASLAUGŲ, SUSIJUSIŲ SU EDUKACIJA IR EKSKURSIJOMIS, TEIKIMAS

2. SAUGOMŲ RŪŠIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS VALDYMAS IR PRIEŽIŪRA

3. IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IR VERTINIMO VALSTYBINEI SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBAI PRIE APLINKOS MINISTERIJOS PAVALDŽIOSE ĮSTAIGOSE 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2021-2022 m. prieminių planas nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir/ar pašalinti 

--------------------------------------------------------

2020 metai

1. VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMAS

2. PLANŲ IR PROGRAMŲ, PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO POVEIKIO ĮSTEIGTOMS AR POTENCIALIOMS "NATURA 2000" TERITORIJOMS REIKŠMINGUMO NUSTATYMAS

3. PLANŲ IR PROGRAMŲ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO TEIKIMAS

4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

------------------------------------------------------

2019 metai

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS. PLANAVIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMAS

-----------------------------------------------------

2018 metai

VIEŠIEJI PIRKIMAI

Atnaujinimo data: 2023-12-06