PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 377

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. D1-787,

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 redakcija,

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. D1-81 redakcija,

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 redakcija,

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-191 redakcija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. D1-228 redakcija)

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) yra įstaiga prie Aplinkos ministerijos, įgyvendinanti valstybinių gamtinių rezervatų, valstybinių gamtinių ir kompleksinių draustinių, gamtos paveldo objektų, valstybinių parkų, išskyrus regioninius parkus, kurių direkcijas įsteigė savivaldybių tarybos, ir istorinius nacionalinius parkus, biosferos rezervatų ir šioms saugomoms teritorijoms nustatytų buferinės apsaugos zonų, biosferos poligonų, atkuriamųjų sklypų ir kitų teritorijų, kurioms suteiktas „Natura 2000“ teritorijos statusas (toliau – Saugomos teritorijos), politikąbeiorganizuojanti valstybės įsteigtų Saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos ir atkūrimo politikos priemonių įgyvendinimą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)
Tarnybos savininkė yra valstybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas, išskyrus sprendimų dėl Tarnybos reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą, įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, kuri koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos veiklą, sprendžia kitus teisės aktuose Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijai priskirtus klausimus.

3.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)
Tarnybos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)
Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomųgyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymu, Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymu, Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymu, Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais.

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

Tarnyba yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Tarnyba gali turėti kitų įstatymuose numatytų finansavimo šaltinių.

6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. D1-81 (nuo 2015 m. vasario 3 d.) redakcija (TAR, 2015-02-02 Nr. 1411)

Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu. Tarnybos buveinės adresas: Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, Lietuvos Respublika.

7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404  (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

Tarnybos nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Tarnybos vieši pranešimai skelbiami respublikiniame dienraštyje ir Tarnybos interneto tinklalapyje.

II. TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

9. Tarnybos veiklos tikslai yra:

9.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. D1-191 (nuo 2021 m. kovo 31 d.) redakcija (TAR, 2021-03-31, Nr. 6568)

organizuoti ir koordinuoti Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų valstybinių parkų, valstybinių gamtinių ir biosferos rezervatų direkcijų (toliau – Pavaldžios direkcijos) veiklą kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, paveldo išsaugojimo, saugomų teritorijų pažeidimų prevencijos, taikomųjų mokslinių tyrimų, pažintinio turizmo ir rekreacijos darnios plėtros srityse, taip pat Tarnybos direktoriaus įsakymu Pavaldžioms direkcijoms priskirtų valstybinių kompleksinių ir gamtinių draustinių, biosferos poligonų ir atkuriamųjų sklypų, kitų teritorijų, kurioms suteiktas „Natura 2000“ teritorijos statusas (toliau – Priskirtos saugomos teritorijos), apsaugos ir tvarkymo srityse;

9.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. D1-228 (nuo 2023 m. liepos 11 d.) redakcija (TAR, 2023-07-10, Nr. 14227)

užtikrinti saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir tvarkymo projektų rengimą ir jų sprendinių įgyvendinimą, duomenų apie saugomas teritorijas kaupimą, informacijos sklaidą, gamtosauginį ir kultūrinį švietimą, organizuoti saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą;

9.3. įgyvendinti saugomų teritorijų politiką;

9.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

 užtikrinti kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos ir atkūrimo politikos priemonių įgyvendinimą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

10. Tarnyba atlieka šias funkcijas:

10.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

įgyvendindama 9.1 punkte nurodytą veiklos tikslą:

10.1.1. įgyvendina Pavaldžių direkcijų savininko teises ir pareigas, kontroliuoja jų veiklą užtikrinant nustatyto apsaugos ir naudojimo režimo laikymąsi bei Saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo tikslinių programų įgyvendinimą;

10.1.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

kartu su Pavaldžiomis direkcijomis arba savarankiškai įgyvendina konkrečias apsaugos ir tvarkymo priemones arba organizuoja ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

10.1.3. kartu su Pavaldžiomis direkcijomis arba savarankiškai organizuoja taikomuosius mokslinius tyrimus Saugomose teritorijose;

10.1.4. organizuoja ir koordinuoja Pavaldžių direkcijų metinių veiklos ataskaitų ir metinių veiklos planų pateikimą, atlieka jų vertinimą, tvirtina jų metines veiklos ataskaitas ir metinius veiklos planus;

10.1.5. paveda Pavaldžioms direkcijoms vykdyti Priskirtų saugomų teritorijų stebėseną (monitoringą), būklės vertinimą ir tam tikrus apsaugos, priežiūros bei tvarkymo darbus;

10.1.6. tvirtina Pavaldžių direkcijų teikiamų mokamų paslaugų įkainius;

10.1.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-191 (nuo 2021 m. kovo 31 d.) redakcija (TAR, 2021-03-31, Nr. 6568)

koordinuoja Pavaldžių direkcijų veiklą rengiant ir įgyvendinant prevencijos programas Saugomose teritorijose;

10.1.8. organizuoja ir koordinuoja veiklą, susijusią su lankytojų centrų, lauko informacinės sistemos ir infrastruktūros lankytojams įrengimu, paveldo objektų pritaikymu lankymui Saugomose teritorijose;

10.1.9. koordinuoja Pavaldžių direkcijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymus bei jų kvalifikacijos kėlimą;

10.1.10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

pagal kompetenciją koordinuoja gamtinių rezervatų miškų tvarkymą;

10.1.11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404  (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

metodiškai vadovauja kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotų institucijų arba savivaldybių tarybų įsteigtoms saugomų teritorijų direkcijoms.

10.2. įgyvendindama 9.2 punkte nurodytą veiklos tikslą:

10.2.1. organizuoja ir koordinuoja Saugomų teritorijų specialiųjų planų, gamtotvarkos planų ir projektų, tvarkymo ir techninių projektų, kitų strateginio ir teritorijų planavimo dokumentų bei projektų rengimą ir jų įgyvendinimą;

10.2.2 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

prieš steigiant Saugomas teritorijas, įvertina visuomenės poreikius, atlieka ekonominį vertinimą, numato reikalingos nutraukti veiklos (jeigu tai būtina) kompensavimo, žemės išpirkimo, pažeistų teritorijų atkūrimo išlaidas bei lėšų, reikalingų Saugomai teritorijai steigti bei tinkamai jos būklei palaikyti, finansavimo šaltinius arba organizuoja išvardytus darbus, rengiant Saugomų teritorijų specialiuosius planus;

10.2.3. informuoja žemės savininkus, valdytojus ir naudotojus apie steigiamas Saugomas teritorijas, skelbiamus saugomais gamtos paveldo objektus, apie priimtus sprendimus dėl Saugomų teritorijų įsteigimo ir gamtos paveldo objektų paskelbimo saugomais; pagal kompetenciją sudaro apsaugos sutartis dėl veiklos apribojimų, konkrečių žemės, miško ir vandens telkinių naudojimo sąlygų su žemės, miško sklypų ir vandens telkinių savininkais bei valdytojais, kurių žemės, miško sklypai ar vandens telkiniai yra Saugomoje teritorijoje;

10.2.4. organizuoja suinteresuotų institucijų aprūpinimą Saugomų teritorijų specialiaisiais planais (parengus naujus);

10.2.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

pagal kompetenciją tvarko ir vykdo Saugomų teritorijų apskaitą ir inventorizaciją, registruoja Saugomas teritorijas;

10.2.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

vykdo Saugomų teritorijų valstybės kadastro vadovaujančiosios tvarkymo įstaigos ir kadastro tvarkymo įstaigos funkcijas, kaupia ir sistemina informaciją, reikalingą Saugomų teritorijų apsaugai ir tvarkymui organizuoti, teikia Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenis žemės savininkams, kitiems duomenų gavėjams teisės aktų nustatyta tvarka;

10.2.7. pagal kompetenciją nagrinėja veiklos projektus Saugomose teritorijose, strateginio ir teritorijų planavimo dokumentus, techninius projektus bei jų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms vertinimo dokumentus ir teikia išvadas dėl minėtuose dokumentuose planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo;

10.2.8. užtikrina informacijos sklaidą, teikia informaciją apie Saugomų teritorijų būklę ir tvarkymą, organizuoja leidinių apie Saugomas teritorijas, jų vertybes, būklę leidimą ir platinimą;

10.2.9. organizuoja įvairių visuomenės grupių švietimą, mokymus Saugomų teritorijų klausimais;

10.2.10. teikia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įrašyti į šio registro duomenis teisės aktuose ar teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus veiklos apribojimus ar kitus reikalavimus, susijusius su Saugoma teritorija, jeigu jie nebuvo įrašyti atkuriant nuosavybės teises į žemę, suteikiant ją naudoti, perleidžiant ar parduodant;

10.2.11. pagal kompetenciją rengia paraiškas paramai iš įvairių fondų gauti;

10.2.12. įgyvendina ir administruoja projektus, finansuojamus įvairių fondų paramos lėšomis;

10.2.13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

organizuoja „Natura 2000“ teritorijų atranką bei tokių teritorijų apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą, taip pat rengia ir teikia ataskaitas Europos Sąjungos institucijoms apie Buveinių (92/43/EEB) ir Paukščių (2009/147/EB) direktyvų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos teritorijoje;

10.2.14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

dalyvauja rengiant ir derinant pozicijas teisės aktų įgyvendinimo klausimais Europos Sąjungos institucijose.

10.3. įgyvendindama 9.3 punkte nurodytą veiklos tikslą:

10.3.1. dalyvauja nagrinėjant valstybės, savivaldos institucijų ar įstaigų pateiktus teisės aktų, susijusių su Saugomomis teritorijomis, projektus;

10.3.2. pagal kompetenciją rengia įgyvendinamųjų teisės aktų, susijusių su Saugomomis teritorijomis, projektus;

10.3.3. pagal kompetenciją organizuoja teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą Saugomose teritorijose;

10.3.4. dalyvauja nagrinėjant pasiūlymus valstybės saugomoms teritorijoms steigti, jų riboms ir apsaugos režimui nustatyti ar pakeisti, teikia Aplinkos ministerijai pasiūlymus bei išvadas;

10.3.5. dalyvauja rengiant strategijas ir programas, susijusias su Saugomomis teritorijomis;

10.3.6. rengia Saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo tikslines programas, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

10.3.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

rengia iš biudžeto finansuojamų programų projektus ir teikia juos Aplinkos ministerijai;

10.3.8. organizuoja ir kontroliuoja strategijų ir programų, susijusių su Saugomomis teritorijomis, įgyvendinimą;

10.3.9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja kraštovaizdžio, Europos bendrijos svarbos rūšių, natūralių buveinių ir kitų gyvosios gamtos komponentų stebėsenos (monitoringo) programų rengimą ir vykdymą.

10.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

įgyvendindama 9.4 papunktyje nurodytą veiklos tikslą:

10.4.1. vykdo Saugomų rūšių informacinės sistemos SRIS tvarkytojo funkcijas;

10.4.2. organizuoja planavimo dokumentų, reikalingų natūralioms buveinėms ir saugomoms rūšims išsaugoti, atkurti rengimą;

10.4.3. organizuoja natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo priemonių įgyvendinimą;

10.4.4. organizuoja invazinių rūšių valdymo priemonių įgyvendinimą;

10.4.5. teikia informaciją apie natūralias buveines ir saugomas rūšis, jų tinkamą naudojimą, atkūrimą ir išsaugojimą Lietuvos Respublikos teritorijoje;

10.4.6. organizuoja laukinių gyvūnų, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų medžioklės plotų vienetuose, gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimą;

10.4.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

organizuoja laukinių gyvūnų, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų medžioklės plotų vienetuose, globos priemonių įgyvendinimą.

11. Tarnyba taip pat atlieka šias funkcijas:

11.1. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus;

11.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

konsultuoja kitas institucijas Saugomų teritorijų planavimo, apsaugos ir tvarkymo, natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje klausimais;

11.3. bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos bei reguliavimo sričiai priskirtomis įstaigomis, kitomis valstybės ir savivaldos institucijomis ir įstaigomis Saugomų teritorijų planavimo, apsaugos ir tvarkymo organizavimo klausimais, dalyvauja pasitarimuose, komisijose, darbo grupėse Saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo klausimais, Aplinkos ministerijos pavedimu atstovauja ministerijai tarptautinėse organizacijose, ruošia medžiagą jų registravimui tarptautiniuose registruose;

11.4. vykdo aplinkos ministro, aplinkos viceministro, Aplinkos ministerijos kanclerio pavedimus, kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.

III. TARNYBOS TEISĖS

12. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus veiklos tikslus ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

12.1. nustatytąja tvarka gauti iš Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, kitų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų valstybės ir savivaldos institucijų ir įstaigų informaciją Tarnybos kompetencijos klausimais;

12.2. teikti pasiūlymus dėl Saugomų teritorijų teisinio reguliavimo tobulinimo;

12.3. pasitelkti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovus (jų vadovų sutikimu) Tarnybos kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti;

12.4. nustatytąja tvarka rengti viešųjų pirkimų konkursus;

12.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076) redakcija

Pripažintas netekusiu galios;

12.6. būti Tarnybos nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytiems veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti skirtos paramos gavėja;

12.7. pagal kompetenciją pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos valstybės, savivaldos institucijomis ar įstaigomis, taip pat su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis;

12.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. D1-228 (nuo 2023 m. liepos 11 d.) redakcija (TAR, 2023-07-10, Nr. 14227)

teikti mokamas pažintinių teminių (gamtosauginės ir kultūrinės edukacijos) ekskursijų paslaugas;

13. Tarnyba gali turėti kitų teisių, kurias suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

IV. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404(nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076) redakcija

Tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtais ir aplinkos ministro patvirtintais Tarnybos metiniais veiklos planais. Patvirtinti Tarnybos metiniai veiklos planai skelbiami Tarnybos interneto tinklalapyje.

15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

Pripažintas netekusiu galios.

16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

Tarnybai vadovauja direktorius, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka ketverių metų kadencijai skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų aplinkos ministras. Direktorius skiriamas eiti pareigas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

17. Tarnybos direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas aplinkos ministrui.

18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

Tarnybos administracijos struktūrą, kurią sudaro departamentai ir skyriai, tvirtina aplinkos ministras. Tarnybos departamentai ir skyriai savo veikloje vadovaujasi Tarnybos direktoriaus patvirtintu Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos vidaus tvarkos taisyklėmis, departamentų ir skyrių nuostatais bei šiais nuostatais.

19. Tarnybos direktorius:

19.1. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, aplinkos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Tarnybos veikloje;

19.2. sprendžia Tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus, organizuoja Tarnybos darbą, įgyvendinant veiklos tikslus ir atliekant nustatytas funkcijas;

19.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076) redakcija

leidžia įsakymus ir įsakymais tvirtinamus teisės aktus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi Pavaldžiose direkcijose;

19.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404(nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

tvirtina Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Tarnybai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus;

19.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

teikia Aplinkos ministerijai Tarnybos metines veiklos ataskaitas ir aplinkos ministro reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

19.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076) redakcija

tvirtina Pavaldžių direkcijų nuostatus, metines veiklos ataskaitas, metinius veiklos planus, metines išlaidų sąmatas bei derina Pavaldžių direkcijų pareigybių sąrašus;

19.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404(nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldos institucijose ir įstaigose arba įgalioja tai daryti kitus asmenis;

19.8. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046) teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

19.9. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

19.10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Tarnybos direktoriaus pavaduotojus, departamentų direktorius, skyrių vadovus ir kitus valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis Pavaldžių direkcijų vadovus, skatina juos, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;

19.11. vykdo kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir aplinkos ministro jam pavestas funkcijas.

20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

Tarnybos direktorius vadovauja Tarnybos padaliniams tiesiogiai arba per Tarnybos direktoriaus pavaduotojus. Jei Tarnybos direktoriaus nėra, jį pavaduoja direktoriaus paskirtas direktoriaus pavaduotojas, o kai nėra pavaduotojų, – kitas Tarnybos direktoriaus įsakymu įgaliotas Tarnybos valstybės tarnautojas.

21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

Tarnybos direktoriaus pavaduotojai yra karjeros valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs Tarnybos direktoriui. Direktoriaus pavaduotojai:

21.1. organizuoja Tarnybos metinio veiklos plano rengimą bei įgyvendinimą;

21.2. Tarnybos kompetencijos ribose dalyvauja rengiant Aplinkos ministerijos strateginį veiklos planą;

21.3. dalyvauja rengiant Saugomų teritorijų strateginius dokumentus;

21.4. organizuoja tikslinių programų ir projektų rengimą bei įgyvendinimą;

21.5. organizuoja bendradarbiavimą su mokslo ir mokymo organizacijomis;

21.6. koordinuoja mokslinių darbų vykdymą, įgyvendindami Saugomų teritorijų sistemą ir veiklos Saugomose teritorijose organizavimą reglamentuojančius teisės aktus;

21.7. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

V. TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

22. Tarnybos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

Tarnybos vidaus auditą atlieka Tarnybos vidaus audito skyrius. Finansų kontrolę atlieka Ekonomikos ir finansų skyriaus vedėjas. Tarnybos metinio veiklos plano kontrolę atlieka Tarnybos direktorius arba jo įgaliotas valstybės tarnautojas.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Tarnyba reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

____________________

Aplinkos ministras                                                                                                                                                                                                                     Simonas Gentvilas

Atnaujinimo data: 2023-12-06