Prie Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos komandos

               kviečiame prisijungti:

                      BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS SKYRIAUS VEDĖJĄ

Struktūrinis padalinys: Valstybinės saugomų teritorijų prie Aplinkos ministerijos Biologinės įvairovės skyrius

Darbo vieta: Antakalnio g. 25, Vilnius

  Savo sukauptą patirtį galėsite pritaikyti:

 • užtikrindami efektyvų ir kokybišką Biologinės įvairovės skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planavimą ir valdymą;
 • užtikrindami Skyriaus darbo organizavimą, darbuotojų darbų ir užduočių planavimą, paskirstymą;
 • užtikrindami sprendimų priėmimą ir veiksmų įgyvendinimą, Skyriui nustatytų uždavinių ir priskirtų funkcijų, taip pat darbo organizavimo klausimais reikiamu laiku pagal nustatytą kompetenciją įgyvendinimą;
 • pagal kompetenciją teikdami informaciją ir konsultuodami Tarnybos ir pavaldžių įstaigų darbuotojus kuruojamos srities klausimais.

Šioje pozicijoje mums svarbu:

 • aukštasis universitetinis (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija). Studijų kryptis: aplinkotyra, biologija , ekologija, miškininkystė

ARBA

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija ir 5 m. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities;

 

 • anglų, vokiečių arba prancūzų kalbos mokėjimas B1 lygiu;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);

Iš naujojo Biologinės įvairovės skyriaus vedėjo (-jos) tikimės:

 • gebėjimo organizuoti ir koordinuoti kompleksinius projektus, įskaitant „Natura 2000“ teritorijų atranką, gamtotvarkos planų rengimą.
 • sprendimų parengimo dėl potencialaus poveikio natūralioms buveinėms ir saugomoms rūšims bei jų organizavimą ir koordinavimą.
 • gebėjimo efektyviai valdyti ir koordinuoti natūralių buveinių ir saugomų rūšių monitoringo veiklas, taip pat organizuoti priemones dėl invazinių rūšių reguliavimo ir laukinių gyvūnų gausos kontrolės.

                                                                                                                              Mes Jums siūlome:

 • įdomų darbą, profesinius iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • darbo užmokestį 2 874 Eur neatskaičius mokesčių;
 • taip pat mūsų darbuotojams teikiamos papildomos naudos: lankstus darbo grafikas, nuotolinis darbas, sveikatos draudimas. 

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per Vatis prašymų teikimo modulį)

https://portalas.vtd.lt/lt/biologines-ivairoves-skyriaus-vedejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;56120.html

Skelbimo nr.: 58387

Skelbimo data: 2024-02-21
Skelbimas galioja iki: 2024-03-06
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas (-a)
    
Pareiginės algos koeficientas: 
1.61
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2 874 Eur
Darbo vieta (miestas): Vilnius
    
                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                              PATVIRTINTA

                                      Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos

                                              2024 m. vasario 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-12

 

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS SKYRIUS

SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).                

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinis reglamentavimas.

4. Teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Administracinių sprendimų priėmimas.

6. Teisės aktų, reglamentuojančių skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, įgyvendinimas ir kontrolė.                                                         

IV SKYRIUS

                                            FUNKCIJOS                                            

7. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.                                 

16. Organizuoja ir koordinuoja Europos Sąjungos direktyvų, skirtų biologinės įvairovės išsaugojimui, įgyvendinimą, įskaitant „Natura 2000“ teritorijų atranką, apsaugos tikslų nustatymą ir jų įgyvendinimą, apsaugos sutarčių sudarymą, „Natura 2000“ teritorijų valdymą bei dalyvauja nagrinėjant pasiūlymus saugomoms teritorijoms steigti.

17. Organizuoja ir koordinuoja strateginio planavimo dokumentų, pirmiausia gamtotvarkos planų rengimą, natūralių buveinių bei saugomų rūšių išsaugojimo ir tvarkymo priemonių įgyvendinimą, dalyvauja nagrinėjant bendrųjų planų sprendinius.

18. Organizuoja ir koordinuoja natūralių buveinių ir saugomų rūšių monitoringo vykdymą, ataskaitų Europos Sąjungos institucijoms apie Buveinių (92/43/EEB) ir Paukščių (2009/147/EB) direktyvų įgyvendinimą rengimą ir jų pateikimą.

19. Organizuoja ir koordinuoja planuojamos ūkinės veiklos poveikio biologinei įvairovei, strateginio pasekmių biologinei įvairovei vertinimo, poveikio „Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo nustatymo procesus.

20. Organizuoja invazinių rūšių reguliavimo priemonių įgyvendinimą ir laukinių gyvūnų gausos kontrolės vykdymą.

21. Užtikrina efektyvų SRIS, BIOMON sistemų veikimą (tinkamą turinį ir sklandžius administracinius procesus).                                                

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                                                

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);

23.3. studijų kryptis – biologija (arba);

23.4. studijų kryptis – ekologija (arba);

23.5. studijų kryptis – miškininkystė (arba);

arba:

23.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.7. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

23.8. darbo patirties trukmė – 5 metai.

24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

24.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

24.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

25. Transporto priemonių pažymėjimai:

25.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).                                                

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

26.2. organizuotumas – 4;

26.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

26.4. analizė ir pagrindimas – 5;

26.5. komunikacija – 4.

27. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. strateginis požiūris – 4;

27.2. veiklos valdymas – 4;

27.3. lyderystė – 4.

28. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. informacijos valdymas – 4.

 

 

                                                                                                                                                                   

Atnaujinimo data: 2024-02-21