Tarptautinės saugomos teritorijos

Pasaulio paveldo teritorijos, (UNESCO, 1972)Tarptautinės svarbos šlapžemės, (Ramsar, 1971)Baltijos jūros saugomų teritorijų sistema, (HELCOM, 1974)
Vilniaus istorinis centras (1994 m.)Čepkeliai (1993 m.)Kuršių nerijos nacionalis parkas (1994 m.)
Kuršių nerija (2000 m.)Kamanos (1993 m.)
Viešvilė (1993 m.)Pajūrio regionis parkas (1994 m.)
Kernavės archeologinė vietovė (2004 m.)Žuvintas (1993 m.)
Nemuno delta (1993 m.)
Struvės geodezinis lankas (2005 m.)Adutiškio-Svylos-Birvėtos šlapžemių kompleksas (2011 m.)Nemuno deltos regionis parkas (1994 m.)
Girutiškio pelkė (2011 m.)

Siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos (ES) direktyvų Dėl laukinių paukščių apsaugos (79/409/EEC) ir Dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (92/43/EEC) reikalavimus, Lietuvoje yra plėtojamas NATURA 2000 teritorijų tinklas. NATURA 2000 teritorijos yra integruojamos į dabartinę nacionalinę saugomų teritorijų sistemą. Šiuo metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra patvirtinusi 84 paukščių apsaugai svarbias teritorijas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu yra patvirtintos 116 teritorijos, atitinkančios buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus. Iš viso net 492 vietovės atitinka gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus.

Atnaujinimo data: 2023-12-06