Ataskaitos Europos Komisijai apie Buveinių direktyvos įgyvendinimą Lietuvoje

1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 92/43/EEB (toliau Buveinių direktyva) 17 straipsnis numato, kad Valstybės narės kas 6 metai teikia ataskaitas (toliau Ataskaita) Europos Komisijai apie Buveinių direktyvos įgyvendinimą šalyje.

Buveinių direktyvos 17 straipsnis nusako:

1. Pasibaigus 23 straipsnyje nurodytam laikotarpiui, kas šešeri metai valstybės narės pateikia ataskaitą apie taikytų pagal šią direktyvą priemonių įgyvendinimą. Į šią ataskaitą įtraukiama informacija apie 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas apsaugos priemones ir tų priemonių poveikio I priedo natūralių buveinių tipų ir II priedo rūšių apsaugos būklei įvertinimas bei pagrindiniai 11 straipsnyje nurodytos priežiūros rezultatai. Pagal Komiteto formą parengta ataskaita pateikiama Komisijai ir turi būti prieinama visuomenei.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų ataskaitų pagrindu Komisija parengia bendrą ataskaitą. Joje atitinkamai įvertinama pasiekta pažanga ir ypač Natura 2000 indėlis siekiant 3 straipsnyje nurodytų tikslų. Ataskaitos dalies, kuri apima tam tikros valstybės narės pateiktą informaciją, projektą Komisija siunčia atitinkamai valstybei patikrinti. Pateikusi galutinį ataskaitos variantą komitetui, Komisija ne vėliau kaip per dvejus metus nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodytų pranešimų gavimo dienos ją oficialiai paskelbia ir pateikia valstybėms narėms, Europos Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos bei socialinių reikalų komitetui.
3. Pagal šią direktyvą įsteigtas teritorijas valstybės narės gali pažymėti ženklais, kuriuos šiam tikslui yra sukūręs komitetas.

Kviečiame susipažinti su 2013-2018 metų laikotarpio Ataskaitomis:

Buveinių vertinimo apibendrinimas

Rūšių vertinimo apibendrinimas

Bendroji Buveinių direktyvos ataskaita

Buveinių tipų ataskaitos

Augalų rūšių ataskaitos

Varliagyvių ir roplių rūšių ataskaitos

Moliuskų rūšių ataskaitos

Vabzdžių rūšių ataskaitos

Kitų bestuburių rūšių ataskaitos

Žinduolių rūšių ataskaitos

Žuvų rūšių ataskaitos

Atnaujinimo data: 2023-12-06