2022-07-29

PASTEBĖJAI GALIMĄ PAŽEIDIMO FAKTĄ - PRANEŠK

Visos institucijos skiria dėmesį korupcijos ir kitų galimų pažeidimų prevencijai, ne išimtis – ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Primename, kad mūsų įstaigoje veikia pranešėjų apsaugos vidinis kanalas. 

Šiuo kanalu (el. paštu [email protected], paštu adresu - Antakalnio g. 25, Vilnius, ant voko nurodant žymą „Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM kompetentingam subjektui asmeniškai“ arba tiesiogiai atvykus į tarnybą) apie Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM ir jai pavaldžių saugomų teritorijų direkcijų valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su korupcija, gali pranešti tik su šiomis įstaigomis darbo ar sutartiniais santykiais buvę ar esantys susiję asmenys. 

Pranešimai vidiniu pranešėjų kanalu teikiami siekiant apsaugoti VIEŠĄJĮ INTERESĄ. Informacija, pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nėra laikoma pranešimu. 

Pranešdamas apie galimą pažeidimo faktą pranešėjas, be kita ko, turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, siejančius ar siejusius darbo ar sutartinius santykius.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, užtikrinamas konfidencialumas. Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Siekiant sudaryti galimybę konfidencialiai pranešti apie galimus pažeidimus (rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas, administracinius, tarnybinius nusižengimus ar darbo pareigų pažeidimus, šiukščius etikos normų ar kitus  pažeidimus), kuriais pažeidžiamos ne tik visuomenės, valstybės teisės ir teisėti interesai, bet ir asmeniniai interesai Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie AM įdiegtas pasitikėjimo linijos kontaktas - [email protected]. Šiuo elektroninio pašto adresu informacija apie galimą pažeidimo faktą gali būti teikiama ir anonimiškai.

Daugiau informacijos apie tai, kaip pranešti apie galimus pažeidimų faktus rasite - https://vstt.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/