BUS IŠPERKAMA PRIVATI ŽEMĖ NATURA 2000 EKOLOGINIAM TINKLUI PLĖSTI

Data

2021 10 25

Įvertinimas
0
Birvėta.JPG

Steigiant naujas Natura 2000 teritorijas Lietuvoje, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos artimiausiu metu siūlys piliečiams, kurių žemės galėtų patekti į ES ekologinį tinklą, ir jie nenorės, kad jų sklypai būtų įtraukti į Natura 2000 tinklą - išpirkti žemės ar  miško valdas, svarbias natūralios gamtos išsaugojimui. Šiuo metu rengiamas finansavimo mechanizmas, derinamos procedūros, kaip valstybė rinkos kaina galėtų išpirkti žemes iš privačių savininkų. 

Tais atvejais, kai savininko netenkina teisės aktais nustatyti ūkinės veiklos apribojimai, kompensacinės priemonės bei nėra savininko sutikimo įsteigti saugomą teritoriją ar sudaryti apsaugos sutartį, žemės išpirkimas yra vienintelis būdas siekti gamtosauginių tikslų.

Kaip ir kitose Europos Sąjungos šalyse, planuojama plėsti „Natura 2000“ tinklą Lietuvoje. Svarbu baigti visus privalomus „Natura 2000“ tinklo teritorijų nustatymo ir steigimo veiksmus – nustatyti konkrečius apsaugos tikslus buveinių ir paukščių apsaugai svarbioms teritorijoms, taip pat inicijuoti privačios žemės išpirkimo procedūras, siekiant įgyvendinti būtinas gamtosaugos priemones.

Plečiant „Natura 2000“ tinklą numatoma įtraukti naujas gamtai svarbias teritorijas, pildyti buveinių apsaugai saugomų teritorijų (BAST) bei paukščių apsaugai svarbias teritorijų (PAST) sąrašus, steigti naujas saugomas teritorijas ir koreguoti esamų ribas, nustatant koks yra poreikis išpirkti privačią žemę „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslais bei sudaryti išpirkimo programą. Kasmet tokių sklypų išpirkimui numatoma skirti ne mažiau kaip 1 milijoną eurų.

„Natura 2000“ – tai visų laikų ambicingiausia iniciatyva, skirta išsaugoti Europos gamtos paveldą. „Natura 2000“ yra Europos Sąjungos (ES) specialių saugomų teritorijų tinklas, kuris vienija visas 27 Europos Sąjungos šalis, siekiant išsaugoti vertingiausias Europos natūralias gamtines buveines, augalų bei gyvūnų rūšis ir jų buveines ateities kartoms, neatsižvelgiant į šių dienų valstybių sienas. 

Natura 2000 tinklas buvo įkurtas 1992 metais, remiantis ES Paukščių ir Buveinių direktyvomis – kertiniais Europos gamtos išsaugojimo politikos susitarimais, privalomais visoms šalims narėms.