GAMTINIAI IR KOMPLEKSINIAI DRAUSTINIAI LIETUVOJE. METODIKA.

Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai Lietuvoje. Metodika. Gamtinių ir kompleksinių draustinių vertinimo rezultatai.

Ši knyga skirta sąlyginai nedidelio ploto, bet labai svarbioms teritorijoms – draustiniams. Draustiniuose saugomos mokslui ir pažinimui vertingos gamtos ir kultūros vietovės, gamtos ir kultūros paveldo kompleksai ir objektai (vertybės), kraštovaizdis ir biologinė įvairovė arba genetinis fondas. Daugelis draustinių įsteigti daugiau kaip prieš keturiasdešimt metų. Per šį laikotarpį saugomų vertybių būklė, pokyčių tendencijos detaliai nevertintos. Be to, valstybė prisiėmė naujų tarptautinių įsipareigojimų, daugeliui draustinių suteiktas ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos statusas, pasikeitė nuosavybės formos, gamtinė ir ūkinė aplinka. Todėl labai svarbu atnaujinti informaciją apie situaciją draustiniuose, įvertinti jų būklę ir prireikus imtis atitinkamų apsaugos ir tvarkymo priemonių. Šiame leidinyje apžvelgiami draustiniai Lietuvoje, jų bendroji statistinė analizė, taip pat pateikiama apibendrinta 2020 m. vykdyta valstybinių draustinių vertinimo informacija, pristatoma draustinių vertinimo metodika, kurią galima taikyti ir savivaldybių draustiniams, taip pat draustiniams kitų kompleksinių saugomų teritorijų sudėtyje. Draustinių vertinimo parengimo metodika, valstybinių draustinių vertinimas ir šis leidinys finansuotas „Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano“ projekto „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas“ Nr.  05.5.1-APVA-V-018-01-0003 lėšomis.

Leidinį galima rasti Saugomų teritorijų nacionalinio lankytojų centro skaitykloje, valstybinių parkų ir rezervatų direkcijose, lankytojų centruose, bibliotekose, o leidinio elektroninį variantą - paspaudę nuorodą.

Atnaujinimo data: 2023-12-06