2023-09-21

Informacija apie natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius

NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIAI   |    DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

--------

2024-04-30 pranešimas

Informuojame, kad parengti natūralių pievų ir ganyklų bei pelkių ir šaltinynų žemėlapių, patvirtintų Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (VSTT) direktoriaus 2023 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. V-93, pakeitimai.

Žemėlapiai ir jų pakeitimai viešinami svetainėse: https://biomon.lt/szns (sklypą galite surasti paieškos laukelyje įvedus sklypo unikalų numerį; pakeitimai matomi kaip atitinkamais sutartiniais ženklais pažymėti plotai), taip pat www.geoportal.lt/map (duomenų rinkinyje Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijos, kuriose nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos). Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu viešinamas tik įsakymo pakeitimas, kuris bus patvirtintas ne anksčiau kaip 20 d. d. nuo šio skelbimo paskelbimo. Žemėlapiai keičiami VSTT iniciatyva, nes atsirado pagrįstų aplinkybių, taip pat gavus suinteresuotų asmenų pranešimus, pavyzdžiui, kad natūralios pievos ir ganyklos buvo sunaikintos. Primename, kad minėti žemėlapiai rengiami arba keičiami vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymų ir šių žemėlapių rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašu (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d7c610b061ff11edad44ca0eeb008140/asr).

2023 m. pabaigoje patvirtinti žemėlapiai apėmė apie 75,7 tūkst. ha natūralių pievų ir ganyklų bei 110,6 tūkst. ha pelkių ir šaltinynų. Patvirtinus pakeitimų paketą teritorijų, kuriose šiuo metu galioja įregistruota natūralių pievų ir ganyklų specialioji žemės naudojimo sąlyga (SŽNS), bendras plotas sumažės maždaug 1,6 tūkst. ha, pelkių ir šaltinynų SŽNS teritorijų plotai sumažės apie 74 ha.

Patvirtinus žemėlapių pakeitimus informacija apie natūralių pievų ir ganyklų žemėlapio pakeitimus bus perduota Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui, tuomet įstatymų numatyta tvarka bus patikslinti Nekilnojamojo turto registro duomenys.

Pažymėtina, kad žemėlapių tikslinimas neturi galutinio termino. Šis procesas vyksta nuolat, atsižvelgiant į kintančią gamtinę situaciją, kai natūralių pievų ir ganyklų arba pelkių ir šaltinynų teritorijos susiformuoja, išnyksta arba keičiasi jų ribos, taip pat į teisinio reglamentavimo pokyčius. Parengtame pirmajame pakeitimų pakete neplanuojama nustatyti jokių naujų natūralių pievų ir ganyklų arba pelkių ir šaltinynų teritorijų, tik panaikinamos kai kurios anksčiau nustatytos teritorijos arba koreguojamos jų ribos.

Žemės sklypų savininkai arba jiems pagal įgaliojimą atstovaujantys fiziniai ar juridiniai asmenys ir toliau galės teikti argumentuotus prašymus dėl patvirtintų pelkių ir šaltinynų bei natūralių pievų ir ganyklų žemėlapių tikslinimo. Prašyme turėtų būti nurodytas žemės sklypų, į kuriuos patenka koreguotinos arba įtrauktinos teritorijos, unikalus numeris, atstovavimo pobūdis (nuosavybės teisė arba atstovavimas pagal įgaliojimą), išdėstyti argumentai, kodėl žemėlapis turi būti keičiamas.

Prašymai dėl žemėlapių tikslinimo turėtų būti teikiami VSTT (Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, [email protected]). Konsultacijos teikiamos tel. +370 620 87952 bei el.p. [email protected].

Papildomos informacijos apie natūralias pievas ir ganyklas, pelkes ir šaltinynus galite rasti svetainėje: https://vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/specialiosios-zemes-naudojimo-salygos.

Primename, kad:

Natūralias pievas ir ganyklas draudžiama suarti, sausinti arba kitaip keisti jų žolynų būklę ir sudėtį, užsodinti želdiniais ar įveisti mišką. Tačiau tokiuose plotuose nedraudžiama ir rekomenduojama natūralioms pievoms ir ganykloms palaikyti reikalinga veikla: reguliarus šienavimas ir/arba ganymas, sumedėjusios augmenijos šalinimas ar retinimas. Šalinant sumedėjusią augaliją būtina atsižvelgti į saugotinų želdinių ir gamtos paveldo objektų apsaugos reikalavimus.

Kaip ypatingas atvejis paminėtinos Europos Bendrijos svarbos buveinės 6530 Miškapievės ir 9070 Medžiais apaugusios ganyklos, kuriose savaime auganti sumedėjusi augalija turėtų būti tvarkoma, kad būtų užtikrintas šių buveinių ilgalaikis išlikimas ir gera būklė.

Natūralių pievų ir ganyklų taip pat nedraudžiama aptverti. Ganant gyvulius ir šienaujant rekomenduojama vadovautis ekstensyvaus daugiamečių pievų tvarkymo reikalavimais.

Daugiau informacijos apie natūralių pievų priežiūros gerąją praktiką rasite čia https://vstt.lrv.lt/lt/naujienos/naturaliu-pievu-prieziuros-geroji-patirtis/.

Vadovaujantis SŽNS įstatymo 102 str., pelkėse ir šaltinynuose draudžiama:

1) vykdyti teritorijos sausinimo darbus, keisti šaltinynų ir (ar) jų grupių hidrologinį režimą, ardyti pelkių ir apypelkių augalinę dangą, išskyrus atvejus, kai Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta tvarka atlikus poveikio aplinkai vertinimą priimamas sprendimas pritarti planuojamai ūkinei veiklai;

2) pelkes ir šaltinynus paversti ariamąja žeme ir (ar) miško naudmenomis, užsodinti želdiniais;

3) pelkes ir šaltinynus paversti žeme, užimta paviršiniais vandens telkiniais, išskyrus atvejus, kai žemės sklype įrengiamas vienas, ne didesnio kaip 0,1 hektaro ploto dirbtinis nepratekamas paviršinis vandens telkinys.

Pelkėse ir šaltinynuose nedraudžiama šienauti ir šalinti arba retinti medžių ir krūmų, jeigu naudojamos priemonės ir metodai nesuardo pelkių ir apypelkių augalinės dangos, jeigu tokia veikla nesikerta su saugomų rūšių ir/ar buveinių apsaugos tikslais, taip pat tais atvejais, kai atlikus poveikio aplinkai vertinimą priimamas sprendimas pritarti planuojamai ūkinei veiklai. Šalinant sumedėjusią augaliją taip pat būtina atsižvelgti į saugotinų želdinių ir gamtos paveldo objektų apsaugos reikalavimus.

Kai kurių tipų žemapelkėse ir šlapynėse, įtrauktose į pelkių ir šaltinynų teritorijas, galimas ekstensyvus ganymas.

Atkreipiame dėmesį, kad tiek natūralių pievų ir ganyklų, tiek pelkių ir šaltinynų teritorijose galima deklaruoti žemės ūkio veiklą, neprieštaraujančią specialiosioms žemės naudojimo sąlygoms, ir gauti atitinkamas išmokas. Be to, tinkamuose plotuose gali būti ūkininkaujama laikantis ekologinių sistemų reikalavimų. Daugiau informacijos šia tema rasite Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėse (https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/tiesiogine-parama/tiesiogines-ismokos-ekologines-sistemos-ekoschemos-2023-2027-m/, https://www.paramakaimui.lt/).

--------

Natūralios pievos ir ganyklos, pelkės ir šaltinynai – tai neatskiriama Lietuvos kraštovaizdžio ir kultūros dalis. Šios ekosistemos atlieka svarbų vaidmenį gamtoje ir mūsų visų gyvenime. Sugerdamos anglies dvideginį iš atmosferos ir stabilizuodamos drėgmės režimą, jos yra svarbios daugelio organizmų rūšių, įskaitant paukščius ir natūralius augalų apdulkintojus, buveinės.

Pievų ekosistemos yra labai svarbios biologinei įvairovei. Pievos nepaprastai turtingos rūšių, jose gyvena įvairūs laukiniai plėviasparniai (bitės, vapsvos, kamanės, skruzdėlės), drugiai, kiti bestuburiai, auga saviti, reti ir saugomi augalai. Mažindami natūralių pievų plotus trikdome šią ekosistemą, jos mitybines grandines, ir tai neigiamai veikia vabzdžius apdulkintojus, nuo kurių priklauso daugelis mūsų auginamų žemės ūkio kultūrų ir kurie taip pat yra svarbus maisto šaltinis daugelio rūšių gyvūnams.

Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, natūralių pievų ir ganyklų plotai palaipsniui mažėja, nes žemės ūkiui intensyvėjant pievos suariamos ir persėjamos. Vienas iš pagrindinių uždavinių siekiant išsaugoti pievas – sugrąžinti į pievas tradicinį ganymą ir šienavimą, remiant smulkius ūkininkus. Daugiau informacijos apie natūralių pievų ir ganyklų svarbą vaizdo pranešime. 

Pelkių ir šlapynių vaidmuo yra labai svarbus palaikant planetos sveikatą: jos palaiko biologinę įvairovę, valo vandenį, reguliuoja potvynius, švelnina klimato kaitą ir teikia įvairią ekologinę, ekonominę ir kultūrinę naudą. Šlapynių apsauga ir palaikymas yra labai svarbūs gamtos ir visuomenės gerovei. Daugiau informacijos apie pelkių ir šlapynių svarbą vaizdo pranešime.

Šiems iš pažiūros įprastiems kraštovaizdžio elementams dabar irgi kyla grėsmė išnykti iš mūsų akiračio. Keičiantis ūkininkavimo pobūdžiui natūralių pievų ir ganyklų ekosistemos traukiasi. Pelkių, kurių reikšmingai daliai jau anksčiau buvo taikoma vienokio ar kitokio lygio apsauga, bendras plotas Lietuvoje dar išlieka gana stabilus, bet ir šios ekosistemos patiria didėjantį spaudimą dėl intensyvėjančio žemės ūkio, urbanizacijos, atnaujinamų melioracijos ir durpių kasybos projektų, taip pat dėl veiksnių, susijusių su klimato kaita. Atvirų pelkių plotai sparčiai mažėja dėl užžėlimo nendrėmis, krūmais ir medžiais. 

Siekiant užtikrinti šių ekosistemų stabilumą būtina imtis ir teisinės šių teritorijų apsaugos, todėl įgyvendinant Vyriausybės nutarimą dėl Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (VSTT) patvirtino pelkių ir šaltinynų bei natūralių pievų ir ganyklų teritorijų, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (SŽNS), žemėlapius. Jie parengti vadovaujantis tokių žemėlapių rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašu, bei šiame apraše nurodytais skaitmeniniais duomenų šaltiniais.

Nuo 2022 m. gruodžio 6 d. VSTT, vadovaudamasi Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis, vykdė visuomenės informavimą apie parengtus ir planuojamus tvirtinti pelkių ir šaltinynų bei natūralių pievų ir ganyklų žemėlapius, tenkinant viešąjį interesą. Informacija buvo  teikiama:

  • Nacionaliniame taip pat rajonų vietiniuose laikraščiuose; 
  • Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos tinklalapyje (https://vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/specialiosios-zemes-naudojimo-salygos)
  • Biologinės įvairovės duomenų bazės (BIOMON) tinklalapyje (https://biomon.lt/szns)
  • Lietuvos Respublikos erdvinės informacijos portale (www.geoportal.lt/map) duomenų rinkinyje „Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijos, kuriose nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos“. Užėję į www.geoportal.lt pasirinkite šiuos meniu turinius: Žemėlapiai > Viešosios paslaugos > Kitų temų duomenys > Aplinkosauga > Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijos, kuriose nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
  • Papildomai VSTT, saugomų teritorijų direkcijų socialiniuose tinkluose.

Parengti žemėlapiai patvirtinti įsakymais šešiomis dalimis:

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2023-09-21 įsakymu Nr. V-93 patvirtinti natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapiai.
1. Klaipėdos m., Klaipėdos r., Kretingos r., Neringos, Pagėgių, Palangos m., Plungės r., Rietavo, Skuodo r., Šilalės r., Šilutės r., Tauragės r. savivaldybėse (patvirtinta 2023-09-21)

2. Akmenės r., Joniškio r., Jurbarko r., Kėdainių r., Kelmės r., Mažeikių r., Pakruojo r., Radviliškio r., Raseinių r., Šakių r., Šiaulių m., Šiaulių r., Telšių r. savivaldybėse (patvirtinta 2023 m. rugsėjo 28 d.); 

3. Alytaus m., Alytaus r., Birštono, Druskininkų, Kalvarijos, Kauno m., Kauno r., Kazlų Rūdos, Lazdijų r., Marijampolės, Prienų r., Vilkaviškio r. savivaldybėse (patvirtinta 2023 m. spalio 5 d); 

4. Elektrėnų, Jonavos r., Kaišiadorių r., Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Ukmergės r., Varėnos r. savivaldybėse (patvirtinta 2023 m. spalio 12 d.); 

5. Anykščių r., Biržų r., Kupiškio r., Panevėžio m., Panevėžio r., Pasvalio r., Rokiškio r., Utenos r., Visagino m., Zarasų r. savivaldybėse(patvirtinta 2023 m. spalio 18 d.);
6. Ignalinos r., Molėtų r., Švenčionių r., Vilniaus m., Vilniaus r. savivaldybėse (patvirtinta 2023 m. spalio 25 d.).

Atkreipiame dėmesį, didžiojoje dalyje žemės sklypų nuo 1993 m. jau yra galiojančios specialiosios žemės naudojimo sąlygos natūralios pievos ir ganyklos, pelkės ir šaltinynai. Šią informaciją kiekvienas žemės sklypo savininkas gali pasitikrinti Nekilnojamo turto registre (https://www.registrucentras.lt/turtas/).

ŽEMĖS SKLYPO, KURIAME NUMATOMA TAIKYTI SŽNS, SAVININKŲ INFORMAVIMAS
Informavimas apie specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, nustatytas natūralių pievų ir ganyklų teritorijose, atliekamas vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio nustatyta tvarka. Per 15 darbo dienų nuo žemėlapių patvirtinimo dienos registruotu laišku, įteikiamu pasirašytinai, turi būti pranešama žemės sklypo, kuriame numatoma taikyti SŽNS, savininkui, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniui, taip pat fiziniam ar juridiniam asmeniui arba kitai organizacijai ar jų padaliniams, naudojantiems žemę pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, ir (ar) šioje nustatytoje teritorijoje esančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų savininkams ar patikėtiniams jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresu, nurodant konkrečias nustatytas šiame įstatyme nurodytas teritorijas ir jose taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir sprendimą, kuriuo buvo patvirtintas.

Piliečiai, turintys el. pašto dėžutę E. pristatymo sistemoje, informaciją apie nustatytas SŽNS gaus šioje sistemoje. Daugiau informacijos kaip prisijungti ir kaip naudotis E. pristatymo dėžute rasite https://epristatymas.lt/web/guest/duk#id8

SŽNS REGISTRAVIMAS
Patvirtinus žemėlapį ar jo dalį, erdviniai duomenys per 5 darbo dienas perduodami Nekilnojamojo turto registro valdytojui. SŽNS taikomos nuo natūralių pievų ir ganyklų bei pelkių ir šaltinynų teritorijų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos.

SŽNS VIEŠINIMAS
Patvirtinti žemėlapiai papildomai viešinami Biologinės įvairovės duomenų bazės (BIOMON) tinklalapyje (https://biomon.lt/szns), kur suteikta galimybė informaciją rasti įvedus unikalų sklypo numerį, taip pat Lietuvos Respublikos erdvinės informacijos portale (www.geoportal.lt/map) duomenų rinkinyje „Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijos, kuriose nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos“.

SŽNS ŽEMĖLAPIŲ TIKSLINIMAS
Patvirtinti pelkių ir šaltinynų bei natūralių pievų ir ganyklų žemėlapiai gali būti tikslinami VSTT iniciatyva atsiradus pagrįstoms aplinkybėms arba atsižvelgiant į argumentuotus fizinių ar juridinių asmenų prašymus, vadovaujantis minėtu žemėlapių rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašu.

Žemės sklypų savininkai arba jiems pagal įgaliojimą atstovaujantys fiziniai ar juridiniai asmenys, radę klaidų patvirtintuose pelkių ir šaltinynų ir (ar) natūralių pievų ir ganyklų žemėlapiuose, gali pagal aprašo 33 punktą pateikti Tarnybai argumentuotus prašymus dėl pelkių ir šaltinynų ir (ar) natūralių pievų ir ganyklų žemėlapių keitimo – teritorijų ribų koregavimo, teritorijų išėmimo arba įtraukimo. Prašyme turėtų būti nurodytas žemės sklypo(-ų), į kurį(-iuos) patenka koreguotinos arba įtrauktinos teritorijos, unikalus numeris, atstovavimo pobūdis (nuosavybės teisė arba atstovavimas pagal įgaliojimą), išdėstyti argumentai, kodėl žemėlapis turi būti keičiamas. 

Su prašymu keisti žemėlapius turi būti pateikta planinė medžiaga apie pelkių ir šaltinynų teritoriją ir (ar) natūralių pievų ir ganyklų ribas (situacijos brėžinys su vietovėje kartografuotomis faktinėmis žemės naudmenomis ir jų plotais). Taip pat gali būti pridėta papildoma medžiaga (vietovės ir augalinės dangos nuotraukos, planavimo dokumentai, teismo nutartys ir kt.), galinti padėti VSTT priimti vienokį ar kitokį sprendimą.

Prašymo forma

Šie prašymai bus nagrinėjami Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Administracinis sprendimas turi būti priimtas per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negali būti priimtas, šį terminą galima pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Pareiškėjui apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.

Tarnybos pateikiamas atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai Administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kai nuotoliniu būdu dėl erdvinių duomenų tikslumo trūkumo negalima įvertinti pelkės ir šaltinyno ir (ar) natūralios pievos ar ganyklos ploto (2,5 m tikslumu) arba pelkės, šaltinyno, natūralios pievos ar ganyklos buvimo ar išnykimo fakto, VSTT gali priimti sprendimą patikrinti duomenis vietovėje. Tokiais atvejais patikra turi būti atlikta per 2 mėnesius nuo informacijos apie tokį VSTT priimtą sprendimą pateikimo dienos prašymą pateikusiam asmeniui. Šis terminas gali būti pratęstas, jei patikros vietovėje negalima atlikti dėl netinkamų gamtinių sąlygų (patikra atliekama augalijos vegetacijos periodu), ir apie tai informuojamas pareiškėjas. Apie patikros termino pratęsimą ir planuojamą patikros datą informuojamas pareiškėjas. Patikrinus duomenis vietovėje, priimamas sprendimas, ar reikia keisti pelkių ir šaltinynų ir (ar) natūralių pievų ir ganyklų žemėlapius ir per 5 darbo dienas informuojamas pareiškėjas.

Patikras vietovėje vykdys saugomų teritorijų direkcijų specialistai ir kiti ekspertai, vadovaudamiesi tvarkos aprašu.

Tarnyba, priėmusi sprendimą keisti natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius šiuo pakeitimus planuoja tvirtinti Tarnybos direktorės įsakymais kelis kartus per metus.

IKI 2020 M. PATVIRTINTOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS
Pasitaiko atvejų, kad žemės sklype galioja anksčiau dėl natūralių pievų ir ganyklų ir/arba pelkių ir šaltinynų nustatytos SŽNS, bet sklype neišskirta teritorijų, įtrauktų į patvirtintus naujuosius natūralių pievų ir ganyklų ir/arba pelkių ir šaltinynų žemėlapius. Tokiu atveju atitinkamos Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės žymos apie teritorijas, kuriose taikomos SŽNS, neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, galios iki 2024 m. gruodžio 31 d., kai šios žymos bus perkeltos į Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės archyvą ir nebegalios.

Tuo atveju, jei žemės sklypo savininkai ar valdytojai pageidauja, kad tokia SŽNS žyma būtų panaikinta anksčiau nei 2024 m. gruodžio 31 d. (tais atvejais, kai sklype nėra įregistruota teritorijų, patenkančių į patvirtintus natūralių pievų, ganyklų ir (ar) pelkių ir šaltinynų žemėlapius) jie turi raštu kreiptis į VSTT gauti pažymą, kad jų sklype nėra naujuoju įsakymu nustatoma SŽNS. Per Viešojo administravimo įstatyme numatytą terminą prašymą išnagrinėjusi ir nustačiusi, kad sklype nėra natūralių pievų ir ganyklų ir (ar) pelkių ir šaltinynų teritorijų, VSTT išduoda pareiškėjui pažymą, kuria remdamasis Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas galės patenkinti prašymą panaikinti atitinkamą žymą Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje. 

Jeigu Jūsų sklype esama natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų, kurie nėra įtraukti į parengtą žemėlapį, tačiau pageidaujate, kad šioms teritorijoms būtų nustatyta specialioji žemės naudojimo sąlyga, taip pat galite teikti VSTT atitinkamą prašymą su pagrindimu.

VIENKARTINĖS IR PERIODINĖS KOMPENSACIJOS
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad žemės sklypų savininkai, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniai, patiriantys nuostolių dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo, turi teisę gauti vienkartines ar periodines kompensacijas. Kompensacijų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo SŽNS įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika patvirtinta LR Vyriausybės 2020 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 339. 

Kompensacijos išmokamos pagal nurodytų asmenų pateiktą metodikos 1-ame priede nurodytą prašymą VSTT Prašymo ir jo priedų turinys turi atitikti metodikos 3 punktą. Kompensacijos prašymo formą galima atsisiųsti čia

DAUGIAU INFORMACIJOS apie natūralias pievas ir ganyklas, taip pat pelkes ir šaltinynus, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, galite gauti susisiekę kontaktais:
•    El. paštu [email protected] 
•    telefonu +370 620 87952 

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

ŽEMĖLAPIAI