Kraštovaizdžio apsaugos skyrius

Agnė Jasinavičiūtė - Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėja

1. koordinuoti saugomų teritorijų kraštovaizdžio, saugomų vertybių būklės vertinimą, pateikti rekomendacijas joms tinkamai saugoti ir tvarkyti;

2. koordinuoti valstybinių planų planavimo schemų sprendinių įgyvendinimo stebėseną;

3. koordinuoti LR saugomų teritorijų kadastro tvarkymo darbų organizavimą, darbų bazių tvarkymą, duomenų perdavimą išoriniams vartotojams;

4. koordinuoti teisės aktų reglamentuojančių veiklą saugomose teritorijose parengimą ir pastabų teisės aktų projektamas teikimą.

Rima Baradokaitė-Greimienė - Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

1. išngrinėti teisės aktus, reglamentuojančius atsinaujinančių išteklių statybą ST ir parengti siūlymus įstatymų ir kitų teisės aktų pataisoms;

2. surinkti informaciją apie galiojančių valstybinių parkų apsaugos reglamentų nuostatų atitiktį realiai padėčiai bei apie kitais teisės aktais nustatyto teisinio reglamentavimo ypatumus, darančius neigiamą įtaką statybų veiklai ST ir parengti siūlymus teisės aktų pataisoms;

3. patikrinti ne mažiau kaip 3 saugomų teritorijų direkcijų veiklą statybų srityje;

4. suorganizuoti ne mažiau kaip du mokymus valstybių parkų direkcijoms (statybų veiklos reglamentavimas; pasikeitusių teisės aktų nuostatų taikymas nagrinėjant statinių projektus saugomose teritorijose);

5. suderinti su ministerijomis ir pateikti (per AM) LRV tvirtinti 9 valstybinių parkų ir Žuvinto biosferos rezervato nuostatų pakeitimo projektus.

 

Laima Dabregaitė - Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

1. Parengti ST tipinį apsaugos reglamentą (ST tipinių apsaugos reglamentų pakeitimo projektą);

2. Atlikti dviejų patvirtintų planavimo schemų (ribų ir tvarkymo planų) sprendinių tinkamumo, efektyvumo, naudingumo vertinimą ir įgyvendinimo stebėseną;

3. Dalyvauti LR teritorijos bendrojo plano sprendinių rengime, teikti informaciją ir pasiūlymus susijusius su nacionalinų ST, "Natura 2000" teritorijų ir kraštovaizdžio apsauga.

 

Jūratė Vaškevičienė - Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

 

1. Atlikti dviejų valstybinių parkų  planavimo schemų arba ribų ir tvarkymo planų sprendinių įgyvendinimo stebėseną;

2. Atlikti lankytojų monitoringą ir atlikti apibendrinimus už 2018 ir 2019 metus;

3. Dalyvauti Viešvilės planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų), Varduvos, Plinkšių, Reiskių tyro, Raigardo kraštovaizdžio ir Kamšos botaninio- zoologinio valstybinių draustinių tvarkymo planų tvirtinimo procese bei Kalvių atkuriamojo sklypo ribų plano korektūros planavimo procese.

 

Vytautas Rukas – Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas

1. Parengti ir pateikti tvirtinti gamtos paveldo objektų schemų rengimo tvarką;
2.
Surinkti aktualią informaciją apie gamtos paminklus;
3. vykdyti valstybinių parkų planavimo schemų sprendinių įgyvendinimo stebėseną, peržiūrėti ne mažiau kaip 2 planavimo schemas ir pateikti išvadą apie sprendinių įgyvendinimo apimtis.


Eglė Kamantauskienė - Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

1. Parengti gamtos paveldo objektų schemas;

2. Sudaryti Šventontosios poilsio namelių erdvinių duomenų rinkinį;

3. Parengti LR saugomų teritorijų valstybės kadastro veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-15