Biologinės įvairovės skyrius

Jonas Pašukonis  - Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas

1. organizuoti ataskaitų apie Buveinių direktyvos ir paukščių direktyvos įgyvendinimąLietuvoje parengimą bei savalaikį pateikimą Europos komisijai.

2. Sudaryti prielaidas efektyvesnei „Natura 2000“ tinklo buveinių apsaugai svarbių teritorijų apsaugai užtikritni, organizuojant jų apsaugos tikslų parengimą.

3. Šalinant Europos komisijos konstatuotą „Natura 2000“tinklo nepakankamumą. Organizuoti papildomų vietovių, skirtų Europos bendrijos (EB) svarbos rūšių bei natūralių buveinių apsaugai, ir naujų EB svarbos rūšių bei natūralių buveinių patvirtintose vietovėse atranką ir pateikimą tvirtinimui.

4. Sudaryti prielaidas biologinės įvairovės geresnei apsaugai saugomų teritorijų miškuose teikiant pasiūlymus bei pastabas miškų ūkio veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimui.

Laimutis Budrys – Biologinės įvairovės skyriaus vyriausiasis specialistas

1. Organizuoti laukinės gyvūnijos gyvūnų globos priemonių įgyvendinimą visoje Lietuvoje teritorijoje.

2. Organizuoti ir koordinuoti Stumbro apsaugos plano priemonių įgyvendinimą.

3. Organizuoti laukinės gyvūnijos gausos reguliavimo priemonių, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų medžioklės plotų vienetuose, įgyvendinimą.

4. Dalyvauti medžiojamųjų gyvūnų pėdsakų ant sniego apskaitos organizavime.

Rita Jakučiūnienė – Biologinės įvairovės skyriaus vyriausioji specialistė

1. Nagrinėti planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) dokumentus  (atrankos, apimties nustatymo dokumentus, vertinimo ataskaitas) bei planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentus (atrankos dokumentus, poveikio aplinkai vertinimo programos, ataskaitas) ir teikti išvadas dėl SPAV dokumentų kokybės bei galimybių priimti ar patvirtinti vertinamus planus ir programas bei PAV dokumentų kokybės bei planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo galimybių.

2. Nagrinėti gautus prašymus ir informaciją bei teikti išvadas dėl planų ir programų bei planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo bei išduoti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų investicinių projektų už Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų stebėseną atsakingos institucijos deklaracijas.

3. Šalinti „Natura 2000“ tinklo nepakankamumą atrenkant papildomas teritorijas Europos bendrijos (EB) svarbos rūšių buveinių ir natūralių buveinių apsaugai.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-03