Biologinės įvairovės skyrius

Saulis Skuja - Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas

1.

Jonas Pašukonis  - Biologinės įvairovės skyriaus vyriausiasis specialistas

1. organizuoti ataskaitų apie Buveinių direktyvos ir paukščių direktyvos įgyvendinimąLietuvoje parengimą bei savalaikį pateikimą Europos komisijai.

2. Sudaryti prielaidas efektyvesnei „Natura 2000“ tinklo buveinių apsaugai svarbių teritorijų apsaugai užtikritni, organizuojant jų apsaugos tikslų parengimą.

3. Šalinant Europos komisijos konstatuotą „Natura 2000“tinklo nepakankamumą. Organizuoti papildomų vietovių, skirtų Europos bendrijos (EB) svarbos rūšių bei natūralių buveinių apsaugai, ir naujų EB svarbos rūšių bei natūralių buveinių patvirtintose vietovėse atranką ir pateikimą tvirtinimui.

4. Sudaryti prielaidas biologinės įvairovės geresnei apsaugai saugomų teritorijų miškuose teikiant pasiūlymus bei pastabas miškų ūkio veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimui.

Žygimantas Obelevičius – Biologinės įvairovės skyriaus vyriausiasis specialistas

1. Atnaujinti "Natura 2000" teritorijų standartines duomenų formas.

2. Atlikti ne mažiau kaip 2 "Natura 2000" duomenų bazės atnaujinimą.

 

Rita Jakučiūnienė – Biologinės įvairovės skyriaus vyriausioji specialistė

1. Nagrinėti planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) dokumentus  (atrankos, apimties nustatymo dokumentus, vertinimo ataskaitas) bei planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentus (atrankos dokumentus, poveikio aplinkai vertinimo programos, ataskaitas) ir teikti išvadas dėl SPAV dokumentų kokybės bei galimybių priimti ar patvirtinti vertinamus planus ir programas bei PAV dokumentų kokybės bei planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo galimybių.

2. Nagrinėti gautus prašymus ir informaciją bei teikti išvadas dėl planų ir programų bei planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo bei išduoti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų investicinių projektų už Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų stebėseną atsakingos institucijos deklaracijas.

3. Šalinti „Natura 2000“ tinklo nepakankamumą atrenkant papildomas teritorijas Europos bendrijos (EB) svarbos rūšių buveinių ir natūralių buveinių apsaugai.

Agnė Karlonė – Biologinės įvairovės skyriaus vyriausioji specialistė

1. Atnaujinti ir pateikti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) ir VĮ "GIS_Centras" skaitmenines ribas ir sąrašus apie teritorijas, kuriose žemės ūkio veiklos subjektai gali siekti paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemones.

2. Patikrinti NMA atrinktų subjektų, 2020 m. siekiančių paramos pagal KPP priemonės "Su Natura 2000 ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos" veiklos sritį "Parama "Natura 2000" miškuose", deklaravimo duomenų teisingumą.

3. Bendradarbiauti su Aplinkos ministerija keičiant Miško sanitarinės apsaugos taisykles ir Miško kirtimo taisyklių X skyrių "Sanitariniai miško kirtimai".

4. Bendradarbiauti su saugomų teritorijų specialistais KPP priemonių ir miško kirtimų saugomose ir "Natura 2000" teritorjose klausimais, vykdyti viešinimo veiklas.

Vaidė Porvaneckienė – Biologinės įvairovės skyriaus vyriausioji specialistė

1. Pateikti pasiūlymus teisės aktų pakeitimams dėl SRIS taikomos programos (išorinio ir vidinio) portalo pritaikymo kintantiems poreikiams.

2. Atlikti analizę SRIS GIS, atrinkti tikrinimui SRIS duomenis apie radavietes poligonuose ir atnaujinti duomenis apie patikslintas miško paukščių veisimosi vietas juose.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-01