Valstybės tarnautojų užduotys

      Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus Alberto Stanislovaičio 2022 m. veiklos užduotys   

   

1 užduotis: Siekiant pasirengti Žaliojo kurso įgyvendinimui, pertvarkyti ST administracinės sistemos valdymą.

2 užduotis: Užbaigti „Natura 2000“ teritorijų tinklo nepakankamumo šalinimą, sudaryti prielaidas rūšims ir natūralioms buveinėms išsaugoti.

3 užduotis: Sklandžiai įgyvendinti VSTT metinį veiklos planą.

 

   Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojos Rūtos Baškytės 2022 m. veiklos užduotys

1 užduotis:Pasirengti Natura 2000 tinklo plėtrai, naujų saugomų teritorijų steigimu.

2 užduotis: Sudaryti prielaidas išpirkti ne < kaip 400 ha miškų Natura 2000 teritorijose.

3 užduotis: Užtikrinti VSTT ir ST direkcijų (įgyvendinant ES finansuojamus projektus) viešai skelbiamos informacijos profesionalumą, tinkamumą.

 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojos Rūtos Lapinskienės 2022 m. veiklos užduotys

1 užduotis: Dalyvauti įgyvendinant ST sistemos pertvarką.

2 užduotis:Užtikrinti saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą.

3 užduotis: Inicijuoti saugomų teritorijų planavimo aiškesnį reglamentavimą.

 

 

 

 

 

Agnė Jasinavičiūtė - Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėja

2022 m. veiklos užduotys

1 užduotis: Įgyvendinti projektų „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas“ (I-II) veiklas ir pasirengti „Natura 2000“ tinklo plėtrai ir pradėti naujų saugomų teritorijų steigimo procesus.

2 užduotis: Įgyvendinti projekto „Saugomų teritorijų valstybės kadastro (STVK) modernizavimas“ veiklas ir parengti ST duomenų rinkinį Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų registrui.

3 užduotis: Parengti saugomų teritorijų planavimo metodiką, optimizuojant saugomų teritorijų planavimo procesą ir saugomų teritorijų planavimo dokumentų struktūrą.

4 užduotis: Inventorizuoti VSTT ir STD vykdytus saugomų teritorijų tyrimus, monitoringo rezultatus, studijas ir sudaryti šių duomenų rinkinį.

 

 

 

Saulis Skuja - Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas

1 užduotis: Užtikrinti EB svarbos rūšių ir natūralių buveinių apsaugos tikslų „Natura 2000” teritorijoms nustatymą ir Vietovių, atitinkančių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus sąrašo EB svarbos natūralių buveinių tipais papildymą.

 

2 užduotis: Koordinuoti valstybinės aplinkos monitoringo programos 2021 m. veiklų įgyvendinimą ST.

 

3 užduotis: Užtikrinti tinkamą planuojamos veiklos projektų, strateginio ir teritorijų planavimo dokumentų bei jų įgyvendinimo poveikio „Natura 2000“ ir nacionalinėms ST vertinimo procesą.

 

4 užduotis: Koordinuoti ir užtikrinti priemonių, finansuojamų iš Bendrųjų miško ūkio reikmių programos lėšų, įgyvendinimą.

 

5 užduotis: Organizuoti invazinių rūšių, jų populiacijų reguliavimo priemonių įgyvendinimą.

 

Žydrė Stirbienė - Teisės ir personalo skyriaus vedėja

2022 m. veiklos užduotys

1 užduotis: Organizuoti ir atlikti teisinius veiksmus saugomų teritorijų direkcijų pertvarkai atlikti.

2 užduotis: Organizuoti prevencinės veiklos vykdymą saugomų teritorijų direkcijose.

3 užduotis: Organizuoti ir užtikrinti korupcijos prevencijos įgyvendinimą pasikeitus teisiniam. reguliavimui.

4 užduotis: Organizuoti VSTT vidaus kontrolę įgyvendinimą Tarnyboje.

5 užduotis: Organizuoti asmenų aptarnavimą pasikeitus teisiniam reguliavimui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-03