Valstybės tarnautojų užduotys

      Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus Alberto Stanislovaičio 2021 m. veiklos užduotys

         1 užduotis: Sudaryti prielaidas Europos Bendrijos svarbos gamtos vertybėms išsaugoti.

          2 užduotis: Užtikrinti sėkmingą ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą

          3 užduotis: Padidinti saugomų teritorijų sistemos veiklos efektyvumą

          4 užduotis: Atnaujinti saugomų teritorijų nuostatus

 

   Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojos Rūtos Baškytės 2021 m. veiklos užduotys

1 užduotis: Suformuluoti kryptis saugomų teritorijų institucinės sistemos efektyvumui padidinti

2 užduotis: Padidinti kraštovaizdžio, jo svarbos suvokimą visuomenėje, AM sistemoje

3 užduotis: Užtikrinti sėkmingą „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti“ (I) + (II) projektų bei Viešinimo projekto veiklų įgyvendinimą.

 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojos Rūtos Lapinskienės 2021 m. veiklos užduotys

1 užduotis: Pateikti siūlymus dėl saugomų teritorijų sistemos veiklos efektyvumo didinimo

2 užduotis: Užtikrinti planuojamų saugomų teritorijų planavimo proceso sklandų įgyvendinimą

3 užduotis: Inicijuoti saugomose teritorijose veiklą reglamentuojančių teisės aktų, susijusių su galimu poveikiu saugomoms vertybėms, tobulinimą

 

 

 

 

 

Agnė Jasinavičiūtė - Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėja

1 užduotis: Įgyvendinti projektų „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas“ (I-II) veiklas.

2 užduotis: Įgyvendinti projekto „Saugomų teritorijų valstybės kadastro (STVK) modernizavimas“ veiklas.

3 užduotis: Įgyvendinti projektų „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti“ (I-II) veiklas.

4 užduotis: Gerinti valstybinių parkų kraštovaizdžio apsaugos lygį.

 

Saulis Skuja - Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas

1 užduotis: Užtikrinti EB svarbos rūšių ir natūralių buveinių apsaugos tikslų „Natura 2000” teritorijoms nustatymą ir Vietovių, atitinkančių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus sąrašo EB svarbos natūralių buveinių tipais papildymą.

 

2 užduotis: Koordinuoti valstybinės aplinkos monitoringo programos 2021 m. veiklų įgyvendinimą ST.

 

3 užduotis: Užtikrinti tinkamą planuojamos veiklos projektų, strateginio ir teritorijų planavimo dokumentų bei jų įgyvendinimo poveikio „Natura 2000“ ir nacionalinėms ST vertinimo procesą.

 

4 užduotis: Koordinuoti ir užtikrinti priemonių, finansuojamų iš Bendrųjų miško ūkio reikmių programos lėšų, įgyvendinimą.

 

5 užduotis: Organizuoti invazinių rūšių, jų populiacijų reguliavimo priemonių įgyvendinimą.

 

Žydrė Stirbienė -  skyriaus vedėja

1 užduotis: Organizuoti valstybinės saugomų teritorijų kontrolės perdavimą AAD prie Am ir užtikrinti prevencinės veiklos stiprinimą ir koordinavimą direkcijose po 2021-07-01:

2 užduotis: Organizuoti teisinių dokumentų parengimą vykstant saugomų teritorijų sistemos pertvarkai.

3 užduotis: Organizuoti VSTT vidaus kontrolę reglamentuojančius teisės aktų pakeitimus, organizuoti vidaus kontrolės sistemos sukūrimą saugomų teritorijų direkcijose

4 užduotis: Organizuoti antikorupcinės aplinkos kūrimą Tarnyboje ir saugomų teritorijų direkcijose

5 užduotis: Organizuoti direkcijų veiklos patikrinimus

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-03