Valstybės tarnautojų užduotys

Jolanta Ostašienė –  vyriausioji specialistė

1. Savo kompetencijos ribose Valstybės biudžeto sąmatas tvirtinti ir perduoti STD elektroniniu būdu.

2.Pateikti ne mažiau kaip 2 pasiūlymus STD asignavimų skirstymo metodikai tobulinti, STD ir VSTT veiklai (programų vykdymo kontrolei) tobulinti.

3. Parengti ir nustatytais terminais  AM pateikti tvirtinti Tarnybos ir ST direkcijų  Biologinės įvairovės apsaugos, kraštovaizdžio tvarkymo ir išsaugojimo programos sąmatos. Nustatytais terminais sistemoje paleisti kontrolinę sąmatą. Parengti ir į VBAMS sistemą įkelti Aplinkos apsaugos rėmimo programos ir Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšas. Kontroliuoti jų vykdymą (skirtų asignavimų panaudojimą).

4. Įgyvendinant INTERREG projektus administruoti lėšas, skirtas STD įgyvendinamiems projektams.

5. Savo kompetencijos ribose prisidėti prie prisijungimo prie FBI sistemos (valstybės įstaigų finansinės apskaitos tvarkymo sistemos).

      Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus Alberto Stanislovaičio 2020 m. veiklos užduotys

 

  1. Užtikrinti sėkmingą ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą.
  2. Sudaryti prielaidas Europos Bendrijos svarbos gamtos vertybėms išsaugoti.
  3. Sudaryti prielaidas kraštovaizdžiui, gamtos vertybėms tinkamai saugoti ir tvarkyti.

 

   Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojos Rūtos Baškytės 2020 m. veiklos užduotys

  1. Užtikrinti sėkmingą „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti“(I) ir (II) projektų veiklų įgyvendinimą.
  2. Užtikrinti sėkmingą projekto „Saugomų vertybių pažinimas ir informacijos sklaida“ veiklų vykdymą.
  3. Užtikrinti tinkamą Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos dalyvavimą Dvynių projekte Makedonijoje.

 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojos Rūtos Lapinskienės 2020 m. veiklos užduotys

  1. Organizuoti saugomų teritorijų kraštovaizdžio, saugomų vertybių būklės vertinimą, rekomendacijų joms tinkamai saugoti ir tvarkyti parengimą.
  2. Inicijuoti saugomose teritorijose veiklą reglamentuojančių teisės aktų teritorijų planavimo ir statybos srityse tobulinimą.
  3. Koordinuoti VSTT veiklos plano rengimą, jo įgyvendinimą
  4. Tobulinti saugomų teritorijų direkcijų veiklą.

 

Agnė Jasinavičiūtė - Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėja

1. koordinuoti saugomų teritorijų kraštovaizdžio, saugomų vertybių būklės vertinimą, pateikti rekomendacijas joms tinkamai saugoti ir tvarkyti;

2. koordinuoti valstybinių planų planavimo schemų sprendinių įgyvendinimo stebėseną;

3. koordinuoti LR saugomų teritorijų kadastro tvarkymo darbų organizavimą, darbų bazių tvarkymą, duomenų perdavimą išoriniams vartotojams;

4. koordinuoti teisės aktų reglamentuojančių veiklą saugomose teritorijose parengimą ir pastabų teisės aktų projektamas teikimą.

Rima Baradokaitė-Greimienė - Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

1. išngrinėti teisės aktus, reglamentuojančius atsinaujinančių išteklių statybą ST ir parengti siūlymus įstatymų ir kitų teisės aktų pataisoms;

2. surinkti informaciją apie galiojančių valstybinių parkų apsaugos reglamentų nuostatų atitiktį realiai padėčiai bei apie kitais teisės aktais nustatyto teisinio reglamentavimo ypatumus, darančius neigiamą įtaką statybų veiklai ST ir parengti siūlymus teisės aktų pataisoms;

3. patikrinti ne mažiau kaip 3 saugomų teritorijų direkcijų veiklą statybų srityje;

4. suorganizuoti ne mažiau kaip du mokymus valstybių parkų direkcijoms (statybų veiklos reglamentavimas; pasikeitusių teisės aktų nuostatų taikymas nagrinėjant statinių projektus saugomose teritorijose);

5. suderinti su ministerijomis ir pateikti (per AM) LRV tvirtinti 9 valstybinių parkų ir Žuvinto biosferos rezervato nuostatų pakeitimo projektus.

 

Laima Dabregaitė - Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

1. Parengti ST tipinį apsaugos reglamentą (ST tipinių apsaugos reglamentų pakeitimo projektą);

2. Atlikti dviejų patvirtintų planavimo schemų (ribų ir tvarkymo planų) sprendinių tinkamumo, efektyvumo, naudingumo vertinimą ir įgyvendinimo stebėseną;

3. Dalyvauti LR teritorijos bendrojo plano sprendinių rengime, teikti informaciją ir pasiūlymus susijusius su nacionalinų ST, "Natura 2000" teritorijų ir kraštovaizdžio apsauga.

 

Jūratė Vaškevičienė - Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

 

1. Atlikti dviejų valstybinių parkų  planavimo schemų arba ribų ir tvarkymo planų sprendinių įgyvendinimo stebėseną;

2. Atlikti lankytojų monitoringą ir atlikti apibendrinimus už 2018 ir 2019 metus;

3. Dalyvauti Viešvilės planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų), Varduvos, Plinkšių, Reiskių tyro, Raigardo kraštovaizdžio ir Kamšos botaninio- zoologinio valstybinių draustinių tvarkymo planų tvirtinimo procese bei Kalvių atkuriamojo sklypo ribų plano korektūros planavimo procese.

 

Vytautas Rukas – Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas

1. Parengti ir pateikti tvirtinti gamtos paveldo objektų schemų rengimo tvarką;
2.
Surinkti aktualią informaciją apie gamtos paminklus;
3. vykdyti valstybinių parkų planavimo schemų sprendinių įgyvendinimo stebėseną, peržiūrėti ne mažiau kaip 2 planavimo schemas ir pateikti išvadą apie sprendinių įgyvendinimo apimtis.


Eglė Kamantauskienė - Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

1. Parengti gamtos paveldo objektų schemas;

2. Sudaryti Šventontosios poilsio namelių erdvinių duomenų rinkinį;

3. Parengti LR saugomų teritorijų valstybės kadastro veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus.

Saulis Skuja - Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas

1.

Jonas Pašukonis  - Biologinės įvairovės skyriaus vyriausiasis specialistas

1. organizuoti ataskaitų apie Buveinių direktyvos ir paukščių direktyvos įgyvendinimąLietuvoje parengimą bei savalaikį pateikimą Europos komisijai.

2. Sudaryti prielaidas efektyvesnei „Natura 2000“ tinklo buveinių apsaugai svarbių teritorijų apsaugai užtikritni, organizuojant jų apsaugos tikslų parengimą.

3. Šalinant Europos komisijos konstatuotą „Natura 2000“tinklo nepakankamumą. Organizuoti papildomų vietovių, skirtų Europos bendrijos (EB) svarbos rūšių bei natūralių buveinių apsaugai, ir naujų EB svarbos rūšių bei natūralių buveinių patvirtintose vietovėse atranką ir pateikimą tvirtinimui.

4. Sudaryti prielaidas biologinės įvairovės geresnei apsaugai saugomų teritorijų miškuose teikiant pasiūlymus bei pastabas miškų ūkio veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimui.

Žygimantas Obelevičius – Biologinės įvairovės skyriaus vyriausiasis specialistas

1. Atnaujinti "Natura 2000" teritorijų standartines duomenų formas.

2. Atlikti ne mažiau kaip 2 "Natura 2000" duomenų bazės atnaujinimą.

 

Rita Jakučiūnienė – Biologinės įvairovės skyriaus vyriausioji specialistė

1. Nagrinėti planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) dokumentus  (atrankos, apimties nustatymo dokumentus, vertinimo ataskaitas) bei planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentus (atrankos dokumentus, poveikio aplinkai vertinimo programos, ataskaitas) ir teikti išvadas dėl SPAV dokumentų kokybės bei galimybių priimti ar patvirtinti vertinamus planus ir programas bei PAV dokumentų kokybės bei planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo galimybių.

2. Nagrinėti gautus prašymus ir informaciją bei teikti išvadas dėl planų ir programų bei planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo bei išduoti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų investicinių projektų už Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų stebėseną atsakingos institucijos deklaracijas.

3. Šalinti „Natura 2000“ tinklo nepakankamumą atrenkant papildomas teritorijas Europos bendrijos (EB) svarbos rūšių buveinių ir natūralių buveinių apsaugai.

Agnė Karlonė – Biologinės įvairovės skyriaus vyriausioji specialistė

1. Atnaujinti ir pateikti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) ir VĮ "GIS_Centras" skaitmenines ribas ir sąrašus apie teritorijas, kuriose žemės ūkio veiklos subjektai gali siekti paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemones.

2. Patikrinti NMA atrinktų subjektų, 2020 m. siekiančių paramos pagal KPP priemonės "Su Natura 2000 ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos" veiklos sritį "Parama "Natura 2000" miškuose", deklaravimo duomenų teisingumą.

3. Bendradarbiauti su Aplinkos ministerija keičiant Miško sanitarinės apsaugos taisykles ir Miško kirtimo taisyklių X skyrių "Sanitariniai miško kirtimai".

4. Bendradarbiauti su saugomų teritorijų specialistais KPP priemonių ir miško kirtimų saugomose ir "Natura 2000" teritorjose klausimais, vykdyti viešinimo veiklas.

Vaidė Porvaneckienė – Biologinės įvairovės skyriaus vyriausioji specialistė

1. Pateikti pasiūlymus teisės aktų pakeitimams dėl SRIS taikomos programos (išorinio ir vidinio) portalo pritaikymo kintantiems poreikiams.

2. Atlikti analizę SRIS GIS, atrinkti tikrinimui SRIS duomenis apie radavietes poligonuose ir atnaujinti duomenis apie patikslintas miško paukščių veisimosi vietas juose.

Giedrius Mikalauskas-  vyriausiasis specialistas.

1. Parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 311 „Dėl gamtos paminklų paskelbimo“ pakeitimo“‚ projektą.

2. Parengti ir pateikti tvirtinti LR aplinkos ministro įsakymo „Dėl naujų valstybės saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo, jų ribų schemų patvirtinimo ir aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 652 „Dėl valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.

3. užregistruoti 10 naujų LR saugomų teritorijų valstybės kadastro objektų.

4. inventorizuoti 70 saugomų gamtos paveldo objektų.

Parengti leidybai GPO tvarkymo metodiką.

Vaidė Porvaneckienė –  vyriausioji specialistė

1.Pateikti AM aplinkos ministro įsakymo „dėl saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

2. SRIS WMS paslaugos sukūrimas.

Žydrė Stirbienė -  skyriaus vedėja

1. Organizuoti rizikos valdymo procesus Tarnyboje ir jai pavaldžiose ST direkcijose;

2. Organizuoti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimą saugomų teritorijų direkcijose;

3. Organizuoti ne mažiau 5 saugomų teritorijų direkcijų veiklos patikrinimus.

Renata Sochacka –  vyriausioji specialistė

1. Parengti VSTT darbo apmokėjimo sistemos naują redakciją.

2. Parengti VSTT asmens duomenų apsaugos politiką.

3. Parengti Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo aprašo naują redakciją.

4. Parengti informaciją VSTT darbuotojams dėl Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo nuo 2020-01-01.

 Diana Urbonė –  vyriausioji specialistė.

1. Dalyvauti atliekant Vyriausybės nutarimais perduodamo turto pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms procedūrose ir parengti teisės aktus dėl turto perdavimo.

2. Apibendrinti aktualiausių teisinių klausimų praktiką ir parengti rekomendacijas, padėsiančias  saugomų teritorijų direkcijų darbuotojams praktikoje taikyti teisės normas, spręsti teisės normų kolizijos klausimus, formuoti vieningą praktiką aktualiais direkcijoms klausimais.

3. Atlikti direkcijų veiklos patikrinimus pagal kompetenciją.

Saulius Dragūnas –  vyriausiasis specialistas.

1.Koordinuoti projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ veiklą.

2. Dalyvauti bent vieno projektinio pasiūlymo ir paraiškos pateikime

3. Koordinuoti viešųjų pirkimų vykdymą

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-03