Viešųjų pirkimų ir projektų skyriaus nuostatai

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS viešųjų pirkimų ir projektų SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešųjų pirkimų ir projektų skyrius (toliau – Skyrius) yra Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) padalinys, koordinuojantis klausimus, susijusius su viešųjų pirkimų organizavimu ir įvairių tarptautinių fondų, programų bei projektų, pirmiausia finansuojamų ES struktūrinės paramos lėšomis, įgyvendinimo administravimu, lėšų, reikalingų projektams saugomose teritorijose įgyvendinti, paieška.

2. Šie nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas ir teises bei darbo organizavimo tvarką.

3. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, aplinkos ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

4.  Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

4.1.  inicijuoti ES struktūrinės paramos, tarptautinių organizacijų bei užsienio valstybių lėšomis finansuojamų programų bei projektų (toliau – Projektai) saugomų teritorijų planavimo, apsaugos, tvarkymo, jų valdymo, institucinių gebėjimų stiprinimo ir kitose Tarnybos kompetencijos srityse rengimą;

4.2.  užtikrinti sėkmingą Projektų įgyvendinimą bei tinkamą lėšų panaudojimą;

4.3.  nustatytąja tvarka organizuoti ir vykdyti Tarnybos viešuosius pirkimus.

5.  Skyrius vykdo šias pagrindines funkcijas:

5.1.  teikia vadovybei siūlymus dėl galimybių panaudoti tarptautinių fondų ir programų lėšas, dėl galimų investicijų pritraukimo organizuojant saugomų teritorijų planavimo, apsaugos, tvarkymo ir kt. veiklą;

5.2.  teikia pasiūlymus dėl sutarčių, susijusių su Projektų įgyvendinimu, vykdymo ir jų kontrolės;

5.3.  organizuoja ir koordinuoja projektų paraiškų finansavimui gauti parengimą;

5.4.  organizuoja ir administruoja Projektų įgyvendinimą, betarpiškai bendradarbiaudamas su kitais Tarnybos skyriais;

5.5.  rengia ataskaitas apie Projektų įgyvendinimą;

5.6.  sistemingai informuoja Tarnybos vadovybę, Aplinkos ministeriją ir kitas institucijas apie Projektų įgyvendinimo eigą;

5.7.  organizuoja pasitarimus, kitus renginius Projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;

5.8.  organizuoja tinkamą dokumentų, susijusių su Tarnybos įgyvendinamais Projektais, saugojimą, savo kompetencijos srityje;

5.9.  konsultuoja saugomų teritorijų direkcijų darbuotojus ar Projektų partnerius Projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;

5.10.  kartu su kitais Tarnybos skyriais kontroliuoja/prižiūri Tarnybos vykdomų Projektų veiklų įgyvendinimo eigą atitinkamose saugomose teritorijose;

  1. teikia Tarnybos vadovybei pasiūlymus viešųjų pirkimų organizavimo klausimais;
  2. organizuoja ir  vykdo Tarnybos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
  3. rengia ir viešina Tarnybos pirkimų planą;
  4. jei reikia, derina viešųjų pirkimų vykdymo dokumentaciją su kitomis institucijomis;
  5. rengia darbų, prekių, paslaugų sutarčių projektus bei derina juos su kitais Tarnybos skyriais ir kitomis institucijomis;
  6. nustatyta tvarka palaiko ryšius su kitomis šalies ir užsienio institucijomis savo kompetencijos klausimais;
  7. vykdo Aplinkos ministerijos, Tarnybos direktoriaus pavedimus, bendradarbiauja su kitais Aplinkos ministerijos ir Tarnybos struktūriniais padaliniais ir jos reguliavimo sričiai priskirtų saugomų teritorijų direkcijų, kitų institucijų specialistais Projektų įgyvendinimo ir viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;
  8. nustatytos kompetencijos ribose nagrinėja, rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su šių nuostatų 4 ir 5 punktuose išdėstytais Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis;
  9. vykdo kitas įstatymais ir kitais teisės aktais numatytas funkcijas.

 

III. SKYRIAUS TEISĖS

 

6. Skyrius turi teisę:

6.1. nustatyta tvarka gauti informaciją iš Tarnybos struktūrinių padalinių bei jos reguliavimo sričiai priskirtų saugomų teritorijų direkcijų savo kompetencijos klausimais;

6.2. pagal kompetenciją teikti Aplinkos ministerijos ir Tarnybos vadovybei siūlymus dėl įvairių tarptautinių fondų ir programų lėšų panaudojimo galimybių bei šiomis lėšomis finansuojamų projektų rengimo ir įgyvendinimo;

6.3. nustatyta tvarka atstovauti Aplinkos ministerijai ar Tarnybai savo kompetencijos klausimais;

6.4. pagal savo kompetenciją koordinuoti saugomų teritorijų direkcijų veiklą;

6.5. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, atsakingas už Skyriui pavestų uždavinių tinkamą vykdymą, tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

8. Skyriaus darbuotojų uždavinius, funkcijas, teises ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

9. Nesant Skyriaus vedėjui, jį nustatyta tvarka pavaduoja paskirtas Skyriaus darbuotojas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-30