Teisės ir personalo skyriaus nuostatai

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS

NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 

 1. Teisės ir personalo skyrius (toliau - Skyrius) yra struktūrinis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau - Tarnyba) padalinys.
 2. Šie nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises bei darbo organizavimą.
 3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos teisės aktais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

 1. Skyriaus uždaviniai yra:
  1. padėti Tarnybos vadovui arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais Tarnybos vadovo įgaliotam asmeniui (toliau – Tarnybos vadovas) formuoti personalo valdymo politiką;
  2. padėti Tarnybos vadovui valdyti personalą;
  3. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą;
  4. siekti, kad Tarnybos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, vykdomi Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai, Tarnybos vadovo įsakymai ir individualūs teisės aktai, išleisti pagal jo kompetenciją, būtų ginamos Tarnybos, jos struktūrinių padalinių teisės ir teisėti interesai;
  5. organizuoti ir koordinuoti Nacionalinės kovos su korupcija programos įgyvendinimą Tarnyboje ir jos reguliavimo sričiai priskirtose institucijose;
  6. Tvarkyti Tarnybos raštvedybą, dokumentų apskaitą, parengimą saugojimui ir panaudojimą.
 2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  1. atsižvelgdamas į Tarnybos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Tarnybos vadovui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
  2. kartu su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais atlieka Tarnybos struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) Tarnybos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Tarnybos vadovui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose Tarnybai nustatytus uždavinius;
  3. atlieka personalo sudėties analizę;
  4. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Tarnyboje;
  5. padeda Tarnybos vadovui formuoti personalo sudėtį (organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų priėmimo į darbą konkursus; rengia darbo sutartis, įsakymų dėl darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo projektus ir kt);
  6. padeda Tarnybos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą Tarnyboje;
  7. padeda Tarnybos vadovui formuoti įstaigos personalo mokymo prioritetus, sudaro Tarnybos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
  8. padeda Tarnybos vadovui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;
  9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
  10.  rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;
  11.  pagal kompetenciją kartu su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, ruošia dokumentų projektus dėl valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, teikia Tarnybos vadovui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Tarnyboje gerinimo;
  12.  rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Tarnybos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
  13.  organizuoja Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
  14.  padeda Tarnybos vadovo sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
  15.  dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
  16.  Tarnybos vadovo pavedimu atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
  17.  organizuoja valstybinių saugomų teritorijų pareigūnų galias patvirtinančių dokumentų išdavimą;
  18.  organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų ir Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovų tarnybinės veiklos vertinimą;
  19.  organizuoja atostogų suteikimą Tarnybos personalui ir Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovų, taip pat koordinuoja Tarnybos vadovybės ir skyriaus darbo ir poilsio laiko apskaitą, jeigu Tarnybos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;
  20.  padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;
  21.  formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui personalo, Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
  22.  pagal kompetenciją padeda Tarnybos vadovui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
  23.  pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus;
  24.  padeda Tarnybos vadovui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, jeigu Tarnybos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;
  25.  rengia ir dalyvauja rengiant Vyriausybės nutarimų, Aplinkos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugomų teritorijų valdymą, tvarkymą ir teisinį reguliavimą ir teisinį reguliavimą, projektus;
  26.  pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus ir skundus, teikia pastabas bei pasiūlymus;
  27.  derina Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus, sutartis, pagal kompetenciją kitus dokumentus;
  28.  nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo Tarnybos skyrių ir direkcijų teisinio darbo kontrolę, dalyvauja bendruose bei kituose pasitarimuose;
  29. pagal kompetenciją dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų darbe, teikia išvadas ir pasiūlymus, bendradarbiauja su Tarnybos struktūriniais padaliniais;
  30.  metodologiškai vadovauja bei nustatyta tvarka teikia Tarnybos struktūriniams padaliniams ir Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms teisines konsultacijas,
  31. įgyvendina Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas;
  32.  tvarko krašto apsaugos prievolininkų įskaitą;
  33.  nustatyta tvarka atstovauja Tarnybą teismuose, kitose šalies ir užsienio įstaigose.
  34.  pagal savo kompetenciją įgyvendina ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo reikalavimus Tarnyboje bei Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose;
  35. tvarko Tarnybos raštvedybą, dokumentų apskaitą, parengimą saugojimui ir naudojimą;
  36. teisės aktų nustatyta tvarka teikia metodinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams dėl dokumentų bylų sudarymo, įforminimo, tvarkymo, apskaitos, teikia pasiūlymus dėl šio darbo tobulinimo Tarnybos struktūrinių padalinių vadovams;
  37. organizuoja dokumentų savaialikį ir kokybišką įforminimą, formuoja bylas, paruošia jas atidavimui į archyvą;
  38. sistemingai informuoja Tarnybos vadovybę apie dokumentų įvykdymo eigą;
  39.  pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos vadovo pavedimus.

 

 1.  SKYRIAUS TEISĖS

 

 1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
  1. gauti iš Tarnybos struktūrinių padalinių, Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia personalo administravimo Tarnybos uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti nustatyta tvarka gauti iš kitų Tarnybos skyrių, valstybinių parkų, rezervatų direkcijų informaciją bei pasiūlymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  2. vadovybės pavedimu kontroliuoti Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklą Skyriaus kompetencijos klausimais;
  3. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis Tarnybos nuostatuose;
  4. teikti Tarnybos direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais.
  5. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;

 

 1.  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

 1. Skyriui vadovauja šio skyriaus vedėjas (toliau - Vedėjas), priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
 2. Vedėjas:
  1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;
  2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  3. atsiskaito Tarnybos vadovui už Skyriaus veiklą; 
  4. teikia Tarnybos vadovui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;
  5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos vadovo pavedimus.
 3. Vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas atlieka vedėjo pavaduotojas arba kitas Tarnybos vadovo paskirtas asmuo. Skyriaus darbuotojų uždaviniai, funkcijos, pareigos, teisės ir atsakomybė nustatoma jų pareigybių aprašymuose.

 

 

 

__________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-30