Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus nuostatai

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGOS SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Kraštovaizdžio apsaugos skyrius (toliau – Skyrius) yra Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) struktūrinis padalinys, organizuojantis ir koordinuojantis saugomų teritorijų steigimą, saugomų teritorijų planavimo dokumentų rengimą, gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio, jo komponentų būklės stebėseną (monitoringą), apsaugą, tvarkymą, pažintinio turizmo plėtrą, vykdantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro (toliau – Kadastras) tvarkytojo funkcijas.
 2. Šie nuostatai nustato Skyriaus uždavinius, funkcijas ir teises bei veiklos organizavimo tvarką.
 3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Saugomų teritorijų, Teritorijų planavimo, Aplinkos apsaugos, Statybos, Architektūros, Žemės, Viešųjų pirkimų,  Valstybės tarnybos, Valstybės informacinių išteklių valdymo bei kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos teisės aktais, Tarnybos, Kadastro nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

 1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:
  1. sudaryti prielaidas vertybėms išsaugoti;
  2. išsaugoti vertingus kraštovaizdžio kompleksus, išskirtinę saugomų teritorijų vertę, kraštovaizdžio stabilumą;
  3. užtikrinti gerą paveldo objektų būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, eksponavimą;
  4. plėtoti pažintinį turizmą saugomose teritorijose;
  5. organizuoti Kadastro ir Tarnybos, kaip Kadastro tvarkymo įstaigos, funkcijų ir uždavinių vykdymą;
  6. teikti informaciją visuomenei, suinteresuotoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms.
 2. Skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius, atlieka šias pagrindines funkcijas:
  1. įgyvendindamas 4.1 punkte nurodytą uždavinį:
   1. nagrinėja, dalyvauja nagrinėjant pasiūlymus saugomoms teritorijoms steigti, jų riboms ir apsaugos režimui nustatyti ar pakeisti, teikia pasiūlymus bei išvadas Aplinkos ministerijai;
   2. organizuoja ir koordinuoja saugomų teritorijų specialiojo planavimo dokumentų rengimą (atnaujinimą), atlikdamas visas teisės aktais numatytas procedūras, parengtų dokumentų tvirtinimą;
   3. rengia teisės aktų projektus saugomoms teritorijoms steigti, gamtos paveldo objektams skelbti, jų riboms, apsaugos ir naudojimo režimui nustatyti bei keisti, derina juos su suinteresuotomis institucijomis;
   4. derina savivaldybių parengtus vertingų gamtos objektų skelbimo gamtos paveldo objektais dokumentus;
   5. nagrinėja ir teikia išvadas ministerijų, vietos savivaldos ir kitų institucijų teisės aktų projektams saugomų teritorijų steigimo klausimais;
   6. vykdo saugomų teritorijų specialiojo planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną;
  2. įgyvendindamas 4.2 punkte nurodytą uždavinį:
   1. nagrinėja kraštotvarkos, teritorijų planavimo, statybų, gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio apsaugos projektus;
   2. metodiškai vadovauja bei teikia konsultacijas saugomų teritorijų direkcijoms kraštotvarkos, teritorijų planavimo, statybų, architektūros, gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio apsaugos bei naudojimo, teikia konsultacijas kitoms įstaigoms;
   3. organizuoja kraštovaizdžio būklės saugomose teritorijose vertinimą, koordinuoja ir organizuoja kraštovaizdžio, lankytojų srautų monitoringo ir mokslinių tyrimų vykdymą saugomose teritorijose;
   4. koordinuoja LR biudžeto lėšomis finansuojamų programų (Aplinkos apsaugos rėmimo, Kelių priežiūros ir plėtros, Klimato kaitos ir kt. programas) vykdomas veiklas saugomose teritorijose;
   5. konsultuoja saugomų teritorijų direkcijas saugomų teritorijų išskirtinės vertės nustatymo ir išsaugojimo klausimais;
   6. nagrinėja ministerijų, vietos savivaldos ir kitų institucijų teisės aktų projektus kraštovaizdžio apsaugos saugomose teritorijose klausimais;
   7. pagal kompetenciją nagrinėja ir teikia išvadas teritorijų ir strateginio planavimo dokumentams, kraštovaizdžio tvarkymo bei kitus planuojamos ūkinės veiklos projektus ir jų poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas saugomose teritorijose;
   8. vertina ir teikia išvadas dėl saugomose teritorijose atitinkamais teisės aktais bei teritorijų planavimo dokumentais nustatyto kraštovaizdžio, jo komponentų apsaugos ir naudojimo režimo, priežiūros ir tvarkymo reglamentų laikymosi;
  3. įgyvendindamas 4.3 punkte nurodytą uždavinį:     
   1. atlieka, organizuoja gamtos paveldo objektų būklės vertinimą, rengia teisės aktų gamtos paveldo objektų skelbimui saugomais projektus;
   2. koordinuoja Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų saugomų teritorijų direkcijų vykdomą paveldo objektų apsaugos, tvarkymo ir naudojimo veiklą pagal atitinkamas veiklos programas bei dokumentus;
   3. inicijuoja, rengia projektus Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų, programų lėšoms gauti paveldo objektams saugoti ir tvarkyti bei pritaikyti lankymui, dalyvauja juos įgyvendinant;
   4. konsultuoja savivaldybių administracijas ir saugomų teritorijų direkcijas gamtos ir kultūros paveldo apsaugos, tvarkymo bei naudojimo klausimais;
  4. įgyvendindamas 4.4 punkte nurodytą uždavinį:
   1. organizuoja, koordinuoja saugomų teritorijų pritaikymą pažintiniam turizmui;
   2. inicijuoja, rengia projektus Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų, programų lėšoms gauti apsaugos ir tvarkymo priemonėms (kraštovaizdžio kompleksų, paveldo objektų, draustinių tvarkymo, lauko informacinių sistemų, pažintinių takų, lankytojų centrų ir kt.) įgyvendinti, dalyvauja juos įgyvendinant;
   3. koordinuoja saugomų teritorijų direkcijų veiklą pažintinio turizmo plėtros srityje, taip pat veiklą susijusią su saugomų teritorijų lankymo optimizavimu ir lankytojų srautų reguliavimu;
  5. įgyvendindamas 4.5 punkte nurodytą uždavinį:
   1. rengia ir tvarko Kadastrą, kaupia ir sistemina informaciją;
   2. rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų, nuostatų, taisyklių ir kitų teisės aktų projektus Kadastro (tame tarpe susijusius su Kadastro tvarkymu ir Kadastro duomenų sauga) ir kitais klausimais;
   3. teikia pasiūlymus metinio ir perspektyvinio Kadastro biudžeto sudarymui;
   4. vykdo Kadastro duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą, užtikrina tinkamą Kadastro veikimą, Kadastro duomenų ir dokumentų saugą;
   5. organizuoja ir koordinuoja Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tvarkančių Kadastro duomenis, mokymą, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programų rengimą, kitus su kvalifikacijos kėlimu susijusius metodinius dokumentus;
   6. atlieka kitas Kadastro nuostatuose, Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatyme ir kituose teisės aktuose, susijusiuose su valstybės registrais, nustatytas funkcijas;
   7. organizuoja Kadastro duomenų bazių projektavimą ir pildymą, kaupia kartografinę medžiagą.
  6. įgyvendindamas 4.6 punkte nurodytą uždavinį:
   1. teikia informaciją apie saugomas teritorijas ir Kadastro veiklą, duomenis bei veiklą suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei.
 3. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:
  1. Tarnybos direktoriaus įgalioti skyriaus darbuotojai atstovauja Tarnybai kitose valstybinėse institucijose, tarptautinėse organizacijose, dalyvauja pasitarimuose, komisijose pagal savo kompetenciją;
  2. koordinuoja ST direkcijų specialistų, įgyvendinančių prevencines priemones saugomose teritorijose, veiklą, vertina kontrolės ir prevencijos programų saugomose teritorijose ataskaitas, teikia pastabas ir pasiūlymus šiai veiklai gerinti;
  3. pagal kompetenciją kartu su ST direkcijomis bendradarbiauja su savivaldos ir kitomis institucijomis bei vietos gyventojais, bendruomenėmis, teikia pasiūlymus šiai veiklai tobulinti;
  4. koordinuoja ST direkcijų veiklą ir organizuoja jų metinių veiklos ataskaitų ir metinių veiklos planų rengimą, pristatymą bei svarstymą, nagrinėja, kaupia ir apibendrina ataskaitų duomenis, juos vertina, teikia suvestinę informaciją, išvadas, siūlymus ST direkcijų veiklai tobulinti;                  
  5. pagal kompetenciją nagrinėja pasiūlymus, pareiškimus ir skundus;
  6. vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus, bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos ir struktūriniais padaliniais ir jos reguliavimo sričiai priskirtomis įstaigomis, ST direkcijomis, kitų institucijų specialistais saugomų teritorijų planavimo, gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio, paveldo objektų apsaugos, pažintinio turizmo plėtros, Kadastro tvarkymo ir duomenų teikimo klausimais;
  7. rengia ir inicijuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus, mokymus bei kitus renginius kraštovaizdžio apsaugos, statybų, teritorijų planavimo, paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo saugomose teritorijose srityse;
  8. vykdo kitas įstatymais ir kitais teisės aktais numatytas funkcijas.

III. SKYRIAUS TEISĖS

 

7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

7.1. nustatyta tvarka gauti informaciją iš Aplinkos ministerijos ir Tarnybos bei jos reguliavimo sričiai priskirtų ST direkcijų;

7.2. pagal kompetenciją gauti informaciją, statistinius ir kitus duomenis saugomų teritorijų, kraštovaizdžio, paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo bei kitais gamtos apsaugos klausimais iš įmonių, įstaigų, organizacijų, fizinių asmenų bei juridinių asmenų;

7.3. pagal kompetenciją koordinuoti Kadastro tvarkymą;

7.4. pagal kompetenciją teikti Tarnybos vadovybei siūlymus saugomų teritorijų direkcijų veiklos, saugomų teritorijų sistemos plėtros ir valdymo strategijos, teritorijų planavimo, kraštovaizdžio apsaugos, Kadastro tvarkymo klausimais.

IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

8. Skyriui vadovauja šio skyriaus vedėjas (toliau – vedėjas), priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

9. Vedėjas:

9.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

9.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

9.3. atsiskaito Tarnybos vadovui už Skyriaus veiklą; 

9.4. teikia Tarnybos vadovui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

9.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos vadovo pavedimus.

10. Nesant skyriaus vedėjo, jį nustatyta tvarka pavaduoja vyriausiasis specialistas arba kitas Tarnybos vadovo paskirtas asmuo. Skyriaus darbuotojų uždaviniai, funkcijos, pareigos, teisės ir atsakomybė nustatoma jų pareigybių aprašymuose.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-30