Biologinės įvairovės skyriaus nuostatai

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Biologinės įvairovės skyrius (toliau – Skyrius) yra Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) struktūrinis padalinys, organizuojantis ir koordinuojantis saugomų teritorijų natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugos ir tvarkymo programų rengimą ir įgyvendinimą, stebėseną (monitoringą), dalyvaujantis saugomų teritorijų, įskaitant Natura 2000 teritorijas, steigimo procese, analizuojantis duomenis apie saugomas rūšis, Saugomų rūšių informacinės sistemos (toliau – SRIS) tvarkymo įstaigos funkcijų vykdymą organizuojantis laukinių gyvūnų, išskyrus medžiojamųjų medžioklės plotų vienetuose, globos priemonių įgyvendinimą.
 2. Šie nuostatai nustato Skyriaus uždavinius, funkcijas ir teises bei darbo organizavimo tvarką.
 3. Skyrius veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos teisės aktais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

 

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

 1. Svarbiausi Skyriaus uždaviniai yra:
  1. sudaryti prielaidas natūralioms buveinėms ir saugomoms rūšims išsaugoti ir tvarkyti;
  2. koordinuoti saugomų teritorijų natūralių buveinių ir saugomų rūšių būklės vertinimą;
  3. organizuoti invazinių rūšių gausos reguliavimą, laukinių gyvūnų, išskyrus medžiojamųjų medžioklės plotų vienetuose, globą;
  4. organizuoti SRIS uždavinių vykdymą;
 2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  1. įgyvendindamas 4.1 punkte nurodytą uždavinį:
   1. organizuoja Natura 2000 teritorijų atranką, apsaugos tikslų, priemonių nustatymą, Natura 2000 duomenų bazės pildymą, tvarkymą ir priežiūrą;
   2. organizuoja ir koordinuoja gamtotvarkos planų, saugomų teritorijų ar jų dalių tikslinių programų ir kitų strateginio planavimo dokumentų rengimą arba juos rengia, organizuoja ar koordinuoja jų įgyvendinimą;
   3. inicijuoja ir dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugos ir tvarkymo projektus;
   4. nagrinėja teritorijų ir strateginio planavimo dokumentuose, techniniuose projektuose, programose, veiksmų planuose, kituose dokumentuose numatytų priemonių galimo poveikio saugomoms vertybėms nacionalinėse saugomose teritorijose bei Natura 2000 teritorijose vertinimo dokumentus ir teikia išvadas dėl jų poveikio natūralioms buveinėms ir saugomoms rūšims;
   5. dalyvauja skatinant ir organizuojant Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių, skirtų natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugai žemės ūkyje ir miškuose, įgyvendinimą Natura 2000 teritorijose bei kitose saugomose teritorijose;
   6. nagrinėja, vertina saugomų teritorijų direkcijų (toliau – Direkcijos) prašymus dėl saugomų teritorijų natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugos ir tvarkymo priemonių finansavimo;
   7. organizuoja ataskaitų Europos Sąjungos institucijoms apie Buveinių (92/43/EEB) ir Paukščių (2009/147/EB) direktyvų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos teritorijoje rengimą ir jų pateikimą;
   8. vertina ir teikia išvadas dėl saugomose teritorijose atitinkamais teisės aktais bei teritorijų planavimo dokumentais nustatyto natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugos ir naudojimo režimo, teritorijų ar objektų priežiūros ir tvarkymo reglamentų laikymosi;
  2. įgyvendindamas 4.2 punkte nurodytą uždavinį:
   1. koordinuoja ir/ar organizuoja natūralių buveinių ir saugomų rūšių monitoringo vykdymą saugomose teritorijose ir šalies teritorijoje, taikomuosius tyrimus;
   2.  dalyvauja nagrinėjant pasiūlymus saugomoms teritorijoms, įskaitant Natura 2000 teritorijas, steigti;
   3. organizuoja ir/ar vertina natūralių buveinių ir saugomų rūšių paplitimą, dalyvauja  organizuojant gautos informacijos patikslinimą apie esamas/nesamas natūralias buveines bei saugomas rūšis duomenų bazėse ir kt.
  3. įgyvendindamas 4.3 punkte nurodytą uždavinį:
   1. organizuoja invazinių rūšių, jų populiacijų reguliavimo priemonių įgyvendinimą;
   2. organizuoja laukinių gyvūnų, išskyrus medžiojamuosius gyvūnus medžioklės ploto vienetuose, gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimą;

                5.3.3. koordinuoja sužeistų, nelaimėn patekusių, esančių jiems netinkamoje aplinkoje laukinių gyvūnų (išskyrus medžiojamuosius gyvūnus medžioklės plotų vienetuose), globos priemonių vykdymą;

                5.4. įgyvendindamas 4.4 punkte nurodytą uždavinį, vykdo SRIS tvarkytojo funkcijas, nurodytas SRIS nuostatuose, koordinuoja SRIS administracinių procesų, duomenų valdymą, teikia pasiūlymus SRIS plėtrai;

 5.5. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:

              5.5.1. rengia ir kaupia informaciją saugomų teritorijų natūralių buveinių, saugomų rūšių apsaugos ir tvarkymo klausimais, teikia ją fiziniams bei juridiniams asmenims;

               5.5.2. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus dėl natūralių buveinių, saugomų rūšių apsaugos ir tvarkymo;

               5.5.3. pagal kompetenciją koordinuoja gamtinių rezervatų miškų apsaugą ir tvarkymą;

               5.5.4. pagal kompetenciją dalyvauja Aplinkos ministerijos, Tarnybos ar kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;

               5.5.5. pagal kompetenciją nagrinėja, dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, aplinkos ministro, Tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;

               5.5.6. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis šalies ir užsienio institucijomis;

               5.5.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavedimus.

 

III. SKYRIAUS TEISĖS

 

 1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
  1. vadovybės pavedimu organizuoti Direkcijų veiklą Skyriaus kompetencijos klausimais;
  2. teikti Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Direkcijų veiklos, saugomų teritorijų sistemos plėtros, strateginio ir teritorijų planavimo, natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugos ir tvarkymo;
  3. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;
  4. nustatyta tvarka atstovauti Tarnybai savo kompetencijos klausimais
  5. gauti iš Tarnybos struktūrinių padalinių (įskaitant Metodinio – analitinio centro), Aplinkos ministerijos, Direkcijų, kitų Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti.

 

IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

 1. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas (toliau – Vedėjas), priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
 2. Vedėjas:
  1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;
  2. atsako už Skyriaus funkcijų vykdymą, siekiant šiais nuostatais nustatytų uždavinių;
  3. atsiskaito Tarnybos direktoriui už Skyriaus veiklą; 
  4. teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijų klausimais;
  5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos direktoriaus pavedimus.
 3. Vedėjui nesant, jo funkcijas atlieka kitas Skyriaus valstybės tarnautojas.
 4.  Skyriaus darbuotojų uždaviniai, funkcijos, pareigos, teisės ir atsakomybė nustatoma jų pareigybių aprašymuose.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-30