Bendrųjų reikalų skyriaus nuostatai

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS
NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

                     

1. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) Bendrųjų reikalų skyrius (toliau – Skyrius) yra Tarnybos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Tarnybos vadovui.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Šie nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas ir teises bei veiklos organizavimo tvarką.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

4. Skyriaus uždaviniai yra:

4.1.   organizuoti ir koordinuoti Tarnybos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinamų programų sąmatų sudarymą ir kontroliuoti jų vykdymą;

4.2.   užtikrinti, kad visos Tarnybos ūkinės operacijos būtų įtrauktos į kompiuterizuotą apskaitą pagal skyriui pateiktus dokumentus;

4.3. kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami Tarnybos materialiniai ir finansiniai ištekliai;

4.4. atlikti finansų kontrolės procedūras, nustatytas Tarnybos finansų kontrolės taisyklėse.

  4.5. Dalyvauti teikiant informaciją, reikalingą rengiant Aplinkos ministerijos strateginį veiklos planą, rengti arba inicijuoti atitinkamų šio plano priedų pildymą, užtikrinti Tarnybai pavestų funkcijų vykdymą;

 4.6. Rengti Tarnybos biudžeto programos sąmatą, naudojant Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau - VBAMS) ir VBAMS priemonėmis ją pateikti Finansų ministerijai, siekti Bendrųjų reikalų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo. Organizuoti Tarnybos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų programų sąmatų bei asignavimų kapitalinėms investicijoms sąmatų sudarymą ir jas pateikti Aplinkos ministerijai, siekiant Tarnybai pavestų strateginių tikslų įgyvendinimo;

4.7. Patvirtinus valstybės biudžetą, paskirstyti lėšas Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtoms biudžetinėms įstaigoms, siekiant Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo;

4.8. Metų eigoje, pagal Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų prašymus, naudojant VBAMS, keisti joms patvirtintų biudžeto asignavimų ekonominės klasifikacijos paskirtį, siekiant Bendrųjų reikalų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;

4.9. Metų eigoje teikti Finansų ministerijai Tarnybos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų programų sąmatų pakeitimus, vykdant Tarnybai pavestas funkcijas ir siekiant užtikrinti pasikeitimą informacija;

 

4.10 užtikrinti valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Tarnybos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto apskaitą, eksploataciją ir techninę apžiūrą ir priežiūrą;

4.6. nustatyta tvarka aprūpinti Tarnybos padalinius ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu ir jį administruoti;

4.7 užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų įgyvendinimą Tarnyboje;

4.8. informuoti saugomų teritorijų direkcijas, žiniasklaidą, valstybės ir savivaldybės įstaigas ir kitus informacijos gavėjus apie Tarnybos vykdomas veiklas ir iniciatyvas;

4.9. organizuoti ir palaikyti saugomų teritorijų sistemos vidinę komunikaciją.

5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

5.1. sudaro Tarnybos valstybės biudžeto programų sąmatas ir pateikia jas Aplinkos ministerijai;

5.2. organizuoja valstybinių parkų, valstybinių gamtinių rezervatų ir biosferos rezervato direkcijų programų sąmatų bei asignavimų kapitalinėms investicijoms sąmatų sudarymą ir teikia jas Aplinkos ministerijai;

5.3. užtikrina finansinių operacijų teisingumą, kontroliuoja materialinių ir finansinių išteklių racionalų ir taupų panaudojimą;

5.4. kontroliuoja teisingą mokesčių apskaičiavimą ir pervedimą į valstybės biudžetą ir socialinio draudimo fondą;

5.5. užtikrina specialiųjų apskaitos dokumentų išdavimą bei naudojimo tvarkos laikymąsi;

5.6. užtikrina inventorizacijos atlikimą bei inventorizacijos aprašų įforminimą;

5.7 vykdo valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Tarnybos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ar disponuojamų nekilnojamųjų daiktų, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto apskaitą, atlieka jo nurašymo procedūras, organizuoja aukcionus;

5.8.organizuoja ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto inventorizaciją ir apsaugą;

5.9. aprūpina Tarnybos darbuotojus ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju turtu;

5.10. užtikrina tarnybinių automobilių priežiūrą ir naudojimą, tvarko kitą su transporto naudojimu susijusią dokumentaciją;

5.11. rengia Tarnybos tarnybinių automobilių kuro sąnaudų apskaitą;

5.12. užtikrina Tarnybos patalpų valymą ir apsaugą;

5.13. organizuoja Tarnybos administracinio pastato priežiūrą, eksploataciją ir remontą (šildymo, vėdinimo, apšvietimo, sanitarinių–buitinių sąlygų, komunikacinių tinklų ir kitų sistemų veiklą), patalpų ir teritorijos tvarką ir švarą;

5.14. organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių, Tarnybos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ar disponuojamų patalpų ir pastatų draudimą;

5.15. kontroliuoja, kaip Tarnybos darbuotojai ir valstybės tarnautojai naudoja inventorių ir kitą turtą, laikosi priešgaisrinės, elektros, civilinės ir darbų saugos reikalavimų, instruktuoja juos šiais klausimais;

5.16. organizuoja Tarnybos darbuotojų instruktavimą darbų saugos ir sveikatos klausimais;

5.17. pagal kompetenciją teikia kitiems skyriaus informaciją bei dokumentus reikalingus turto perdavimo nutarimų parengimui.  

5.18 teikia informaciją Tarnybos interneto puslapiui apie Tarnybos ir saugomų teritorijų direkcijų inicijuotus projektus, renginius;

5.19. nustatytos kompetencijos ribose rengia Tarnybos organizacinius, tvarkomuosius ir informacinius dokumentus;

5.20. nagrinėja asmenų skundus, pasiūlymus ir pareiškimus, priskirtus skyriaus kompetencijai, teikia pasiūlymus dėl sprendimų būdų;

5.21. vykdo kitas įstatymais ir kitais teisės aktais numatytas funkcijas.

 

 

 

                              III. SKYRIAUS TEISĖS

 

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

6.1. gauti iš Tarnybos padalinių, Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informaciją ir dokumentus, kurių reikia skyriaus funkcijoms vykdyti;

6.2. suderinus su Tarnybos vadovu pasitelkti Tarnybos ir kitų institucijų specialistus sprendžiamiems klausimams nagrinėti;

6.3. skyriaus kompetencijos klausimais bendradarbiauti su Tarnybos padaliniais, Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistais.

7. Skyrius gali turėti kitas įstatymuose ir teisės aktuose nustatytas teises.

 

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8. Skyriui vadovauja ir Skyriaus darbą organizuoja vedėjas. Skyriaus vedėją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Tarnybos direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

9. Skyriaus vedėjas:

9.1. atsako už skyriaus vykdomus šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;

9.2. Tarnybos direktoriui pareikalavus, atsiskaito už skyriaus veiklą;

9.3. vizuoja skyriaus parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, kuriuos reikia vizuoti pagal skyriaus kompetenciją;

9.4. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;

9.5. teikia pasiūlymus Tarnybos direktoriui skyriaus kompetencijos klausimais, darbo organizavimo klausimais, taip pat siūlymus dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;

9.6. pagal kompetenciją vykdo einamąją ir vėlesnę finansų kontrolę;

9.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

9.8 Jei skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas arba kitas Tarnybos vadovo paskirtas asmuo.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-30