Konkursai

                                                        

                                  Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 

                                                                 Konkursas

                                   Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas

                                                  Skelbimas galioja iki 2021-04-22

                                                          Skelbimo Nr. 69926

                   Pareigos:  Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas  (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį).

             Darbo pobūdis: kontroliuoti Tarnybai skirtų asignavimų panaudojimą, užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų atitikties įstaigos numatytoms funkcijoms ir uždaviniams kontrolę, pateikti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau-NBFC) su įstaigos apskaita susijusius dokumentus buhalterinei apskaitai vykdyti, užtikrinti kokybišką Tarnybos projektų, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis (toliau – Projektai)  biudžeto valdymą ir kontrolę, teikti informaciją bei ataskaitas apie įstaigos finansus skyriaus vedėjui ir įstaigos vadovybei, analizuoti Tarnybos bei pavaldžių įstaigų finansines ataskaitas, teikti pasiūlymus, išvadas savo kompetencijos ribose skyriaus vedėjui ir įstaigos vadovybei.

 

      Išsilavinimas:

      turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

 

      Reikalavimai:

       turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinio darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

        turėti ne mažesnę kaip 1 metų  patirtį darbo su Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema FVAIS, viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS), darbo užmokesčio (Stekas) programa, ES projektų apskaitos srityje.

 

                        Darbo užmokestis:  pareigybės atlyginimo koeficientas  8,19  (darbo užmokestis 1449,63 eurų neatskaičius mokesčių).

                     Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesį, neatskaičiavus mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį.

                       Kitos apmokėjimo sąlygos: galimi priedai.

                     Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

 

                     Darbo laikas: 7.30 – 16.30 (su galimybe dirbti pagal individualų darbo grafiką ir nuotoliniu būdu)

                    Darbo vietos adresas: Antakalnio g. 25, Vilnius.

                    Dokumentus siųsti reikia  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą  iki 2021-04-22. Konkurso informacija:http//portalas.vtd.lt//

                    Telefonas pasiteirauti 86 5964328.

                                                                                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                                                                                    Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

                                                                                                                                                     2021 m. vasario 18  d.  įsakymu Nr. V-19

 

                              

                       BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

                                                      PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

        1. Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

       2. Pareigybės grupė –  vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.

       3. Pareigybės lygis – A2.

     4. Pareigybės paskirtis – kontroliuoti Tarnybai skirtų asignavimų panaudojimą, užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų atitikties įstaigos numatytoms funkcijoms ir uždaviniams kontrolę, pateikti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau-NBFC) su įstaigos apskaita susijusius dokumentus buhalterinei apskaitai vykdyti, užtikrinti kokybišką Tarnybos projektų, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis (toliau – Projektai)  biudžeto valdymą ir kontrolę, teikti informaciją bei ataskaitas apie įstaigos finansus skyriaus vedėjui ir įstaigos vadovybei, analizuoti Tarnybos bei pavaldžių įstaigų finansines ataskaitas, teikti pasiūlymus, išvadas savo kompetencijos ribose skyriaus vedėjui ir įstaigos vadovybei.

 5. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.  

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinio darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

              6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų  patirtį darbo su Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema FVAIS, viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS), darbo užmokesčio (Stekas) programa, ES projektų apskaitos srityje;

              6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansinę - ūkinę veiklą ir buhalterinę apskaitą;

6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles;

6.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo  veiklą, valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

6.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. sprendžia jo kompetencijai priklausančius Tarnybos finansinius klausimus, siekdamas Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo;

  7.2. kontroliuoja finansų panaudojimo procesą Tarnyboje, teikia informaciją apie finansinių išteklių panaudojimą Tarnybos direktoriui, siekdamas Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo.Teikia NBFC informaciją teisingai įstaigos apskaitai vykdyti ir stebi, kaip laikomasi nurodymų:

 7.3. sudarydamas atitinkamus apskaitos registrus, tvarko Tarnyboje turimų atsargų apskaitą,  kontroliuoja jų judėjimą, rengia sunaudotų atsargų bei kuro pagal pateiktus kuro sunaudojimą pagrindžiančius dokumentus (kelionės lapus ir t.t.) nurašymo aktus, siekdamas Skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;

 7.4. vykdo įstaigos finansų kontrolę;

 7.5. kontroliuoja, kaip laikomasi materialinių vertybių priėmimo – perdavimo, turto inventarizavimo reikalavimų, mokėjimo drausmės;

 7.6. pagal pateiktus dokumentus vykdo išankstinę finansų kontrolę, siekdamas užtikrinti sklandų Tarnybos darbą, racionalų išteklių naudojimą ir funkcijų įgyvendinimą;

 7.7. kontroliuoja Tarnybos valstybės biudžeto lėšų naudojimą reprezentacinėms išlaidoms;

    •    7.8. analizuoja Tarnybos ir pavaldžių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių informaciją, teikia pasiūlymus skyriaus bei Tarnybos vadovams efektyviam finansų valdymui užtikrinti;
    •    7.9. fiksuoja visas finansines ūkines ir kitas operacijas, surašant papildomus dokumentus (buhalterines pažymas, aktus) bei perduoda juos NBFC teisingam jų atvaizdavimui apskaitoje;
    •    7.10. išrašo ir išsiunčia paslaugų teikėjams arba prekių tiekėjams sąskaitas faktūras delspinigiams už Projektų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą laiku;                                                       7.11. ruošia Projektų išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus, turinčius visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme (su pakeitimais ir papildymais) ir kituose galiojančiuose teisės aktuose nustatytus dokumentų rekvizitus;

   7.12. rengia Projektų teikiamų mokėjimo prašymų ataskaitų finansinę dalį;

   7.13. kontroliuoja, kad gautos paramos lėšos būtų išmokamos tik Projektų paslaugų ir prekių tiekėjams, pastebėjus klaidas, informuoja NBFC ir savo tiesioginį vadovą;

   7.14. rengia ir derina Projektų įgyvendinimo metu sukurto Turto, perduodamo Projektų partneriams, pažymas ir/arba aktus;

   7.15. kontroliuoja visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitos registrus, buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui, pastebėjus klaidas, neatitikimus, informuoja NBFC ir savo tiesioginį vadovą;

  7.16. atspausdina atitinkamus apskaitos registrus iš apskaitos programos;

  7.17. tvarko skyriaus bylas, susijusias su atliekamu darbu ir paruošia jas archyvui, siekdamas Skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;

 7.18. vykdo kitus Tarnybos direktoriaus, jo pavaduotojo ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis, tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

 

IV. ATSAKOMYBĖ

 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:

8.1. pareigybės aprašyme apibrėžtų uždavinių ir funkcijų įvykdymą bei atlikimą laiku, rengiamų dokumentų duomenų teisėtumą;

8.2. jo žinioje esančių techninių priemonių saugą;

8.3. elgesį, neatitinkantį etikos principų, vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą;

8.4. už pavestų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

                               

                                 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-19