Konkursai

                                                        

                               

                                 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 

                                                                 Siūlome darbą

                                  Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus  vyriausiajam specialistui  (valstybės tarnautojas)

                                               Skelbimas galioja iki 2022-06-02

Skelbimo Nr.:51685

Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Darbo užmokestis: pareigybės atlyginimo koeficientas - 9,0 (1629,00 neatskaičius mokesčių)

(Pastaba: darbo užmokestis priklausys ir nuo valstybės tarnautojo tarnybos Lietuvos valstybei stažo, dalyvavimo pensijos kaupime, taikytino neapmokestinamojo pajamų dydžio)

Darbo vietos adresas: Antakalnio g. 25, Vilnius

Darbo laikas:7.30-16.30 (su galimybe dirbti pagal individualų darbo grafiką ir nuotoliniu būdu)

 

PATVIRTINTA

 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos

 

prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. gegužės  12 d. įsakymu Nr.:V-49

 

 

 

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS

KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:0

3.1. sprendimų įgyvendinimas.

 

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0

4.1. administracinis reglamentavimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0

5.1. Teritorijų planavimo dokumentų saugomoms teritorijoms rengimo organizavimas.

 

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0

6.1. Teritorijų planavimas, gamtos paveldo objektų apsauga ir priežiūra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

 

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

9. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

12. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

 

 

 

 

 

 

 

13. Pagal kompetenciją koordinuoja rengiamų saugomų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, svarstymo ir teikimo eigą.

14. Nagrinėja detaliųjų sprendimų atitikimą saugomų teritorijų specialiųjų planų sprendiniams.

15. Rengia, dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su saugomų teritorijų planavimo schemų (ribų ir tvarkymo planų) tvirtinimu, saugomų teritorijų ribų nustatymu ar jų koregavimu, projektu.

16. Rengia išvadas dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV) atrankos dokumentų; rengia išvadas dėl SPAV apimties nustatymo dokumentų kokybės, rengia išvadas dėl SPAV ataskaitų.

17. Nagrinėja ir teikia pasiūlymus dėl saugomų teritorijų geodezinių matavimų bei kadastrinių bylų dokumentams.

 

 

 

 

 

 

 

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – gamtinė geografija (arba);

19.3. studijų kryptis – ekologija (arba);

19.4. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

19.5. studijų kryptis – miškininkystė (arba);

arba:

 

19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.7. darbo patirtis – teritorijų planavimo ir priežiūros patirtis ;

19.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.

 

 

20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

20.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

 

20.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

21. Transporto priemonių pažymėjimai:0

21.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

22.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

22.2. organizuotumas – 3;

22.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

22.4. analizė ir pagrindimas – 4;

22.5. komunikacija – 3.

 

23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

23.1. informacijos valdymas – 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-16