Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos aprašas

     PATVIRTINTA

     Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 4

    d. įsakymu Nr. V-51

 DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie aplinkos ministerijos APRAŠAS

 

                                                                             I.SKYRIUS

                                                        BENDROSIOS NUOSTATOS

 

          1. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja duomenų subjektų teisių, įtvirtintų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46 EB (toliau- Reglamentas), įgyvendinimo tvarką Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba).

  1. Aprašas parengtas vadovaujantis:

            2.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nuostatomis;

            2.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);

            2.3. Kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais saugų asmens duomenų valdymą ir jų tvarkymo teisėtumą.

            3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente, ADTAĮ ir kituose teisės aktuose.

 

                                                                           II. SKYRIUS

                                                     DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR PRAŠYMŲ DĖL ŠIŲ TEISIŲ

                                                         ĮGYVENDINIMO PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

  4. Duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Reglamente:

           4.1. teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Tarnyboje;

           4.2. teisę žinoti (būti informuotam) apie įstaigos kontaktinius duomenis, duomenų apsaugos, jeigu toks subjektas įstaigoje yra, kontaktinius duomenis, duomenų tvarkymo tikslus ir pagrindą, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;

           4.3. teisę susipažinti su Tarnyboje tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

           4.4. teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;

           4.5. teisę reikalauti ištrinti su juo susijusius asmens duomenis, jei asmens duomenys tampa nebereikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

            4.6. teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;

            4.7. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi Reglamento 21 str. bei ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais;

            4.8. teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

            5. Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, numatytas Aprašo 4 punkte (išskyrus Aprašo 4.1 papunktyje nurodytą teisę), turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu paštu (pasirašęs elektroniniu parašu) pateikti rašytinį prašymą (toliau - Prašymas) Tarnybai.

             6. Pateikdamas Prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę šiais būdais:

             1) jei Prašymas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Tarnybą – duomenų subjektas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;

             2) jei Prašymas pateikiamas el. paštu – pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją, be to toks Prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu;

             3) jei Prašymas įteikiamas per atstovą − pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją, pridedant ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą (ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimo kopiją);

             4) jei Prašymas pateikiamas paštu ar per pasiuntinį, kartu su Prašymu turi būti pateikiama notariškai patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

             7. Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, informacija apie tai, kokią Aprašo 4 punkte nurodytą teisę ir kokios apimties pageidauja įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu duomenų subjektas pageidauja gauti atsakymą.

             8. Jeigu duomenų subjektas Prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis, informacija duomenų subjektui taip pat pateikiama elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip.

             9. Duomenų subjektas Aprašo 4 punkte nurodytas teises turi teisę įgyvendinti pats arba per atstovą.

            10. Tarnyba turi teisę atsisakyti pateikti duomenų subjektui jo prašomą informaciją, jeigu duomenų subjekto Prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas. Tarnyba, pateikdama atsisakymą pateikti prašomą informaciją, privalo raštu nurodyti atsisakymo pateikti prašomą informaciją motyvus.

            11. Tarnyba duomenų subjekto Prašymą privalo išnagrinėti ir atsakymą duomenų subjektui Prašyme nurodytu būdu pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos.

            12. Aprašo 11 punkte nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į Prašymo sudėtingumą ir skaičių. Tarnyba per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos informuoti duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama pratęsimo priežastis.

                                                               III. SKYRIUS

            TEISĖS ŽINOTI (BŪTI INFORMUOTAM) APIE SAVO ASMENS DUOMENS

           DUOMENŲ TVARKYMĄ ĮGYVENDINIMAS VALSTYBINĖJE SAUGOMŲ

                      TERITORIJŲ TARNYBOJE PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

           13. Aprašo 4.1. papunktyje numatyta duomenų subjektų teisė įgyvendinama, informaciją duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymą pateikiant:

           13.1. Tarnybos interneto svetainėje http://www.vstt.lt.

           13.2. įrengiant informacinio pobūdžio lenteles apie vaizdo stebėjimą Tarnybos teritorijose/patalpose;

           13.3. bendravimo su duomenų subjektų metu tokiu būdu, kokiu duomenų subjektas kreipiasi į Tarnybą.

           14. Tarnyba turi teisę atsisakyti įgyvendinti Aprašo 4.1 papuktyje numatytą duomenų subjekto teisę arba pateikti ne visą duomenų subjekto prašomą informaciją, jeigu:

           14.1. duomenų subjektas jau turi šią informaciją;

           14.2. duomenų subjektas prašomos informacijos pateikimas neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingų pastangų;

  14.3.    asmens duomenų gavimas ar atskleidimas aiškiai nustatytas Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kuriuose nustatytos tinkamos teisėtų duomenų subjektų interesų apsaugos priemonės;

  14.4.    asmens duomenys privalo išlikti konfidencialūs, laikantis Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose reglamentuojamos profesinės paslapties prievolės.

 

                                                                                                                                           IV. SKYRIUS

TEISĖS SUSIPAŽINTI SU SAVO ASMENS DUOMENIMIS ĮGYVENDINIMAS Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie aplinkos ministerijos

 

15.     Duomenų subjektas, įgyvendindamas teisę susipažinti su Tarnyboje tvarkomais savo asmens duomenimis, turi teisę gauti informaciją apie:

15.1.    asmens duomenų tvarkymo tikslus;

15.2.    atitinkamas asmens duomenų kategorijas;

15.3.    duomenų gavėjus arba jų kategorijas;

15.4.    numatomą asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba kriterijus, pagal kuriuos nustatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis, jei tai yra įmanoma;

15.5.    asmens duomenų šaltinius.

16.     Tarnybos atsakyme duomenų subjektui, be Aprašo 15 punkte nurodytos informacijos, privalo pateikti informaciją apie duomenų subjekto teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, taip pat duomenų subjekto teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, apriboti savo asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (kai šios teisės yra taikomos).

17.     Jeigu, renkant informaciją, reikalingą atsakymui parengti, nustatoma, kad:

17.1.    Tarnyba tvarko didelį informacijos, susijusios su duomenų subjektu, kiekį ir nėra galimybės visos informacijos duomenų subjektui pateikti, Tarnyba turi teisę paprašyti duomenų subjekto sukonkretinti pateiktą Prašymą;

17.2.    tam tikra informacija apie duomenų subjektą yra susijusi ir su kitais asmenimis, duomenų subjektui informacijos turi būti pateikiama tiek, kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės.

 

V. SKYRIUS

TEISĖS REIKALAUTI IŠTAISYTI ASMENS DUOMENIS ĮGYVENDINIMAS VALSTYBinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie aplinkos ministerijos

 

21.     Jeigu duomenų subjektas nustato, kad Tarnyboje yra tvarkomi netikslūs ar neišsamūs jo asmens duomenys, duomenų subjektas turi teisę kreiptis su Prašymu, kad Tarnyba ištaisytų tvarkomus netikslius asmens duomenis arba papildytų neišsamius asmens duomenis.

22.     Tarnyba, gavusi Aprašo 21 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti duomenų subjekto tvarkomų asmens duomenų analizę, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.

23.     Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, Tarnyba privalo:

23.1.    nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, ištaisyti neišsamius ar netikslius asmens duomenis;

23.2.    jeigu nėra galimybių nedelsiant ištaisyti neišsamius ar netikslius asmens duomenis, sustabdyti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir šiuos asmens duomenis saugoti tol, kol jie bus ištaisyti;

23.3.    ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo neišsamių ar netikslių asmens duomenų ištaisymo informuoti:

23.3.1.   duomenų subjektą apie ištaisytus neišsamius ar netikslius asmens duomenis;

23.3.2.    duomenų gavėjus apie duomenų subjekto Prašymu ištaisytus neišsamius ar netikslius asmens duomenis, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).

 

VI. SKYRIUS

TEISĖS REIKALAUTI IŠTRINTI ASMENS DUOMENIS (TEISĖS BŪTI PAMIRŠTAM) ĮGYVENDINIMAS VALSTYBinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie aplinkos ministerijos

 

24.     Duomenų subjektas turi teisę kreiptis su Prašymu ištrinti su juo susijusius asmens duomenis, jeigu yra vienas iš šių pagrindų:

24.1.    asmens duomenys nebėra reikalingi tikslams, kurie buvo nustatyti, prieš renkant asmens duomenis;

24.2.    atšauktas duomenų subjekto sutikimas, kuriuo vadovaujantis buvo grindžiamas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis;

24.3.    asmens duomenų subjektas nesutinka su savo asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį (Aprašo 6 skirsnis „Teisės nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu įgyvendinimas Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos“) ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis;

24.4.    asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

24.5.    asmens duomenys turi būti ištrinti, laikantis Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos teisinės prievolės.

25.     Duomenų subjekto Prašyme turi būti išsamiai argumentuota, dėl kokių priežasčių yra prašoma ištrinti jo asmens duomenis (Prašyme turi būti nurodytas vienas iš Aprašo 24 punkte nurodytų pagrindų).

26.     Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) Tarnyboje neįgyvendinama, kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas:

26.1.    Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymu;

26.2.    archyvavimo tikslais viešojo intereso labui;

26.3.    siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius interesus.

27.     Tarnyba, gavusi Aprašo 24 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.

28.     Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, Tarnyba privalo:

28.1.    nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, ištrinti su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis;

28.2.    jeigu nėra galimybių nedelsiant ištrinti duomenų subjekto asmens duomenų, sustabdyti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

28.3.    ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens duomenų ištrynimo informuoti:

28.3.1.   duomenų subjektą apie ištrintus asmens duomenis;

28.3.2.   duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištrintus asmens duomenis, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).

 

VII. SKYRIUS

TEISĖS APRIBOTI SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ ĮGYVENDINIMAS VALSTYBinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie aplinkos ministerijos

 

29.     Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Tarnybą su Prašymu apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, jeigu yra vienas iš šių pagrindų:

29.1.    duomenų subjektas užginčija Tarnybos tvarkomų jo asmens duomenų tikslumą. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas patikrina asmens duomenų tikslumą;

29.2.    yra nustatyta, kad duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas buvo neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoje to prašo apriboti jų tvarkymą;

29.3.    jeigu yra pasiektas asmens duomenų tvarkymo tikslas ir Tarnyba, kaip duomenų valdytojui, nebereikia šiam tikslui pasiekti surinktų duomenų subjekto asmens duomenų, tačiau jų reikia duomenų subjektui, siekiančiam pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

29.4.    duomenų subjektas pateikė Prašymą Tarnybai, kuriame išreiškė nesutikimą, kad Tarnyba tvarkytų jo asmens duomenis. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas patikrina, ar šis duomenų subjekto Prašymas pagrįstas;

29.5.    duomenų subjektas pateikia Prašymą ištrinti jo Tarnyboje tvarkomus asmens duomenis ir nustatoma, kad Prašymas yra pagrįstas, tačiau nėra techninių galimybių duomenų subjekto asmens duomenis ištrinti nedelsiant. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas iki tol, kol duomenų subjekto asmens duomenys bus ištrinti.

30.     Tarnyba, gavusi Aprašo 29 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.

31.     Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, Tarnyba privalo:

31.1.    apriboti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą;

31.2.    nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl asmens duomenų tvarkymo apribojimo priėmimo, informuoti duomenų subjektą apie jo asmens duomenų tvarkymo apribojimą. Jeigu yra galimybė, nurodyti preliminarų laikotarpį, kurio metu bus apribotas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas;

31.3.    ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl asmens duomenų tvarkymo apribojimo priėmimo informuoti duomenų gavėjus apie priimtą sprendimą, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).

32.     Kai yra priimamas sprendimas panaikinti apribojimą tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, Tarnyba, prieš panaikindama apribojimą, privalo raštu informuoti duomenų subjektą.

 

VIII. SKYRIUS

TEISĖS NESUTIKTI SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU ĮGYVENDINIMAS VALSTYBinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie aplinkos ministerijos

 

33.     Jeigu Tarnyba duomenų subjekto asmens duomenis tvarko, siekdama įgyvendinti teisėtus Tarnybos interesus, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Tarnyba dėl nesutikimo, kad Tarnyba tvarkytų jo asmens duomenis.

34.     Tarnyba, gavusi Aprašo 33 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.

35.     Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, Tarnyba privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuoti duomenų subjektą, kad jo Prašymas bus įvykdytas.

36.     Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto Prašymas yra nepagrįstas, Tarnyba privalo atsakyme argumentuotai įrodyti, kad duomenų subjekto asmens duomenys yra tvarkomi dėl pagrįstų ir teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus.

 

IX. SKYRIUS

TEISĖS Į ASMENS DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ ĮGYVENDINIMAS VALSTYBINĖJE VALSTYBinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie aplinkos ministerijos

 

37.     Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Tarnybą su Prašymu gauti su juo susijusius asmens duomenis bei turi teisę prašyti persiųsti Tarnybos tvarkomus duomenų subjekto asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jeigu yra šios sąlygos:

37.1.    duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas:

37.1.1.   duomenų subjekto sutikimu arba

37.1.2.   vykdoma sutartimi tarp Tarnybos ir duomenų subjekto;

37.2.    asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;

37.3.    duomenų subjektas asmens duomenis, kuriuos ketina persiųsti kitam duomenų valdytojui, pateikė Tarnybai pats arba per atstovą;

37.4.    duomenų subjekto pateikti asmens duomenys yra susisteminti bei pateikti įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu.

38.     Tam, kad būtų įgyvendintas Aprašo 37 punkte nurodytas duomenų subjekto Prašymas, turi būti įgyvendintos visos Aprašo 37.1–37.4 papunkčiuose nurodytos sąlygos.

39.     Tarnyba, gavusi Aprašo 37 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.

40.     Informacija gali būti pateikiama:

40.1.    duomenų subjektui;

40.2.    kitam duomenų valdytojui, jeigu:

40.2.1.    duomenų subjektas Prašyme nurodo, kad Tarnybos asmens duomenis turėtų persiųsti kitam duomenų valdytojui;

40.2.2.    yra techninės galimybės pateikti asmens duomenis tiesiogiai kitam duomenų valdytojui.

41.     Jeigu duomenų subjekto Prašymas dėl asmens duomenų perkeliamumo įgyvendinamas, duomenų subjekto asmens duomenis perkeliant kitam duomenų valdytojui, Tarnyba nevertina, ar duomenų valdytojas, kuriam bus perkelti duomenų subjekto asmens duomenys, turi teisinį pagrindą gauti duomenų subjekto asmens duomenis ir ar šis duomenų valdytojas užtikrins tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. Tarnyba neprisiima atsakomybės už perkeltų asmens duomenų tolimesnį tvarkymą, kurį atliks kitas duomenų valdytojas.

 

 

X. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42.     Duomenų subjektų teisės Tarnyboje įgyvendinamos neatlygintinai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-30