Saugomų teritorijų valstybės kadastras

Saugomų teritorijų valstybės kadastro (toliau - Kadastras) valdytojas yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Kadastro tvarkytojas yra Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Kadastras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (Valstybės žinios, 2011-12-31, Nr. 163-7739), Kadastro nuostatais (TAR, 2017-09-29, Nr. 15336), Kadastro objektų registravimo, tvarkymo ir klaidų ištaisymo procedūros aprašu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės registrų veiklą.

Klaidingų, netikslių, neišsamių Kadastro duomenų ištaisymo tvarka: 
Kadastro duomenų gavėjai negali keisti iš Kadastro gautų duomenų, o juos naudodami privalo nurodyti duomenų šaltinį.
Kadastro duomenų gavėjai, pastebėję jiems perduotų Kadastro duomenų netikslumus, apie tai nedelsdami praneša Kadastro tvarkymo įstaigai. Kadastro tvarkymo įstaiga per 10 darbo dienų nuo informacijos apie Kadastro duomenų netikslumus gavimo šią informaciją privalo patikrinti. Tais atvejais, kai dėl netikslumų ištaisymo Kadastro tvarkymo įstaiga turi kreiptis į Kadastro duomenų teikėją, šis terminas gali būti pratęstas iki 20 darbo dienų. Kadastro tvarkymo įstaiga, ištaisiusi netikslumus, privalo raštu pranešti informaciją pateikusiam Kadastro duomenų gavėjui, o jeigu pateikta informacija nepasitvirtino, - nurodyti atsisakymo ištaisyti netikslumus priežastis. 
Kadastro tvarkymo įstaiga apie ištaisytus neteisingus, netikslius ar neišsamius Kadastro duomenis informuoja tuos Kadastro duomenų gavėjus, kurie su Kadastro tvarkymo įstaiga yra pasirašę Kadastro duomenų teikimo sutartis. Apie ištaisymus pranešama elektroniniu paštu arba pranešimo apie ištaisymus būdai yra nustatomi Kadastro duomenų teikimo sutartyse.

Kadastro duomenų teikėjai:
1. Valstybinių rezervatų, valstybinių parkų bei biosferos rezervatų direkcijos;
2. savivaldybių institucijos, teikiančios duomenis ir dokumentus apie savivaldybių įsteigtus draustinius ir paskelbtus saugomais gamtos paveldo objektus;
3. planavimo organizatoriai, teikiantys planavimo, projektavimo metu patikslintus duomenis ir dokumentus apie Kadastro objektus;
4. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, teikianti kartografinius, topografinius ir georeferencinius duomenis;
5. Kadastro duomenų teikėjai, su kuriais Kadastro tvarkymo įstaiga yra sudariusi sutartis, - trūkstamus specifinius Kadastro duomenis.

Kadastro duomenų gavėjai:
Visi Kadastro duomenys yra vieši, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Kadastro duomenis duomenų gavėjams Nuostatų nustatyta tvarka teikia Kadastro tvarkymo įstaiga .
Kadastro duomenys teikiami neatlygintinai.
 
Kadastro duomenis Kadastro tvarkymo įstaiga teikia šiais būdais:
1. automatiniu būdu, parsisiunčiant duomenis iš Kadastro interneto svetainės;
2. skelbdama Kadastro duomenis interneto svetainėje;
3. išduodama pažymas ar kitus dokumentus;
4. teikdama Kadastro išrašus ar kitą informaciją, kuri gali būti teikiama žodžiu, raštu, elektroniniu būdu ar kitomis priemonėmis.
 
Duomenų gavėjams, kurie skaitmeninius Kadastro duomenis nori atsisiųsti automatiniu būdu iš Kadastro svetainės, duomenys teikiami vadovaujantis duomenų teikimo sutartimis, kuriose numatomas duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka, perdavimo būdas ir apimtis.
Fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie nėra sudarę su Kadastro tvarkymo įstaiga duomenų teikimo sutarčių, tačiau pageidauja gauti Kadastro duomenis, turi pateikti Kadastro tvarkymo įstaigai rašytinį prašymą, kuriame turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas bei kokius Kadastro duomenis pageidauja gauti.

Kadastrui teikiami duomenys registravimui:
Jeigu Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Aplinkos ministerija ar Kultūros ministerija pagal kompetenciją įsteigia naujus Kadastro objektus ar juos keičia, patvirtintą saugomos teritorijos ribų planą ir jo erdvinius duomenis Kadastro tvarkymo įstaigai pateikia planavimo organizatorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamo teisės akto įsigaliojimo dienos. Kadastro tvarkymo įstaiga, gavusi duomenis, privalo įregistruoti naujus Kadastro objektus ar pakeisti esamus ir įrašyti naujus duomenis per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos.

PATVIRTINTI KADASTRO DOKUMENTAI

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-09-27 nutarimas Nr. 766 "Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro nuostatų patvirtinimo" (TAR, 2017-09-29, Nr. 15336)

Saugomų teritorijų valstybės kadastro veikimo schema (patvirtinta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2006-05-10 įsakymu Nr. 79V)

Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų saugos nuostatai (patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. D1-360)

Saugomų teritorijų valstybės kadastro rizikos ataskaita  (patvirtinta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2006-10-16 įsakymu Nr. 196V)

Saugomų teritorijų valstybės kadastro specifikacija (patvirtinta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2006-11-24 įsakymu Nr. 218V)

Saugomų teritorijų valstybės kadastro objektų klasifikatorius (patvirtintas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2006-11-29 įsakymu Nr. 222V)

Saugomų teritorijų valstybės kadastro veiklos tęstinumo valdymo planas (patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. D1-183)

Saugomų teritorijų valstybės kadastro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės (patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. D1-183)

Saugomų teritorijų valstybės kadastro naudotojų administravimo taisyklės (patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. D1-183)

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastrui teikiamų saugomų teritorijų planavimo dokumentų grafinių dalių tikrinimo tvarkos aprašas (patvirtintas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-170 (2022 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. V-37 redakcija)

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro įrašų peržiūros procedūros aprašas (patvirtintas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V228)

Metaduomenų apie Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro objektų ribas kaupimo metodika (patvirtinta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos  ministerjos direktoriaus 2010 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-29)

Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų bei paslaugų naudojimo sąlygos (patvirtinta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos  ministerjos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. V-73)


Saugomų teritorijų valstybės kadastras eksploatacijai priduotas 2008 m. vasario 26 d.

Su saugomų teritorijų valstybės kadastru susijusiais klausimais rašykite [email protected], [email protected]
Prašymus prašome siųsti bendruoju įstaigos el. paštu [email protected]

 

Geoerdvinius duomenis apie lankymui pritaikytus objektus, lankytojų centrus, lauko informacinę sistemą saugomose teritorijose galite atsisiųsti čia.

Tarškiniai geoerdvinių duomenų sluoksniai teikiami Esri *.shp formatu.

Duomenis sudaro: gamtos mokyklos, lankytojų centrų ekspozicijos ir muziejai, apžvalgos bokštai, regyklos, stovyklavietės ir kiti objektai.

Duomenys atnaujinti 2021-05-10.

Naudojant šiuos duomenis, prašome nurodyti šaltinį: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-13