copyright

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirti ir gauti duomenų, kaip šį svetainė yra naudojama.


VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS ADMINISTRACINIŲ INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS BEI JŲ VALDYMO MODERNIZAVIMAS (INSTITUTIONAL STRENGTHENING AND MODERNIZATION OF STATE PROTECTED AREAS SERVICE ADMINISTRATIONS) (PHARE 2003)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2005-2006 metai.

Projekto vertė: 1,41 mln. eurų. Finansavimo šaltiniai - PHARE programos ir LR biudžeto lėšos.

Projekto tikslai:

  • Užtikrinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir saugomų teritorijų direkcijų gebėjimus veikti laikantis ES aplinkos apsaugos reikalavimų, įgyvendinant nacionalinę politiką, Buveinių (92/43) bei Paukščių (79/409) direktyvas, Aarchus ir Ramsaro konvencijas;
  • Sukurti prielaidas vizualinei informacinei sistemai saugomose teritorijose įrengti.

Projekto rezultatai:

  • Kartu su tarptautiniais ekspertais atlikta saugomų teritorijų tvarkymo efektyvumo analizė, naudojant Lietuvai pritaikytą IUCN ekspertų sukurtą metodiką (ataskaita išleista atskiru leidiniu lietuvių ir anglų kalbomis);
  • Suorganizuota 16 seminarų ir mokymų saugomų teritorijų darbuotojams;
  • Kartu su tarptautiniais ekspertais parengtos rekomendacijos „Lietuvos saugomų teritorijų grafinė – vizualinė sistema (išleistas specializuotas albumas ir CD su metodine medžiaga: saugomų teritorijų emblemos, ženklinimo lauke rekomendacijos, piktogramų sistema ir kt.).
  • Pastatyta 860 kelio ženklų, žyminčių saugomas teritorijas (daug ženklų pastatyta prie naujai įsteigtų saugomų teritorijų, atnaujinti sugadinti ženklai);
  • Pastatyti 89 bendrainformaciniai stendai, skirti 13 valstybinių parkų ir 1 valstybinio draustinio vertybėms pristatyti;
  • Pastatyti 3 apžvalgos bokštai (Kauno marių, Salantų ir Varnių RP);
  • Įsigytos 7 transporto priemonės, pritaikytos mobilioms laboratorijoms ir kilnojamai ekspozicijai, su reikiama įranga.

GAMTOTVARKOS PLANŲ LIETUVOS SAUGOMOSE TERITORIJOSE KŪRIMAS (DEVELOPMENT OF THE MANAGEMENT PLANS IN PROTECTED AREAS OF LITHUANIA ) (PHARE 2002)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2004-2005 metai 
Projekto vertė: 1,275 mln. eurų. Finansavimo šaltiniai: PHARE programos ir LR biudžeto lėšos. 

Projekto tikslai: 
• Užtikrinti ES gamtos apsaugos reikalavimų laikymąsi įgyvendinant nacionalinę politiką, skiriant ypatingą dėmesį EEB Buveinių direktyvos (92/43) ir EEB Paukščių direktyvos (79/409) įgyvendinimui; 
• Parengti gamtotvarkos planus naujai steigiamoms saugomoms teritorijoms, įgyvendinat ES aplinkosauginius reikalavimus. 

Projekto rezultatai: 
• Identifikuotos ir patvirtintos saugomos teritorijos, kurioms turėjo būti rengiami gamtotvarkos planai; 
• Paruoštos rekomendacijos gamtotvarkos planų rengimui; 
• Darbuotojai parengti direktyvų ir procedūrų įgyvendinimui centriniame ir regioniniame lygmenyse; 
• Parengta 60 gamtotvarkos planų; 
• Parengtos techninės specifikacijos gamtotvarkos planų įgyvendinimui; 
• Įvykdyti mokymai, kuriuose dalyvavo 150 žmonių; 
• Įsigyta ir įdiegta įranga, reikalinga užtikrinti kokybišką saugomų teritorijų valdymo ir monitoringo įgyvendinimą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-01