VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS ADMINISTRACINIŲ INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS BEI JŲ VALDYMO MODERNIZAVIMAS (INSTITUTIONAL STRENGTHENING AND MODERNIZATION OF STATE PROTECTED AREAS SERVICE ADMINISTRATIONS) (PHARE 2003)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2005-2006 metai.

Projekto vertė: 1,41 mln. eurų. Finansavimo šaltiniai - PHARE programos ir LR biudžeto lėšos.

Projekto tikslai:

  • Užtikrinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir saugomų teritorijų direkcijų gebėjimus veikti laikantis ES aplinkos apsaugos reikalavimų, įgyvendinant nacionalinę politiką, Buveinių (92/43) bei Paukščių (79/409) direktyvas, Aarchus ir Ramsaro konvencijas;
  • Sukurti prielaidas vizualinei informacinei sistemai saugomose teritorijose įrengti.

Projekto rezultatai:

  • Kartu su tarptautiniais ekspertais atlikta saugomų teritorijų tvarkymo efektyvumo analizė, naudojant Lietuvai pritaikytą IUCN ekspertų sukurtą metodiką (ataskaita išleista atskiru leidiniu lietuvių ir anglų kalbomis);
  • Suorganizuota 16 seminarų ir mokymų saugomų teritorijų darbuotojams;
  • Kartu su tarptautiniais ekspertais parengtos rekomendacijos „Lietuvos saugomų teritorijų grafinė – vizualinė sistema (išleistas specializuotas albumas ir CD su metodine medžiaga: saugomų teritorijų emblemos, ženklinimo lauke rekomendacijos, piktogramų sistema ir kt.).
  • Pastatyta 860 kelio ženklų, žyminčių saugomas teritorijas (daug ženklų pastatyta prie naujai įsteigtų saugomų teritorijų, atnaujinti sugadinti ženklai);
  • Pastatyti 89 bendrainformaciniai stendai, skirti 13 valstybinių parkų ir 1 valstybinio draustinio vertybėms pristatyti;
  • Pastatyti 3 apžvalgos bokštai (Kauno marių, Salantų ir Varnių RP);
  • Įsigytos 7 transporto priemonės, pritaikytos mobilioms laboratorijoms ir kilnojamai ekspozicijai, su reikiama įranga.

GAMTOTVARKOS PLANŲ LIETUVOS SAUGOMOSE TERITORIJOSE KŪRIMAS (DEVELOPMENT OF THE MANAGEMENT PLANS IN PROTECTED AREAS OF LITHUANIA ) (PHARE 2002)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2004-2005 metai 
Projekto vertė: 1,275 mln. eurų. Finansavimo šaltiniai: PHARE programos ir LR biudžeto lėšos. 

Projekto tikslai: 
• Užtikrinti ES gamtos apsaugos reikalavimų laikymąsi įgyvendinant nacionalinę politiką, skiriant ypatingą dėmesį EEB Buveinių direktyvos (92/43) ir EEB Paukščių direktyvos (79/409) įgyvendinimui; 
• Parengti gamtotvarkos planus naujai steigiamoms saugomoms teritorijoms, įgyvendinat ES aplinkosauginius reikalavimus. 

Projekto rezultatai: 
• Identifikuotos ir patvirtintos saugomos teritorijos, kurioms turėjo būti rengiami gamtotvarkos planai; 
• Paruoštos rekomendacijos gamtotvarkos planų rengimui; 
• Darbuotojai parengti direktyvų ir procedūrų įgyvendinimui centriniame ir regioniniame lygmenyse; 
• Parengta 60 gamtotvarkos planų; 
• Parengtos techninės specifikacijos gamtotvarkos planų įgyvendinimui; 
• Įvykdyti mokymai, kuriuose dalyvavo 150 žmonių; 
• Įsigyta ir įdiegta įranga, reikalinga užtikrinti kokybišką saugomų teritorijų valdymo ir monitoringo įgyvendinimą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-01