Stumbrų apsaugos priemonių įgyvendinimas

 

Projektas Nr. 05.5.1-APVA–V-018-01-0006 „Stumbrų apsaugos priemonių įgyvendinimas“

Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto partneriai: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija; VĮ Valstybinių miškų urėdija.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-12-21  – 2023-11-30

Projektas inicijuotas siekiant išspręsti stumbrų, gyvenančių netinkamoje teritorijoje (Kėdainių, Panevėžio r. sav.), populiacijos apsaugos ir valdymo klausimus.

Paskutiniais metais stumbrų skaičius sparčiai didėjo. Tačiau teritorija, kurioje dabar susitelkusi didelė dalis laisvėje gyvenančių stumbrų populiacijos, nėra tinkama, nes stumbrai gyvena intensyvios žemdirbystės teritorijose ir yra priklausomi nuo žemės ūkio kultūrų. Kadangi stumbrai žemės ūkiui padaro daug žalos, formuojasi neigiamas žemdirbių bei vietinių gyventojų požiūris į rūšį.

Teritorija taip pat nėra tinkama, nes stumbrai neturi galimybių susijungti su kaimyninių šalių populiacijomis. Dėl tankaus kelių tinklo stumbrų banda laikosi izoliuotoje teritorijoje, todėl mažėja stumbrų genetinė įvairovė. Jei bent dalis Lietuvos stumbrų gyventų pietų Lietuvoje, susiklostytų palankesnės sąlygos stumbrų bandai susijungti su kitų šalių stumbrų populiacijomis.

Siekiant išspręsti aprašytas problemas, numatoma vykdyti nuolatinius laisvėje ir nelaisvėje gyvenančių stumbrų populiacijos stebėjimus ir tyrimus; perkelti dalį laisvėje gyvenančių stumbrų populiacijos į laikino laikymo aptvarus, juos adaptuoti ir išleisti į laisvę jiems tinkamuose biotopuose; bendradarbiauti su užsienio partneriais stumbrų apsaugos ir valdymo klausimais, vykdyti stumbrų mainus; informuoti visuomenę apie vykdomas veiklas, vykdyti prevencines priemones.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšų.

Projekte įvykdytos/vykdomos veiklos

Nuolat vykdoma stumbrų stebėsena, duomenys atvaizduojami Biomon.lt. Stumbrai yra papildomai šeriami ir viliojami į gaudymo vietas (stacionarią gaudyklę, mobilias gaudykles), sugavus pervežami į Dzūkijos nacionaliniame parke naujai įrengtą stumbrų aptvarą. Šiuo metu sugauta ir pervežta projekte numatytas skaičius stumbrų. Dzūkijos nacionaliniame parke pastatyti stumbryno statiniai - stumbrininko namas su priklausiniais. Yra įsigyta įranga stumbryno priežiūrai. Projekto partneris VĮ Valstybinių miškų urėdija užbaigė Pašilių stumbryno rekonstrukciją, kurio atidarymas numatomas numatomas 2023 m. spalio 2 d. 

Naujai įrengtas stumbrynas Dzūkijos nacionaliniame parke

Stumbrų stebėsena

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-28