>

Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas

Projektas Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0003 „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas“

Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-09-13– 2020-08-31

Projekto tikslas: sudaryti prielaidas saugomų teritorijų kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, gamtos ir kultūros vertybėms išsaugoti, parengiant saugomų teritorijų įstatyme numatytus ir veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančius planavimo dokumentus (5 valstybinių draustinių ribų ir tvarkymo planus, 4 valstybinių gamtinių rezervatų planavimo schemas, 5 valstybinių parkų planavimo schemas), taip pat atliekant valstybinių gamtinių rezervatų geodezinius matavimus, parengiant gamtos paveldo objektų tvarkymo, draustinių būklės vertinimo metodikas bei atliekant draustinių būklės vertinimą pagal parengtas metodikas, taip pat parengiant valstybinių parkų kraštovaizdžio struktūros schemas. Įgyvendinus projektą iš esmės bus sukurtos prielaidos rezervatų žemės valdymui ir saugomų teritorijų būklės vertinimui bei tvarkymui.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondų lėšų.

Atnaujinimo data: 2023-12-06