>

Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas (II)

Projektas Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0016 „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas (II)

Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-12-01 - 2023-12-31

Projekto tikslas - sudaryti prielaidas saugomų teritorijų kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, gamtos ir kultūros vertybėms išsaugoti. 

 

Projekto uždaviniai:

 1. Apsaugos ir tvarkymo priemonių sistemos sukūrimas;

 2. Saugomų teritorijų planavimo proceso gerinimas/optimizavimas. 

Siekiant sudaryti prielaidas saugomų teritorijų kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, gamtos ir kultūros vertybėms išsaugoti bus parengti LR saugomų teritorijų įstatyme numatyti ir veiklą saugomose teritorijose reglamentuojantys planavimo dokumentai, bei bus organizuojamas seminaras-mokymai saugomų teritorijų planavime dalyvaujančių specialistų gebėjimų stiprinimui. 

  Vykdant projektą bus parengti/keičiami šie dokumentai:

- Kačiuliškės valstybinio herpetologinio, Svencelės valstybinio telmologinio ir Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinių ribų ir tvarkymo planai;

- Aukštaitijos nacionalinio parko planavimo schema, numatant sujungti Aukštaitijos nacionalinį parką ir Labanoro regioninį parką;

- Asvejos, Anykščių, Kurtuvėnų, Sartų, Ventos, Žagarės regioninių parkų planavimo schemos;

- Paluknio pievų biesferos poligono ir Juodymo pelkės telmologinio draustinio - naujų saugomų teritorjų steigimui (suteikiant Natura 2000 statusą) ribų planai;

- Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas.

 

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:

- užtikrinta gera kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros vertybių būklė, tinkamas naudojimas, tvarkymas;

- sustiprinti specialistų gebėjimai rengiant ir/ar dalyvaujant planavimo dokumentų rengimo procesuose.

 

  Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų  Sanglaudos fondo lėšų.

Atnaujinimo data: 2024-02-26