>

Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“ teritorijose (II)

Projektas Nr. 05.5.1-APVA–V-018-01-0021 „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“ teritorijose (II)“

Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-12-29 – 2023-12-31

Projekto tikslas - gamtotvarkos priemonių Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“teritorijose įgyvendinimas. 

Planuojamos veiklos sudarys sąlygas užtikrinti palankią Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių ir rūšių, kitų saugomų gamtos vertybių apsaugos būklę.

1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos ir 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos reikalavimai įpareigoja šalis nares vykdyti atitinkamus tvarkymo darbus, siekiant užtikrinti palankią Europos bendrijos svarbos rūšių ir natūralių buveinių apsaugos būklę. 

Projekto uždaviniai:

        1. Sutvarkyti „Natura 2000“ tinklo teritorijas ir atstatyti natūralų hidrologinį režimą.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma:

- Sutvarkyti 12 „Natura 2000“ tinklo teritorijų ar jų dalių (Minkūnų durpynas, Svirplinės pelkė, Šaltuonos upės slėnis, Ilgašilis, Kuršių marių pakrantė, Kretuonykščio ežeras ir jo apyežerės, Solio ežero ir jo apyežerių, Notigalės pelkė, Rėkyvos pelkė, Pakėvio miškas, Šimšų miškas, Užpelkių pelkė) (įskaitant hidrologinio režimo atstatymo darbus dalyje teritorijų);

- Parengti 1 hidrologinio režimo atstatymo techninį projektą.

  Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondų lėšų.

Atnaujinimo data: 2024-01-23