>

Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“ teritorijose (I)

 

Projektas Nr. 05.5.1-APVA–V-018-01-0002 „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“ teritorijose (I)“

Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-08-01 – 2023-12-31

Projekto tikslas - ES Tarybos direktyvų reikalavimai įpareigoja šalis nares vykdyti gamtotvarkos darbus paukščių ir buveinių apsaugai svarbiose teritorijose. Vykdant projektą „Natura 2000“ tinklo teritorijose ar jų dalyse bus įgyvendinami planavimo dokumentuose (gamtotvarkos planuose, tvarkymo planuose, tvarkymo programose, kt.) numatytos apsaugos ir tvarkymo priemones. Įgyvendinant gamtotvarkos priemones (pvz., šienavimo, krūmų kirtimo, saugomų rūšių veisimosi vietų įrengimo, hidrologinio režimo atstatymo ir kt.)., siekiama sudaryti sąlygas buveinėms, rūšims atsikurti ir išsaugoti bei atitinkamai siekiama sudaryti prielaidas saugomų teritorijų vertybių būklei gerinti.

Projekto uždaviniai:

        1. Sutvarkyti „Natura 2000“ tinklo teritorijas ir atstatyti hidrologinį režimą.

        2. Parengti hidrologinio režimo atstatymo projektus.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma:

- Sutvarkyti 14 „Natura 2000“ tinklo teritorijų (Dainavos giria - Netiesų hidrologinis draustinis, Musteikos miškas, Kuršių nerija ir Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Žemaitijos nacionalinis parkas ir Žemaitijos nacionalinio parko Platelių ežeras, Krekenavos regioninio parko Nevėžio vidurupio slėnis, Kurtuvėnų regioninio parko Juodlės miškas, Sartų regioninio parko Minkūnų durpynas, Vyko ežeras ir apyežerės, Pelkėtos Rašų ežero pakrantės, Baršėnų pelkės, Žagarės regioninio parko Žagarės miškas, Vilkijos upės slėnis, Salantų regioninio parko Senoji Įpiltis, Ventos regioninio parko Purvių kaimo apylinkės ir dalis Ventos upės slėnio).

Kurtuvėnų regioninio parko Juodlės miškas

Netiesų hidrografinis draustinis

Musteikos miškas

Baršėnų pelkė

Žemaitijos nacionalinio parko Platelių ežeras

- Atstatyti natūralų hidrologinį režimą teritorijose: Pašilių, Padustėlio pelkėse.

- Sutvarkyti teritorijas ir atstatyti hidrologinį režimą (Mūšos tyrelio mišką kartu su Mūšos tyrelio pelke)

- Parengti 5 hidrologinio režimo atstatymo projektus (Vyliaudiškio pelkė, Pašilių pelkė, Padustėlio pelkė, Notigalės pelkė, Minkūnų durpynas).

Sartų regioninio parko Minkūnų durpynas

  Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondų lėšų.

Atnaujinimo data: 2023-12-18