Projektas Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0003 „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas“

Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-09-13– 2020-08-31

Projekto tikslas: sudaryti prielaidas saugomų teritorijų kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, gamtos ir kultūros vertybėms išsaugoti, parengiant saugomų teritorijų įstatyme numatytus ir veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančius planavimo dokumentus (5 valstybinių draustinių ribų ir tvarkymo planus, 4 valstybinių gamtinių rezervatų planavimo schemas, 5 valstybinių parkų planavimo schemas), taip pat atliekant valstybinių gamtinių rezervatų geodezinius matavimus, parengiant gamtos paveldo objektų tvarkymo, draustinių būklės vertinimo metodikas bei atliekant draustinių būklės vertinimą pagal parengtas metodikas, taip pat parengiant valstybinių parkų kraštovaizdžio struktūros schemas. Įgyvendinus projektą iš esmės bus sukurtos prielaidos rezervatų žemės valdymui ir saugomų teritorijų būklės vertinimui bei tvarkymui.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondų lėšų.

 

Projektas Nr. 05.5.1-APVA–V-018-01-0006 „Stumbrų apsaugos priemonių įgyvendinimas“

Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto partneriai: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija; VĮ Valstybinių miškų urėdija.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-12-21  – 2023-11-30

Projektas inicijuotas siekiant išspręsti stumbrų, gyvenančių netinkamoje teritorijoje (Kėdainių, Panevėžio r. sav.), populiacijos apsaugos ir valdymo klausimus.

Paskutiniais metais stumbrų skaičius sparčiai didėjo. Tačiau teritorija, kurioje dabar susitelkusi didelė dalis laisvėje gyvenančių stumbrų populiacijos, nėra tinkama, nes stumbrai gyvena intensyvios žemdirbystės teritorijose ir yra priklausomi nuo žemės ūkio kultūrų. Kadangi stumbrai žemės ūkiui padaro daug žalos, formuojasi neigiamas žemdirbių bei vietinių gyventojų požiūris į rūšį.

Teritorija taip pat nėra tinkama, nes stumbrai neturi galimybių susijungti su kaimyninių šalių populiacijomis. Dėl tankaus kelių tinklo stumbrų banda laikosi izoliuotoje teritorijoje, todėl mažėja stumbrų genetinė įvairovė. Jei bent dalis Lietuvos stumbrų gyventų pietų Lietuvoje, susiklostytų palankesnės sąlygos stumbrų bandai susijungti su kitų šalių stumbrų populiacijomis.

Siekiant išspręsti aprašytas problemas, numatoma vykdyti nuolatinius laisvėje ir nelaisvėje gyvenančių stumbrų populiacijos stebėjimus ir tyrimus; perkelti dalį laisvėje gyvenančių stumbrų populiacijos į laikino laikymo aptvarus, juos adaptuoti ir išleisti į laisvę jiems tinkamuose biotopuose; bendradarbiauti su užsienio partneriais stumbrų apsaugos ir valdymo klausimais, vykdyti stumbrų mainus; informuoti visuomenę apie vykdomas veiklas, vykdyti prevencines priemones.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšų.

Projekte įvykdytos/vykdomos veiklos

Nuolat vykdoma stumbrų stebėsena, duomenys atvaizduojami Biomon.lt. Stumbrai yra papildomai šeriami ir viliojami į gaudymo vietas (stacionarią gaudyklę, mobilias gaudykles), sugavus pervežami į Dzūkijos nacionaliniame parke naujai įrengtą stumbrų aptvarą. Šiuo metu sugauta ir pervežta projekte numatytas skaičius stumbrų. Dzūkijos nacionaliniame parke pastatyti stumbryno statiniai - stumbrininko namas su priklausiniais. Yra įsigyta įranga stumbryno priežiūrai. Projekto partneris VĮ Valstybinių miškų urėdija užbaigė Pašilių stumbryno rekonstrukciją, kurio atidarymas numatomas numatomas 2023 m. spalio 2 d. 

Naujai įrengtas stumbrynas Dzūkijos nacionaliniame parke

Stumbrų stebėsena

 

Projekto Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0011

Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2018-07-20 – 2023-06-30

Projekto tikslas - Įgyvendinant projektą siekiama likviduoti, sumažinti gamtosauginio pažinimo spragas, nes dalis šalies piliečių menkai suvokia saugomų teritorijų (toliau – ST) reikšmę, nežino, kam jos reikalingos, neskiria jų tipų, nesupranta veiklos reglamentavimo jose principų bei skirtumų. Projektu siekiama iš esmės pagerinti informacijos apie ST ir jose saugomas vertybes pasiekiamumą.

    Projekto uždaviniai:

1. Užtikrinti komunikacinės platformos turinio kokybę.

2. Užtikrinti nuolatinę ir kokybišką informacijos sklaidą apie saugomas teritorijas informacinių technologijų pagalba.

3. Užtikrinti kokybišką informacijos sklaidą apie saugomas teritorijas tradicinės ir socialinės žiniasklaidos pagalba.

   Projekto metu numatomos veiklos: 

- Komunikacinių-edukacinių žinučių tradicinėje bei socialinėje medijoje sukūrimas.

Saugomas teritorijas reprezentuojantis personažas

Edukacinis socialinis serialas su personažu

https://www.youtube.com/watch?v=Wrc8-NsKKVE&list=PLR_F5z0YP6NTZN4YDis2hEgg7vxuSmuZm

Reklaminių vaizdo klipų komplektas

https://www.youtube.com/watch?v=D4Jz0IylBCs&list=PLR_F5z0YP6NRWBsa0PtYnqXjjBeWVbG49

Spaudos reklamos maketai

Reklaminiai baneriai

- Komunikacinių/edukacinių žinučių netradicinėms lauko sklaidos priemonėms sukūrimas.

- Tiesioginių transliacijų, virtualių turų bei panoraminių nuotraukų iš ST organizavimas bei gamyba.

- Reprezentacinių trumpo metro filmų ST lankytojų centrams sukūrimas.

- Kultūros, aktyvaus laisvalaikio renginių bei leidinių prezentacijų organizavimas.

- Knygų apie ST leidyba ir platinimas.

- Knygų "Laukinė gamta" leidyba ir platinimas

Atnaujintas leidimas „Lietuvos saugomos teritorijos“

- Baltų šventvietės 

- Kuršių nerijos nacionalinis parkas

- Saugomas kraštovaizdis - šalies pasididžiavimas

- ST svetainės (ne institucinės) sukūrimas, atviro kodo duomenų bazės įdiegimas.

Sukurti ir perkelti į nacionalinius parkus 3 vnt. lauko reklamos objektai - kupolai.

Nauja internetinė svetainė - www.saugoma.lt 

- Mobili aplikacija "SAUgoma ir TAU".

- ST informacijos viešinimas: tradicinės žiniasklaidos (televizija, radijas, spauda) priemonėse, interneto naujienų portaluose, socialiniuose tinkluose.

Lūšies kostiumo Nacionaliniam saugomų teritorijų lankytojų centrui sukūrimas.

- Reklama ant Vilniaus miesto viešojo transporto autobuso

- Reprezentacinė priemonė - marškinėliai

- Reprezentacinės priemonės - gertuvės

- Reprezentacinės priemonės - maišeliai

- Reprezentacinės priemonės - rašikliai

- Reprezentaciniai vandens buteliukai su spauda

- Reprezentacinė priemonė - rankšluosčiai

- Darbo drabužiai saugomų teritorijų sistemoje su lankytojais ir viešinimu dirbantiems specialistams

- Pagaminti 13 vnt. "grindų" žaidimų regioninių parkų lankytojų centrams

- Atliktas visų Lietuvos gyventojų nuomonės apie saugomas teritorijas pokyčio tyrimas nuo projekto pradžios iki projekto pabaigos.

Pilną ataskaitą galite rasti paspaudę nuorodą.

 Projekto veiklos bus pritaikytos tiek vietos gyventojų, bendruomenių interesui, tiek lankytojams.

  Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Regioninės plėtros fondų lėšų.

 

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“

Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-11-06 – 2023-12-31

Projekto tikslas – Įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti (įskaitant sąlygų gamtosauginiam švietimui ir mokymui vykdyti sukūrimą). Pagrindinės priemonės, kuriomis bus siekiama užsibrėžto projekto tikslo – lankytojų centrų tinklo valstybiniuose parkuose išplėtimas, ekspozicijų, pristatančių valstybinių parkų vertybes, įrengimas, gamtos mokyklų įrengimas, lauko informacinių sistemų valstybiniuose parkuose išplėtojimas, pažintinių takų įrengimas, kraštovaizdžio kompleksų ir draustinių pritaikymas pažinti, gamtos ir kultūros paveldo objektų tvarkymas, ženklinimas. Projekto apimtyje planuojamos objektų projektavimo ir įrengimo veiklos.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Regioninės plėtros fondų lėšų.

 

Projekto uždaviniai: 
1.      Pritaikyti saugomas teritorijas gamtosauginiam švietimui ir mokymui, informacijos apie saugomas teritorijas sklaidai
2.      Pritaikyti saugomas teritorijas lankyti, kraštovaizdžiui, vertybėms pažinti
3.      Sutvarkyti vertingiausius gamtos ir kultūros paveldo objektus ir pritaikyti juos pažinti
4.      Užtikrinti projekto veiklų priežiūrą bei susijusių paslaugų teikimą, siekiant tinkamai įgyvendinti projektą

Projekto įgyvendinimo metu numatoma:

-       Parengti Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centro įrengimo techninį projektą 

-       Įrengti 2 lankytojų centrus: Dubysos regioniniame parke ir Neries regioniniame parke.

Dubysos regioninio parko lankytojų centras

Neries regioninio parko lankytojų centras 

-       Įrengti 7 lankytojų centrų vidaus ekspozicijas (Senovinės bitininkystės muziejuje, Kurtuvėnų regioniniame parke, Pagramančio regioniniame parke, Nemuno deltos regioniniame parke, Viešvilės valstybiniame gamtiniame rezervate, Žuvinto biosferos rezervate ir medžių lajų tako lankytojų centruose).

Kurtuvėnų regioninio parko lankytojų centro vidaus ekspozicija

Nemuno deltos regioninio parko lankytojų centro vidaus ekspozicija

 

Pagramančio regioninio parko lankytojų centro vidaus ekspozicija

Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato lankytojų centro vidaus ekspozicija

 

Medžių lajų tako ekspozicija

Aukštaitijos nacionalinio parko Senovinės bitininkystės muziejus

Žuvinto biosferos rezervato lankytojų centro vidaus ekspozicija

-       Parengti Kuršių nerijos NP gamtos mokyklos techninį projektą

-       Irengti Žuvinto BR gamtos mokyklą 

-       Įrengti 2 apžvalgos bokštus (Nemuno kilpų regioniniame parke ir Nemuno deltos regioniniame parke) 

Nemuno kilpų regioninio parko abžvalgos bokštas

-       Pritaikyti lankytojams Lyduvėnų tiltą 

-       Įrengti (išplėtoti) 12 lauko informacinių sistemų (Aukštaitijos nacionaliniame parke, Dzūkijos nacionaliniame parke, Kuršių nerijos nacionaliniame parke, Labanoro regioniniame parke, Anykščių regioniniame parke, Kauno marių regioniniame parke, Kurtuvėnų regioniniame parke, Neries regioniniame parke, Tytuvėnų regioniniame parke, Aukštadvario regioniniame parke, Biržų regioniniame parke, Nemuno deltos regioniniame parke) 

Neries regioninio parko lauko informacinės sistemos

Anykščių regioninio parko lauko informacinės sistemos

Kauno marių regioninio parko lauko informacinės sistemos

Kurtuvėnų regioninio parko lauko informacinės sistemos

Nemuno deltos regioninio parko lauko informacinės sistemos

Dzūkijos nacionalinio parko lauko informacinės sistemos

Aukštadvario regioninio parko lauko informacinės sistemos

Kuršių nerijos nacionalinio parko lauko informacinės sistemos

Biržų regioninio parko lauko informacinės sistemos

-       Parengti Škėvonių gūbrio pažintinio tako įrengimo projektą 

-       Įrengti 9 pažintiniai takus (Čepkelių raisto, Žuvinto ežero, Artosios pelkės, Ščiūrio rago, Meironių, Šilėnų - Naujosios Rėvos, Kalupio upelio, Kačėniškės, Vainežerio) 

Kačėniškės pažintinis takas

Šilėnų - Naujosios Rėvos pažintinis takas

Vainežerio pažintinis takas

Žuvinto ežero mokomasis takas

Artosios pelkės pažintinis takas

-       Parengti Akmenos ir Jūros upių santakos pritaikymo lankymui techninį projektą 

-       Sutvarkyti ir pritaikyti lankytojams 14 kraštovaizdžio kompleksų (Šiliniškių ir Baluošo, Punios šilo, Kylininkų, Dubysos upės slėnio, Asvejos ežero pakrantės, Šventosios aukštupio, Rambyno, Kauno marių pakrantės, Kirkilų, Mergiškių, Šventos dvaro tvenkinio, Betygalos, Salanto, Kalnų parko dalis) 

Dubysos regioninio parko Dubysos upės slėnio kraštovaizdžio kompleksas

Sirvėtos regioninio parko Švento dvaro parko kraštovaizdžio kompleksas

Salantų regioninio parko kraštovaizdžio kompleksas

Šventosios aukštupio kraštovaizdžio kompleksas

Mergiškių kraštovaizdžio kompleksas

Rambyno kraštovaizdžio kompleksas

-       Parengti Siesraties kraštovaizdžio draustinio tvarkymo projektą 

-       Pritaikyti lankytojams Germanto kraštovazdžio draustinį 

-       Įrengti tiltą per Šventąją šalia Medžių lajų tako 

-      Parengti 8 kultūros paveldo objektų tvarkymo projektus (Veisiejų dvaro parko, Girnikų kalno, Merkinės, Liškiavos, Birštono, Punios piliakalnių, Gegrėnų archeologinio komplekso, Pavandenės alkakalnio)

-       Pritaikyti lankytojams Kartupėnų piliakalnį

-       Sutvarkyti ir pritaikyti lankytojams 57 gamtos paveldo objektus

Iš 57 sutvarkytų gamtos paveldo objektų, 26 yra medžiai, kaip:

Moliūnų ąžuolas

Daujėnų bažnyčios liepa

Stelmužės ąžuolas

Veisiejų dvaro parko uosis

Šventragių ąžuolas 

Karvelių ąžuolas 

Lampėdžių liepa

Kengių liepa

Kiaunorių ąžuolas

Žudiškių ąžuolas

Saidžių šaltinis

Žalsvasis šaltinis

Purvių atodanga

Lakajos akmuo

-       Parengti Papilės atodangos tvarkymo projektą 

-       Paženklinti 650 gamtos paveldo objektų

 

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“

Projekto vykdytojas. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis. 2017-12-08 – 2023-12-31

Projekto tikslas – Įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti (įskaitant sąlygų gamtosauginiam švietimui ir mokymui vykdyti sukūrimą). Pagrindinės priemonės, kuriomis bus siekiama užsibrėžto projekto tikslo – lankytojų centrų tinklo valstybiniuose parkuose išplėtimas, ekspozicijų, pristatančių valstybinių parkų vertybes, įrengimas, gamtos mokyklų įrengimas, lauko informacinių sistemų valstybiniuose parkuose išplėtojimas, pažintinių takų įrengimas, kraštovaizdžio kompleksų ir draustinių pritaikymas pažinti, gamtos ir kultūros paveldo objektų tvarkymas, ženklinimas. Projekto apimtyje planuojamos objektų projektavimo ir įrengimo veiklos.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Regioninės plėtros fondų lėšų.

Projekto uždaviniai:

1.      Pritaikyti saugomas teritorijas gamtosauginiam švietimui ir mokymui, informacijos apie saugomas teritorijas sklaidai;

2.      Pritaikyti saugomas teritorijas lankyti, kraštovaizdžiui, vertybėms pažinti;

3.      Sutvarkyti vertingiausius gamtos ir kultūros paveldo objektus ir pritaikyti juos pažinti;

4.      Užtikrinti projekto veiklų priežiūrą bei susijusių paslaugų teikimą, siekiant tinkamai įgyvendinti projektą.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma: 

-         Įrengti Kuršių nerijos lankytojų centrą; 

-         Įrengti Kurtuvėnų gamtos mokyklą;

Kurtuvėnų gamtos mokykla Jautmalkėje

-         Įrengti Kuršių nerijos gamtos mokyklą; 

Kuršių nerijos nacionalinio parko gamtos mokykla (Purvynės g. 8A)

-         Įrengti 6 lankytojų centrų ekspozicijas (Kuršių nerijos nacionaliniame parke, Dubysos regioniniame parke, Nemuno kilpų regioniniame parke, Aukštaitijos nacionaliniame parke, Dzūkijos nacionaliniame parke, Rambyno regioniniame parke); 

Birštono lankytojų centro ekspozicija Nemuno kilpų regioniniame parke

Dubysos lankytojų centro ekspozicija Dubysos regioniniame parke

-         Įrengti pažintinį taką Nemuno kilpų regioniniame parke; 

Škėvonių gūbrio pažintinis takas Nemuno kilpų regioniniame parke

-         Įrengti pažintinį dviračių taką Anykščių regioniniame parke;

Pažintinis dviračių takas Anykščių regioniniame parke 

-         Sutvarkyti ir pritaikyti lankymui 3 kraštovaizdžio kompleksus (Pagramančio regioniniame parke, Apuolės valstybiniame kraštovaizdžio draustinyje, Kuršių nerijos nacionaliniame parke); 

Parnidžio kopa Kuršių nerijos nacionaliniame parke

Apuolės valstybinio kraštovaizdžio draustinio Apuolės piliakalnis

Akmenos ir Jūros upių santakos kraštovaizdžio kompleksas Pagramančio regioniniame parke

-         Sutvarkyti ir pritaikyti lankymui 2 kraštovaizdžio draustinius (Siesarties kraštovaizdžio draustinį, Minijos slėnio kraštovaizdžio draustinį); 

Minijos slėnio kraštovaizdžio draustinis Pajūrio regioniniame parke

Siesarties kraštovaizdžio draustinis Anykščių regioniniame parke

-       Atnaujinti (pritaikant neįgaliesiems) ir pritaikyti lankymui pažintinį taką Varnių regioniniame parke;

-       Sutvarkyti 12 kultūros paveldo objektų (Veisiejų dvaro parką, Merkinės piliakalnį, Liškiavos piliakalnį, Punios piliakalnį, Birštono (vadinamo Vytauto kalnu) piliakalnį, Gegrėnų archeologinį kompleksą, Girnikų kalną, Pavandenės alkakalnį (Sklepkalnį), Žagarės dvaro parką, Pakalniškių piliakalnį su priešpiliu ir gyvenviete, Vištyčio vėjo malūną, Platelių dvaro sodybos parką);

Punios piliakalnis Nemuno kilpų regioniniame parke

Birštono (vadinamo Vytauto kalnu) piliakalnis Nemuno kilpų regioniniame parke

Liškiavos piliakalnis Dzūkijos nacionaliniame parke

Veisiejų dvaro parkas Veisiejų regioniniame parke

Merkinės piliakalnis Dzūkijos nacionaliniame parke

Pavandenės alkakalnis (Sklepkalnis) Varnių regioniniame parke

Pakalniškių piliakalnis su priešpiliu ir gyvenviete Kauno marių regioniniame parke

Vištyčio vėjo malūnas Vištyčio regioniniame parke

Girnikų kalnas Kurtuvėnų regioniniame parke

Gegrėnų archeologinis kompleksas Žemaitijos nacionaliniame parke

-         Sutvarkyti ir pritaikyti pažinti Papilės atodangą;

Papilės atodanga Ventos regioniniame parke

-         Įrengti 4578 kelio ženklus valstybiniuose parkuose, draustiniuose, ženklinti rezervatus (Valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose).

 

Projektas Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0011 „Monitoringo ir tvarkymo pajėgumų stiprinimas saugomose teritorijose (I)“

Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto partneriai: Anykščių regioninio parko direkcija; Asvejos regioninio parko direkcija; Aukštadvario regioninio parko direkcija; Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija; Biržų regioninio parko direkcija; Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija; Dubysos regioninio parko direkcija; Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija; Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija; Kauno marių regioninio parko direkcija; Krekenavos regioninio parko direkcija; Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija; Kurtuvėnų regioninio parko direkcija; Metelių regioninio parko direkcija; Nemuno deltos regioninio parko direkcija; Nemuno kilpų regioninio parko direkcija; Neries regioninio parko direkcija; Pagramančio regioninio parko direkcija; Pajūrio regioninio parko direkcija; Panemunių regioninio parko direkcija; Rambyno regioninio parko direkcija; Salantų regioninio parko direkcija; Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija; Sirvėtos regioninio parko direkcija; Tytuvėnų regioninio parko direkcija; Varnių regioninio parko direkcija; Veisiejų regioninio parko direkcija; Ventos regioninio parko direkcija; Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija; Vištyčio regioninio parko direkcija; Žagarės regioninio parko direkcija; Žemaitijos nacionalinio parko direkcija; Žuvinto biosferos rezervato direkcija.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-08-21 - 2021-08-08

Projekto tikslas - pagerinti saugomų teritorijų monitoringą ir tvarkymo pajėgumus.

Projekto uždaviniai:

 1. pagerinti monitoringo duomenų surinkimo kokybę ir jo efektyvumą;

 2. padidinti saugomų teritorijų tvarkymo efektyvumą.

Įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti saugomų teritorijų steigimo tikslus, vykdyti kokybišką ir savalaikį kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės monitoringą bei teritorijų tvarkymą, išsaugoti unikalius gyvosios ir negyvosios gamtos kompleksus.

Saugomas teritorijas prižiūrinčiose institucijose šiuo metu trūksta priemonių ir įrangos efektyviam šių veiksmų/funkcijų vykdymui, todėl prarandama galimybė gauti kokybiškus teritorijų stebėsenos duomenys, bei galimybė savo pajėgumais sutvarkyti saugomas buveines.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma:

- įsigyti trūkstamos įrangos, kuri padės saugomų teritorijų institucijų darbuotojams savarankiškai vykdyti jiems priskirtos teritorijos monitoringą ir tvarkymą.

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:

- pagerės monitoringo duomenų surinkimo kokybė ir padidės jo efektyvumas;

- padidės saugomų teritorijų tvarkymo efektyvumas.

Siekiant projekto tikslo įsigyti nauji įrenginiai: 

Padidinto pravažumo automobiliai

Šlaitų šienavimo įrenginiai su transportavimo priekabomis

Šlapynių šienavimo įrenginiai

Priekabos šlapynių šienavimo įrenginiams transportuoti

Vandens telkinių valymo įrenginys

2 padidinto pravažumo (4x4) N2 klasės krovininiai automobiliai Iveco Daily. Turtas skirtas Žemaitijos NP bei Aukštaitijos NP ir Labanoro RP transportuoti anksčiau įsigytus 2 savaeigius šlapynių (pelkynių) šienavimo įrenginius

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų  Sanglaudos fondo lėšų.

 

Projektas Nr. 05.5.1-APVA–V-018-01-0002 „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“ teritorijose (I)“

Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-08-01 – 2022-12-31

Projekto tikslas - ES Tarybos direktyvų reikalavimai įpareigoja šalis nares vykdyti gamtotvarkos darbus paukščių ir buveinių apsaugai svarbiose teritorijose. Vykdant projektą „Natura 2000“ tinklo teritorijose ar jų dalyse bus įgyvendinami planavimo dokumentuose (gamtotvarkos planuose, tvarkymo planuose, tvarkymo programose, kt.) numatytos apsaugos ir tvarkymo priemones. Įgyvendinant gamtotvarkos priemones (pvz., šienavimo, krūmų kirtimo, saugomų rūšių veisimosi vietų įrengimo, hidrologinio režimo atstatymo ir kt.)., siekiama sudaryti sąlygas buveinėms, rūšims atsikurti ir išsaugoti bei atitinkamai siekiama sudaryti prielaidas saugomų teritorijų vertybių būklei gerinti.

Projekto uždaviniai:

        1. Sutvarkyti „Natura 2000“ tinklo teritorijas ir atstatyti hidrologinį režimą.

        2. Parengti hidrologinio režimo atstatymo projektus.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma:

- Sutvarkyti 14 „Natura 2000“ tinklo teritorijų (Dainavos giria - Netiesų hidrologinis draustinis, Musteikos miškas, Kuršių nerija ir Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Žemaitijos nacionalinis parkas ir Žemaitijos nacionalinio parko Platelių ežeras, Krekenavos regioninio parko Nevėžio vidurupio slėnis, Kurtuvėnų regioninio parko Juodlės miškas, Sartų regioninio parko Minkūnų durpynas, Vyko ežeras ir apyežerės, Pelkėtos Rašų ežero pakrantės, Baršėnų pelkės, Žagarės regioninio parko Žagarės miškas, Vilkijos upės slėnis, Salantų regioninio parko Senoji Įpiltis, Ventos regioninio parko Purvių kaimo apylinkės ir dalis Ventos upės slėnio).

Kurtuvėnų regioninio parko Juodlės miškas

Netiesų hidrografinis draustinis

Musteikos miškas

Baršėnų pelkė

Žemaitijos nacionalinio parko Platelių ežeras

- Atstatyti natūralų hidrologinį režimą teritorijose: Pašilių, Padustėlio pelkėse.

- Sutvarkyti teritorijas ir atstatyti hidrologinį režimą (Mūšos tyrelio mišką kartu su Mūšos tyrelio pelke)

- Parengti 5 hidrologinio režimo atstatymo projektus (Vyliaudiškio pelkė, Pašilių pelkė, Padustėlio pelkė, Notigalės pelkė, Minkūnų durpynas).

Sartų regioninio parko Minkūnų durpynas

  Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondų lėšų.

Projektas Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0015 „Saugomų teritorijų valstybės kadastro modernizavimas“

Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-11-16 - 2022-08-01

Projekto tikslas - didinti teikiamų viešųjų elektroninių paslaugų bei informacijos apie saugomas teritorijas prieinamumą ir kokybę. 

 

Projekto uždaviniai:

 1. praplėsti kadastro duomenų teikimo funkcionalumą;

 2. sukurti saugomų teritorijų archyvinių duomenų posistemę; 

 3. sukurti Kadastro duomenų naudotojo klasterių posistemę; 

 4. praplėsti Kadastro funkcionalumą sistemos administratorių ir vartotojų dalyse.

  Šiuo metu esanti Kadastro sistema yra pasenusi, neretai stringa ar genda, trūksta funkcionalumo, nėra archyvinių duomenų posistemės, bei reikalingi kiti struktūriniai pakeitimai. 

  Numatoma atnaujinti Kadastro interneto svetainę (vartotojų ir administratorių dalys), sukurti naują vartotojų grupių, rolių ir jų teisių valdymo posistemę, archyvinių duomenų posistemę. Bus atnaujinta taikoma programinė įranga, pakeistas/atnaujintas paslaugų procesų valdiklis (turinio valdymo sistema). Taip pat bus atliktas struktūrinis ir funkcinis Kadastro duomenų bazės atnaujinimas, praplėstas Kadastro duomenų teikimo funkcionalumas.

  Įgyvendinus projektą bus pasiektas rezultatas:

- modernizuotas saugomų teritorijų valstybės kadastras. 

  Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų  Sanglaudos fondo lėšų.

Projektas Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0016 „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas (II)

Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-12-01 - 2023-08-31

Projekto tikslas - sudaryti prielaidas saugomų teritorijų kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, gamtos ir kultūros vertybėms išsaugoti. 

 

Projekto uždaviniai:

 1. Apsaugos ir tvarkymo priemonių sistemos sukūrimas;

 2. Saugomų teritorijų planavimo proceso gerinimas/optimizavimas. 

Siekiant sudaryti prielaidas saugomų teritorijų kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, gamtos ir kultūros vertybėms išsaugoti bus parengti LR saugomų teritorijų įstatyme numatyti ir veiklą saugomose teritorijose reglamentuojantys planavimo dokumentai, bei bus organizuojamas seminaras-mokymai saugomų teritorijų planavime dalyvaujančių specialistų gebėjimų stiprinimui. 

  Vykdant projektą bus parengti/keičiami šie dokumentai:

- Kačiuliškės valstybinio herpetologinio, Svencelės valstybinio telmologinio ir Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinių ribų ir tvarkymo planai;

- Aukštaitijos nacionalinio parko planavimo schema, numatant sujungti Aukštaitijos nacionalinį parką ir Labanoro regioninį parką;

- Asvejos, Anykščių, Kurtuvėnų, Sartų, Ventos, Žagarės regioninių parkų planavimo schemos;

- Paluknio pievų biesferos poligono ir Juodymo pelkės telmologinio draustinio - naujų saugomų teritorjų steigimui (suteikiant Natura 2000 statusą) ribų planai;

- Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas.

 

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:

- užtikrinta gera kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros vertybių būklė, tinkamas naudojimas, tvarkymas;

- sustiprinti specialistų gebėjimai rengiant ir/ar dalyvaujant planavimo dokumentų rengimo procesuose.

 

  Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų  Sanglaudos fondo lėšų.

Projektas Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0017 „Monitoringo ir tvarkymo pajėgumų stiprinimas saugomose teritorijose (II)“

Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto partneriai: Anykščių regioninio parko direkcija; Asvejos regioninio parko direkcija; Aukštadvario regioninio parko direkcija; Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija; Biržų regioninio parko direkcija; Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija; Dubysos regioninio parko direkcija; Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija; Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija; Kauno marių regioninio parko direkcija; Krekenavos regioninio parko direkcija; Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija; Kurtuvėnų regioninio parko direkcija; Metelių regioninio parko direkcija; Nemuno deltos regioninio parko direkcija; Nemuno kilpų regioninio parko direkcija; Neries regioninio parko direkcija; Pagramančio regioninio parko direkcija; Pajūrio regioninio parko direkcija; Panemunių regioninio parko direkcija; Rambyno regioninio parko direkcija; Salantų regioninio parko direkcija; Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija; Sirvėtos regioninio parko direkcija; Tytuvėnų regioninio parko direkcija; Varnių regioninio parko direkcija; Veisiejų regioninio parko direkcija; Ventos regioninio parko direkcija; Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija; Vištyčio regioninio parko direkcija; Žagarės regioninio parko direkcija; Žemaitijos nacionalinio parko direkcija; Žuvinto biosferos rezervato direkcija.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-10-16 - 2023-08-31

Projekto tikslas - prisidėti prie saugomų teritorijų monitoringo ir tvarkymo pajėgumų stiprinimo. 

Projekto uždaviniai:

 - Pagerinti monitoringo duomenų surinkimo kokybę ir padidinti jo efektyvumą;

 - Padidinti saugomų teritorijų tvarkymo efektyvumą.

Siekiant užtikrinti saugomų teritorijų steigimo tikslus, būtina vykdyti kokybišką ir savalaikį kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės monitoringą bei teritorijų tvarkymą, išsaugojant unikalias gyvosios ir negyvosios gamtos kompleksus. 

Teritorijų tvarkymas bei aktyvus monitoringas sudaro sąlygas visuomenei pažinti supančią aplinką, gauti informacijos apie vykdomas veiklas, programas, analizuoti ir vertinti ateities perspektyvas.

Kokybiškas monitoringas sudaro sąlygas tinkamai vertinti gamtinės aplinkos būklę Lietuvoje, valdyti ir prognozuoti ją nacionaliniu, tarptautiniu mastu. 

Saugomų teritorijų sistemos institucijose šiuo metu trūksta priemonių ir įrangos efektyviam šių funkcijų vykdymui. Projekto įgyvendinimas užtikrins darbuotojams tinkamas darbo sąlygas, kurios sudarys galimybę vykdyti tiesiogines funkcijas.

Numatoma įsigyti techninę ir programinę įrangą, kuri užtikrins saugomų teritorijų sistemos darbuotojams efektyvesnį monitoringo ir tvarkymo vykdymą jiems priskirtose saugomose teritorijose.

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:

- Prisidėta prie uždavinio padidinti monitoringo, vertybių svarbos ir jų būklės vertinimo efektyvumą saugomose teritorijose ir užtikrinti kokybišką duomenų surinkimą;

- Prisidėta prie uždavinio sutvarkyti vertingiausias saugomų teritorijų dalis, objektus, pritaikyti saugomas teritorijas lankymui, gamtosauginiam švietimui ir mokymui, informacijos apie saugomas teritorijas sklaidai.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.5.1-APVA-V-018 „Biologinės įvairovės apsauga “, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšų. 

Projektas Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0022 „Rūšių apsaugos ir gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas“

Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-27 - 2023-06-30

Projekto tikslas - pagerinti biologinės įvairovės būklę. 

 

Projekto uždaviniai:

 - Prisidėti prie saugomų rūšių populiacijų atkūrimo Lietuvoje.

Naujoji ES biologinės įvairovės startegija po 2020 m., kaip vieną iš kiekybinių tikslų numato pagerinti 30 proc. saugomų rūšių ir buveinių būklę. 

Siekiant prisidėti prie šio tikslo, numatoma vykdyti apsaugos priemones 19 -ai saugomų rūšių 52 - iose teritorijose ir reguliuoti 2- iejų invazinių rūšių gausą 2 - jose teritorijose. Veiksmai būtų vykdomi pagal parengtus saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo planus. Projekto rezultatas bus pasiektas, kai veiksmų planuose numatytos priemonės bus įgyvendintos tinkamai.

Projekto metu taip pat numatoma atlikti reikiamų dokumentų (vidinės miškotvarkos projektų ir saugomų rūšių apsaugos bei invazinių rūšių gausos reguliavimo planų) korekcijas. 

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:

- Pagerintos ir išlaikytos tinkamos gamtinės sąlygos saugomų rūšių buveinėse;

- Sulėtintas ir (ar) sustabdytas invazinių rūšių plitimas.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.5.1-APVA-V-018 „Biologinės įvairovės apsauga “, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšų. 

Saugomų rūšių apsaugos veiksmų planai

Invazinių rūšių gausos reguliavimo veiksmų planai

Projektas Nr. 05.5.1-APVA–V-018-01-0021 „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“ teritorijose (II)“

Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-12-29 – 2023-08-31

Projekto tikslas - gamtotvarkos priemonių Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose įgyvendinimas. 

Planuojamos veiklos sudarys sąlygas užtikrinti palankią Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių ir rūšių, kitų saugomų gamtos vertybių apsaugos būklę.

1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos ir 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos reikalavimai įpareigoja šalis nares vykdyti atitinkamus tvarkymo darbus, siekiant užtikrinti palankią Europos bendrijos svarbos rūšių ir natūralių buveinių apsaugos būklę. 

Projekto uždaviniai:

        1. Sutvarkyti „Natura 2000“ tinklo teritorijas ir atstatyti natūralų hidrologinį režimą.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma:

- Sutvarkyti 13 „Natura 2000“ tinklo teritorijų ar jų dalių (Minkūnų durpynas, Svirplinės pelkė, Šaltuonos upės slėnis, Ilgašilis, Kuršių marių pakrantė, Kretuonykščio ežeras ir jo apyežerės, Mošios ežero pakantė, Pavirinčių-Pakalnių pelkė, Notigalės pelkė, Rėkyvos pelkė, Pakėvio miškas, Šimšų miškas, Užpelkių pelkė) (įskaitant hidrologinio režimo atstatymo darbus dalyje teritorijų);

- Parengti 1 hidrologinio režimo atstatymo techninį projektą.

  Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondų lėšų.

 

Projektas Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0020 „Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas“  

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Projekto partneriai: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūra

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. lapkričio 25 d. – 2023 m. liepos 25 d.

 

Projekto tikslas

Sukurti vieningą informacijos apie biologinę įvairovę rinkimo, tvarkymo, analizės bei pateikimo visuomenei informacinę platformą, užtikrinančią biologinės įvairovės išsaugojimą, atkūrimą ir objektyviais rodikliais paremtų aplinkosauginių sprendimų priėmimą.

 Projekto uždaviniai

1. Sukurti Biologinės įvairovės informacinę sistemą (toliau – BĮIP), būtiną duomenų apie biologinę įvairovę rinkimui, tvarkymui, analizei bei pateikimui visuomenei;

2. Modernizuoti Upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą  (toliau – UETK), siekiant užtikrinti UETK duomenų panaudojimą.

Projekto veiklų santrauka 

Numatoma įdiegti naujas arba modernizuoti esamas skaitmenines paslaugas. Naudojantis platforma, bus tvarkomi duomenys apie saugomas rūšis, jų augavieties ir radavietes, invazines ir svetimžemes rūšis, žuvų įveisimą ir sugavimą, teikiami pranešimai apie vilkų sumedžiojimą ir visų didžiųjų plėšrūnų buvimo vietą, medžiojamųjų gyvūnų apskaitos duomenys ir sumedžiojimo ataskaitos, gyvūnų laikymo nelaisvėje ataskaitos, mokslinių tyrimų ataskaitų duomenys, skiriami sumedžiojimo limitai.

Taip pat bus skaitmeninami su gamtotvarkos planų rengimu ir įgyvendinimu, visuomenei skirtos statistinės ir erdvinės informacijos viešinimu, konsultacijomis su visuomene dėl genetiškai modifikuotų organizmų susiję procesai, modernizuojamas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastras.

Projekto rezultatas

sukurta Biologinės įvairovės informacinė platforma ir modernizuotas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastras.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondų lėšų.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-13