Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirti ir gauti duomenų, kaip šį svetainė yra naudojama.


2014 m. spalio 17 d. pasirašyta projekto „Rūšių stebėsenos (monitoringo) gebėjimų stiprinimas“, projekto kodas Nr. EEE-LT03-AM-01-TF-01-004, finansavimo ir administravimo sutartis.

Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra.

Projekto partneris: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Projekto tikslas: sustiprinti institucijas, atsakingas už biologinės įvairovės išsaugojimą ir stebėseną, sukuriant instrumentus, padėsiančius vertinti ir stebėti saugomų, o ypač Europos svarbos rūšių, populiacijų būklę.

Projekto uždaviniai:

 • Parengti metodines rekomendacijas rūšių monitoringo vykdymui bei mokymų organizavimas saugomų teritorijų direkcijų darbuotojams;
 • Surinkti ir išanalizuoti duomenis, reikalingus projekte numatytų Europos Bendrijos svarbos rūšių apsaugos būklės vertinimui nacionaliniu mastu;
 • Surinkti ir išanalizuoti duomenis, reikalingus projekte numatytų invazinių rūšių paplitimo masto ir plitimo kelių vertinimui, parengti rekomendacijas.

Projekto veiklos:

 • Metodinių rekomendacijų parengimas ir mokymų organizavimas saugomų teritorijų direkcijų darbuotojams;
 • Duomenų, reikalingų projekte numatytų Europos Bendrijos svarbos rūšių apsaugos būklės vertinimui nacionaliniu mastu, surinkimas ir analizė;
 • Duomenų, reikalingų projekte numatytų invazinių rūšių paplitimo masto ir plitimo kelių vertinimui, surinkimas ir analizė bei rekomendacijų parengimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014 m. spalio 17 d. - 2016 m. balandžio 30 d.

Projekto vertė: 585.000,00 Eur.

Su Europos bendrijos svarbos rūšių metodikomis susipažinti ir jas atsisiųsti galite paspaudę ant žemiau esančių nuorodų:

Paukščių

Žinduolių, žuvų, varliagyvių, roplių, moliuskų, vabzdžių ir augalų

Projekto koordinatorius Ramūnas Valiulis, tel. (8 5) 272 2075


Capacity building in species monitoring

17 October 2014 the financing and administration contract of the project “Capacity Building in Species monitoring ” No. EEE-LT03-AM-01-TF-01-004 was signed.

Project promoter: The Environmental Protection Agency

Project partner: State Service for Protected Areas under the Ministry of Environment

Duration of the project: 17 October 2014 - 30 April 2016

The amount of the project: 585.000,00 Eur.

The main aim of the project: reinforce the bodies responsible for the protection and monitoring of biological diversity by creating instruments to assess and monitor conditions of protected populations especially focusing on importance of European species.

Objectives of the project:

 • prepare methodical recommendations for implementation of species monitoring and provide trainings to staff of directorates of protected areas;
 • collect and analyze data which is required for the project under the importance of European Community conservation status' assesment at national level;
 • collect, analyze data for assesment of prevalence of invasive species and their spreading methods, which are forseen by the project, and prepare recomendations.

Activities of the project:

 • preparation of methodical recommendations and organization of the trianings for the employees of the directorates of protective areas;
 • collection and analysis of data which is required for the project under the importance of European Community conservation status' assesment at national level;
 • preparation of recomendations, collection and analysis of data for assesment of prevalence of invasive species and their spreadings methods which are forseen by the project.

Prepared methodical recommendations (in Lithuanian) can be found and downloaded below:

Birds

Mamals, fish, amphibians, reptiles, molluscs, insects and plants

Coordinator of the project Ramūnas Valiulis, tel. (8 5) 272 2075 

2014 m. spalio 15 d. pasirašyta projekto „Ekologinio švietimo plėtra saugomų teritorijų direkcijose“ Nr. EEE-LT03-AM-01-TF-01-002, finansavimo ir administravimo sutartis. 

Projekto vykdytojas – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. 

Projekto tikslas – sustiprinti institucijas, atsakingas už ekologinio švietimo organizavimą Lietuvos saugomose teritorijose. 

Projekto uždavinys – sukurti priemones, leisiančias efektyviai ir tinkamai informuoti visuomenę apie aplinkos apsaugą, o ypač apie ekosistemas, jų funkcijas. 

Projekto veiklos: 
- 23 mokomųjų programų saugomų teritorijų direkcijoms parengimas ir išleidimas; 
- Ekologinio švietimo pajėgumų sustiprinimui reikalingos demonstracinės ir mokomosios įrangos bei priemonių įsigijimas; 

Projekto esmė, pažanga, pasiekimai ir būsimi rezultatai. 

Projekto pradžioje vyko pažintiniai mokymai saugomų teritorijų direkcijų ir Projekto vykdytojo darbuotojams Norvegijoje. Jų tikslas – perimti norvegų gamtos mokyklų ir kitų panašių įstaigų patirtį mokymų apie saugomas teritorijas ir saugomas vertybes srityse, siekiant tą patirtį pritaikyti mokomosiose programose ir toliau dirbant su programomis ir mokymo priemonėmis. Projekto partneriai – saugomų teritorijų direkcijos ir Projekto vykdytojas aktyviai dalyvavo mokomųjų programų rengimo procese. Vadovaujantis Norvegijoje įgyta patirtimi, apmokyti specialistai mokomųjų programų rengėjams teikė pastabas, pasiūlymus dėl programos turinio ir metodų. Kokybiškos programos parengimas kiekvienai atskirai saugomai teritorijai neįmanomas be saugomų teritorijų direkcijų ir Projekto vykdytojo darbuotojų metodinio indėlio, būtent todėl vyko pažintiniai, patirties įgavimo ir perėmimo mokymai Norvegijoje, siekiant perimti šios šalies panašaus darbo metodus.

Po mokymų Norvegijos Karalystėje buvo parengtos 23 mokomosios programos. Šiuo metu programos yra atspausdintos ir yra perduodamos Projekto partneriams.

Parengus mokomąsias programas, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Varnių regioninio parko gamtos mokyklose vyko parengtų mokomųjų programų pristatymo renginiai. Leidiniai buvo pristatyti saugomų teritorijų direkcijų ir Projekto vykdytojo darbuotojams. Renginių metu direkcijų atstovai pasidalino turima patirtimi vykdant gamtos pamokas ir aptarė pristatytus leidinius.

Taip pat nustatytas reikalingas įrangos poreikis, kuris leis pažinti ir suprasti saugomų teritorijų vertybes. Naudojantis jomis saugomų teritorijų direkcijų darbuotojai galės kokybiškai, efektyviai, patraukliai ir įdomiai organizuoti gamtos mokyklų užsiėmimus įvairių amžiaus grupių lankytojams. Naudojantis programomis ir įranga įsigyta konkrečioms programoms įgyvendinti bus galima atlikti įvairius tyrimus, bandymus ir taip įtvirtinti įgytas žinias. Programose paaiškinta, ką ir kaip galima pažinti ir išmokti konkrečioje saugomoje teritorijoje. Siekiama ne tik parodyti svarbiausias gamtos ar kultūros vertybes, bet ir ją fiksuoti, tyrinėti, mokytis per žaidimus, projekto metu įsigytas edukacines priemones.

Vykdant projektą, buvo sutaupyta dalis lėšų, už kurias įsigyta papildoma įranga ir priemonės. Taip pat buvo parengtos 5 papildomos mokomosios programos. 12 programų buvo išvestos į anglų kalbą ir viena iš jų atspausdinta.

Išleidus naujas programas, vyko 2 pristatomieji renginiai Asvejos ir Veisiejų regioninių parkų direkcijose, kurių metu mokytojai ir kiti suinteresuoti asmenys galėjo susipažinti su projekto rezultatais.

Faktinis projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2014 m. spalio 15 d. - 2017 m. balandžio 28 d.

Faktinė projekto vertė – 1.043.387,47 Eur.

Projekto koordinatorius Ramūnas Valiulis, tel. (8 5) 272 2075


The development of ecological education in directorates of protected areas 

On the 15th of October 2014 the financing and administration contract for the project “Development of ecological education in the directorates of protected areas” no. EEE-LT03-AM-01-TF-01-002 was signed. 

Project is implemented by - the State Service for Protected Areas under the Ministry of Environment 

The aim of the project - to enhance institutions responsible for the organization of ecological education in protected areas of Lithuania. 

The task of the project – to create tools for effective and proper information spread to the society about environmental protection, ecosystems and their functions. 

Project activities: 
- The formulation and publishing of 23 educational programs for the directorates of protected areas. 
- The purchase of required demonstrative and educational devices and tools necessary for strengthening the ecological education system. 

The purpose of the project, progress, achievements and future results
At the starting point of the project the practical trainings for the directorates of protected areas and employees of implementing organizations were held in Norway. The purpose was to take over the experience of the Norwegian nature schools and similar institutions in the field of education of protected areas and conservation values, in order to customize this experience in educational programs and continue working with programs and training tools.

The project partners – directorates of protected areas and the project operator actively participated in curriculum development process. Following the experience gained in Norway the trained specialists provided comments, suggestions for programs content and methods to curriculum developers. It was impossible to prepare the high-quality program for each protected area individually without the directorates of protected areas and project‘s staff methodological contribution, that  is why the cognitive, experience gaining and deriving trainings were held in Norway in order to bring the new methods of similar program. 
After the training in the Kingdom of Norway there were prepared 23 educational programs for the directorates of protected areas. Currently programs are printed and transmitted to the project partners.

In Aukštaitija national and Varniai regional parks nature schools took place educational programs presentation events during which publications were presented to directorates of protected areas and project’s promoter representatives. During events representatives shared their experiences gained conducting nature lessons and discussed published programs.

A need of necessary equipment that will allow knowing and understanding the values of protected areas is already recognized. Using these tools the staff of the directorates of protected areas will be able to organize the nature education activities for different age groups of visitors in a qualified, efficient, attractive and interesting way. Using programs and acquired equipment various experiments and research can be carried out, consolidating the acquired knowledge. In educational programs is explained what and how to learn and know about certain protected area. The aim is not only show the most important natural and cultural values, but also teach to capture, explore, and learn through games and educational tools.

During the Project implementation the savings were achieved. For this money were purchased additional equipment and tools. Also 5 additional educational programs was prepared. 12 programs have been translated into the English language and one of them printed.

After the publishing of new programs took place educational programs presentation events in Asveja and Veisiejai regional parks during which publications were presented and teachers and other interested persons may have access to the Project results.

Actual Project implementation period - 15th of October 2014 – 28th of April 2017

The actual value of the Project - 1.043.387,47 EUR

Coordinator of the project Ramūnas Valiulis, tel. (8 5) 272 2075 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos įgyvendino 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ dvišalio bendradarbiavimo fondo finansuojamą veiklą "Mokomoji Norvegijos specialistų kelionė į Lietuvą šlapžemių tema".

Įvyko 1 mokomoji kelionė. Specialistai iš Norvegijos supažindinti su kolegų iš Lietuvos patirtimi, darbo metodais ir priemonėmis šlapžemių apsaugos ir tvarkymo srityje, dalyvavo 9 specialistai iš Norvegijos ir specialistai iš Lietuvos saugomų teritorijų.

Pasidalinta patirtimi tarp Lietuvos ir Norvegijos specialistų šlapžemių apsaugos ir tvarkymo srityje. Mokomosios kelionės metu specialistai iš Norvegijos aplankė 3 pasaulinio lygio šlapžemes, buvo supažindinti su metodais/priemonėmis, kurios naudojamos Lietuvoje siekiant išsaugoti biologinę įvairovę šlapynėse. Specialistai iš Norvegijos pristatė savo patirtį ir metodus siekiant mažinti biologinės įvairovės išnykimą per šlapžemių išsaugojimą ir tvarkymą.

Pristatyti metodai naudingi ir taikytini ateityje. Pasidalinimas patirtimi, gerąją praktika sudarys sąlygas novatoriškiau įgyvendinti kitus, su šlapžemių tvarkymu susijusius, projektus ir tokiu būdu galės prisidėti prie biologinės įvairovės nykimo stabdymo.

 

 

2014 m. rugpjūčio 28 d. pasirašyta projekto „Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų valdymo rekomendacijų parengimas“ Nr. EEE-LT03-AM-01-TF-01-001, finansavimo ir administravimo sutartis.

Projekto vykdytojas – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Projekto tikslas – sukurti priemones atkurtų (sutvarkytų) atviro tipo buveinių teritorijų geros būklės ilgalaikiam palaikymui.

Projekto uždavinys – parengti tvarkytų „Natura 2000“ teritorijų geros būklės palaikymo rekomendacijas.

Projekto veiklos – rekomendacijų parengimas „Natura 2000“ teritorijų gerai būklei palaikyti po atkūrimo darbų ir standartizuotos metodologijos parengimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2014 m. rugpjūčio 28 d. - 2016 m. balandžio 30 d.

Projekto vertė – 690 077 Lt 67 ct / 199 860 Eur 31 Eur ct.

Pasiekti projekto rezultatai –   projekto įgyvendinimo metu 50 „Natura 2000“ teritorijų, kuriose buvo vykdomi buveinių atkūrimo darbai, parengta 50 individualių rekomendacijų, jose numatant kaip sukurti ekonomiškai naudingiausius ir efektyviausius individualius tvarkymo mechanizmus – žemės naudojimo modelius – specifinius gamtinių buveinių išsaugojimo mechanizmus, naudingus abipusiai – gamtai ir žmogui.

Rengiant rekomendacijas įvertinti visi socioekonominiai aspektai, visos galimybės dalyvauti kaimo plėtros programos priemonėse ir veiklose, bendrauti su atitinkamais verslo atstovais, vietos ūkininkais, kaimo bendruomenis, kt. suinteresuotomis pusėmis.

Parengtos individualios rekomendacijos apima ir sukurtų tvarkymo mechanizmų poveikio tikslinėms gamtos vertybėms (tvarkymo mechanizmų efektyvumo) vertinimo metodikas.

Taip pat individualių rekomendacijų pagrindu yra paruošta informacinė medžiaga, skirta vietos gyventojams, verslo atstovams, ūkininkams apie tai, kaip vystant socioekonominiu požiūriu naudingas veiklas kartu dalyvauti ir gamtotvarkoje.

Tam, kad būtų galima įvertinti, ar individualūs tvarkymo mechanizmai veikia bei palyginti tvarkymo rezultatus tarp skirtingų „Natura 2000“ teritorijų, parengta tvarkymo priemonių ir tvarkymo mechanizmų efektyvumo vertinimo standartizuota metodika ir tikslinių gamtos vertybių geros būklės vieningi rodikliai ir jų nustatymo principai.

Projektų valdymo skyriaus projektų koordinatorė Jūratė Barsulytė-Girgždienė, (8 5) 272 3313

 

Preparation of recommendations for European ecological network “Natura 2000” area management

In the 2014 August 28 was signed financing and administration agreement of project preparation of recommendations for “Europe ecological network “Natura 2000” areas management” No. EEE-LT03-AM-01-TF-01-001.

Project executor - State Service for Protected Areas under the Ministry of Environment.

The aim of the project – develop measures for good conditions long-term maintenance of restored (handled) open habitat areas.

Project task – to prepare handled “Natura 2000” areas good conditions maintenance recommendation.

Project activities – preparation of recommendations “Natura 2000” to keep areas in good condition after the restoration work and preparation of standardized methodology.

The projectimplementation period – from 2014-08-28 till 2016-04-30

Project value - 690 077 Lt 67 ct / 199 860 Eur 31 Eur ct.

Achieved results of the project - during the project implementation for 50 „Natura 2000“ areas, where habitat restoration works were carried out, were prepared 50 individual recommendations, providing them how to build a cost-effective and efficient management of individual processing machines - land use patterns - specific mechanisms relating to conservation of natural habitats, mutually beneficial - nature and man.

Preparing recommendations were evaluated all socio-economic aspects, every opportunity to participate in rural development program measures and activities, communicate with the relevant business representatives, local farmers, rural communities, interested parties.

Individual recommendations together cover created management mechanisms effect to target natural values assessment methodology.

Also, on the basis of individual recommendations were prepared information materials for local residents, business representatives and farmers about how to participate in nature management while developing in socio-economic perspective useful activities.

In order to assess whether the individual processing mechanisms works and to compare the results between different „Natura 2000“ areas, were developed management tools and management mechanisms efficiency standardized assessment methodology and target natural value good condition uniform  indicators and their detection principles.

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos įgyvendino 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ dvišalio bendradarbiavimo fondo projektą „Ekologinio švietimo priemonės ir metodai/gamtos mokymas saugomose teritorijose“.

Projekto tikslas ir uždavinys – supažindinti specialistus, dirbančius Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos su ekologinio/gamtos švietimo metodais ir priemonėmis, taikomomis Norvegijos saugomose teritorijose. Perimti Norvegijos saugomų teritorijų patirtį šioje srityje.

Projekto veikla – mokomoji kelionė į Norvegiją tema „Ekologinio švietimo priemonės ir metodai/gamtos mokymas saugomose teritorijose“.

Projekto įgyvendinimo metu į mokomąją kelionę vyko dešimt Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos skirtingų padalinių specialistų. Mokomosios kelionės metu vyko susitikimai su Norvegijos atitinkamų įstaigų atstovais, aplankytos kelios saugomos teritorijos. Išklausyti pranešimai apie Norvegijos gamtos mokyklas ir mokymą (istorija, teisinė bazė ir kt.), Norvegijos lankytojų centrus, ir jų valdymą bei aplinkosauginį švietimą juose. Dalyvauta diskusijose aktualiomis temomis. Susipažinta su specialistų dirbsiančiu gamtos mokymų srityje rengimu, apžiūrėta vidaus ekspozicija ir pristatytos jų taikomos mokymo priemonės bei metodai, aptarti darbo principai, problemos ir vizijos, taip pat vyko gamtos mokymų praktiniai užsiėmimai.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos pristatė gamtos mokyklų veiklos principus Lietuvos saugomose teritorijose. Aptartos tolimesnės Lietuvos ir Norvegijos saugomų teritorijų direkcijų ir kitų įstaigų bendradarbiavimo galimybės.

Susitikimų metu gauta informacija ir žinios sudarys sąlygas ne tik plačiau suvokti gamtos mokyklų veikimo ypatumus, bet ir racionaliau, novatoriškiau įgyvendinti kitus, su gamtos mokyklų plėtra ir veikla susijusius projektus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2014 m. rugpjūčio 28 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Projekto veiklos vertė – 60 272,62 Lt.

Projektų koordinatorė Jūratė Barsulytė, tel. (8 5) 272 3313

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-01