Informacija apie rengiamus saugomų teritorijų planavimo dokumentus

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie pradedamą Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano koregavimo (specialiojo planavimo) procesą.

Planavimo pagrindas - Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-89Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano koregavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo".

 

Planavimo organizatorius - Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas http://www.vstt.lt

Plano rengėjas - UAB “Kraštotvarka ir teritorijų planavimas“, el. paštas uabkrastotvarka@gmail.com, tel.: +370 652 08297

Planuojama (koreguojama) teritorija – žemės sklypai, esantys Lotmiškio g. 1 Nida, Naglių g. 20 Nida, Rėzos g. 1A Juodkrantė (buvusio (išregistruoto) sklypo ribose, Preilos g. 8B Preila, Kalno g. 12 Juodkrantė

Planavimo uždaviniai:
               1. nustatyti specialaus Kuršių nerijos apsaugos ir naudojimo režimo įgyvendinimo priemones, nustatyti deramą, Konstitucijai neprieštaraujantį, taip pat nesudarantį prielaidų nevykdyti įsiteisėjusių teismų sprendimų teisinį reguliavimą, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2019 m. lapkričio 25 d. priėmė nutarimą Nr. KT52-N14/2019 (toliau – KT nutarimas), kuriuo pripažino, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 702 patvirtinto Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano (2019 m. spalio 30 d. redakcija;) 9.2.1.7, 9.2.3.2. papunkčiai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo principams, todėl rengiant KNNP tvarkymo plano korektūrą planuojamose teritorijose KNNP tvarkymo plano sprendiniai turi būti įvertinti pagal KT nutarimą ir jame išdėstytą principinę argumentaciją, pašalinant bet kokias abejones dėl galimo sprendinių prieštaravimo Konstitucijai;
               2. nustatyti specialaus Kuršių nerijos apsaugos ir naudojimo režimo įgyvendinimo priemones, nustatyti deramą, Konstitucijai neprieštaraujantį, taip pat nesudarantį prielaidų nevykdyti įsiteisėjusių teismų sprendimų teisinį reguliavimą apimant ne tik Konstitucinio Teismo nutarime įvardytus KNNP tvarkymo plano 9.2.1.7 ir 9.2.3.2 papunkčius, reglamentuojančius statinių pertvarkymą žemės sklypuose Lotmiškio g. 1 ir Naglių g. 20 (Nida), bet ir susijusius su planuojamoje teritorijoje esančiais žemės sklypais ir juose esančiais statiniais (atsižvelgiant į įsiteisėjusius kitų teismų sprendimus žemės sklypuose Rėzos g. 1A, Juodkrantė (buvusio (išregistruoto) sklypo ribose), Preilos g. 8B, Preila, Kalno g. 12, Juodkrantė). 

 

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, koncepcija nerengiama.

Informacija apie įsakymą dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano koregavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo bei patvirtinta planavimo darbų programa skelbiama Planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje, http://www.vstt.lt, Neringos savivaldybės internetiniame tinklalapyje, https://neringa.lt/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Apie parengtą Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano korektūrą, susipažinimo su ja bei svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus paviešinta vėliau.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento Planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pareiškėjai atmestus pasiūlymus gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jam išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

ĮSAKYMAS

 

Dėl KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO TVARKYMO PLANO koregavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo

 

2020 m. rugpjūčio 19 d. Nr. V-89

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 28 straipsniu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsniu, Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ir kultūros ministrų 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. D1-330/ĮV-706 „Dėl saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 46.3 ir 54 punktais, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 377 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 10.2.1 punktu ir siekdama įgyvendinti Konstitucinio Teismo 2019 m. lapkričio 25 d. nutarimą Nr. KT52-N14/2019:

1. N u s t a t a u, kad pradedamas Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano koregavimo (specialiojo planavimo) procesas, kurio tikslas – pakoreguoti KNNP tvarkymo planą pagal įsigaliojusį Konstitucinio teismo sprendimą.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą (pridedama).

3. P a v e d u Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėjai Agnei Jasinavičiūtei:

3.1. Teritorijų planavimo įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti planavimo sąlygų Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano korektūrai gavimą;

3.2. koordinuoti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano korektūros rengimo, derinimo ir tvirtinimo eigą.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja

Rūta Lapinskienė

 

 

 

         

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie

Aplinkos ministerijos direktoriaus

2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-89

 

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

 

  1. BENDROJI DALIS

 

1. Planavimo objektas – Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano (toliau – KNNP tvarkymo planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1080 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano patvirtinimo“, korektūros parengimas.
2. Planuojama (koreguojama) teritorija – žemės sklypai, esantys Lotmiškio g. 1 Nida, Naglių g. 20 Nida, Rėzos g. 1A Juodkrantė (buvusio (išregistruoto) sklypo ribose, Preilos g. 8B Preila, Kalno g. 12 Juodkrantė (toliau – Planuojama teritorija).
3. Planavimo uždaviniai:
3.1 nustatyti specialaus Kuršių nerijos apsaugos ir naudojimo režimo įgyvendinimo priemones, nustatyti deramą,  Konstitucijai neprieštaraujantį, taip pat nesudarantį prielaidų nevykdyti įsiteisėjusių teismų sprendimų teisinį reguliavimą, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2019 m. lapkričio 25 d. priėmė nutarimą Nr. KT52-N14/2019 (toliau – KT nutarimas), kuriuo pripažino, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 702 patvirtinto Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano (2019 m. spalio 30 d. redakcija;) 9.2.1.7, 9.2.3.2. papunkčiai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo principams, todėl rengiant KNNP tvarkymo plano korektūrą planuojamose teritorijose KNNP tvarkymo plano sprendiniai turi būti įvertinti pagal KT  nutarimą ir jame išdėstytą principinę argumentaciją, pašalinant bet kokias abejones dėl galimo sprendinių prieštaravimo Konstitucijai;
3.2 nustatyti specialaus Kuršių nerijos apsaugos ir naudojimo režimo įgyvendinimo priemones, nustatyti deramą,  Konstitucijai neprieštaraujantį, taip pat nesudarantį prielaidų nevykdyti įsiteisėjusių teismų sprendimų teisinį reguliavimą apimant ne tik Konstitucinio Teismo nutarime įvardytus KNNP tvarkymo plano 9.2.1.7 ir 9.2.3.2 papunkčius, reglamentuojančius statinių pertvarkymą žemės sklypuose Lotmiškio g. 1 ir Naglių g. 20 (Nida), bet ir susijusius su planuojamoje teritorijoje esančiais žemės sklypais ir juose esančiais statiniais (atsižvelgiant į įsiteisėjusius kitų teismų sprendimus žemės sklypuose Rėzos g. 1A, Juodkrantė (buvusio (išregistruoto) sklypo ribose), Preilos g. 8B, Preila, Kalno g. 12, Juodkrantė). 
4. Tyrimai ir (ar) galimybių studijos: neatliekamos;

5. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas: neatliekamas. Rengiama KNNP tvarkymo plano korektūra nenustato ūkinės veiklos projektų, kuriuos reikės derinti su atsakinga už aplinkos apsaugą institucija, plėtros pagrindų;

6. Teritorijos vystymo koncepcija: nerengiama;

7. Nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas

8. Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

9. Teritorijų planavimo lygmuo ir rūšis – savivaldybės lygmuo, specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

10. Visuomenės informavimo tvarka – supaprastinta.

 

 

  1.  VYKDYMO ETAPAI IR DARBŲ APIMTYS

 

11. Planavimo procesas:

11.1. KNNP tvarkymo plano korektūra rengiama vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu, Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklėmis, Saugomų teritorijų tipiniais apsaugos reglamentais, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais ir kitais teisės aktais, susijusiais su specialiuoju saugomų teritorijų planavimu, veiklos reglamentavimu, pagal sutarties su planų rengėjais techninėje užduotyje numatytus reikalavimus. KNNP tvarkymo plano korektūrą sudaro grafiškai (tvarkymo plano brėžinys) ir raštu išreikšti sprendiniai, aiškinamasis raštas ir planavimo procedūrų dokumentai. Kartu su KNNP tvarkymo plano projektu (specialiojo teritorijų planavimo dokumentu) parengiamas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl KNNP tvarkymo plano korektūros patvirtinimo projektas.

11.2. Numatoma KNNP tvarkymo plano korektūros rengimo darbų eiga:

11.2.1. parengiamasis etapas, kurio metu viešai paskelbiama visuomenės informavimo priemonėse apie priimtą sprendimą dėl KNNP tvarkymo plano korektūros rengimo pradžios ir planavimo tikslų;

11.2.2. teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, kurį sudaro:

  • esamos būklės analizės stadija (įsiteisėjusių teismų sprendimų, susijusių su planuojama teritorija, analizė);
  • sprendinių konkretizavimo stadija – parengiamas KNNP tvarkymo plano korektūros projektas;

11.2.3. baigiamasis etapas, kurį sudaro:

1) teritorijų planavimo dokumento svarstymo ir derinimo stadija – konsultavimasis ir viešas svarstymas, derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas teisės aktų nustatyta tvarka;

2) teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija – tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje;

11.3. KNNP tvarkymo plano korektūros parengimo terminas – 5 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms arba force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybėms sutartis gali būti pratęsta, sutartyje su KNNP tvarkymo plano korektūros projekto rengėju numatytomis sąlygomis.

_______________________

 

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ RENGTI DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS (BUFERINĖS ZONOS, APIMANČIOS GRYBAULIOS ŽUVININKYSTĖS TVENKINIŲ TERITORIJĄ)

KOREKTŪRĄ

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 dalies nuostatomis, Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ir kultūros ministrų 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. D1-330/ĮV-706 „Dėl saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 10 punktu Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos koregavimo ir planavimo tikslų nustatymo patvirtinimoprojektą.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti elektroniniu paštu Tarnybai (vstt@vstt.lt) iki 2020-09-08

 

ĮSAKYMO projektAS

 

Dėl DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS KOREGAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO PATVIRTINIMO

2020 m.                d. Nr. V-

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 28 straipsniu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsniu, Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ir kultūros ministrų 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. D1-330/ĮV-706 „Dėl saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 377 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 10.2.1 punktu:

1. N u s t a t a u:

1.1. kad pradedamas Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos (buferinės zonos, apimančios Grybaulios žuvininkystės tvenkinių teritoriją) koregavimo (specialiojo planavimo) procesas.

1.2. šiuos Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos korektūros tikslus:

1.2.1. Dzūkijos nacionalinio parko buferinės apsaugos zonoje nustatyti sprendinius, numatančius galimybę atkurti Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbios teritorijos „Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai“ (kodas LTVARB007) palankios apsaugos būklę;

1.2.2. numatyti valstybinės žemės sklypuose esančios privačios nuosavybės teise valdomos Grybaulios žuvininkystės tvenkinių infrastruktūros (hidrotechnikos ir kitų statinių, įrenginių ir kito turto) paėmimą visuomenės poreikiams už juos atlyginant.

 

 

 

 

Direktorius

Albertas Stanislovaitis

 

 

 

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja, kad pradedamas Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos (buferinės zonos, apimančios Grybaulios žuvininkystės tvenkinių teritoriją) koregavimo (specialiojo planavimo) procesas.

 

Rengimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos  direktoriaus 2020-09-22 įsakymas Nr. V-96 „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos koregavimo ir planavimo tikslų nustatymo patvirtinimo“ ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos  direktoriaus 2020-09-22 įsakymas Nr. V-97 „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos korektūros planavimo darbų programos patvirtinimo“.

 

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/.

 

Planuojama teritorija - Dzūkijos nacionalinio parko buferinės apsaugos zonoje esantys Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai.

 

Planavimo uždaviniai:

1. Nustatyti Dzūkijos nacionalinio parko buferinės apsaugos zonoje apsaugos ir tvarkymo priemones, sudarančias galimybę atkurti Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbios teritorijos „Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai“ (kodas LTVARB007) palankią apsaugos būklę;

2. Numatyti Planuojamoje teritorijoje esančios privačios nuosavybės teise valdomos Grybaulios žuvininkystės tvenkinių infrastruktūros (hidrotechnikos ir kitų statinių, įrenginių ir kito turto) paėmimą visuomenės poreikiams. Valstybinėje žemėje esančios infrastruktūros paėmimas visuomenės poreikiams turi būti pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais, taip pat visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais.

 

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, koncepcija nerengiama.

 

Informacija apie įsakymą dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos koregavimo ir planavimo tikslų nustatymo bei įsakymą dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos korektūros planavimo darbų programos patvirtinimo skelbiama Planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje (https://vstt.lrv.lt/), Varėnos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje (https://varena.lt/) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

 

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento Planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims Planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Pastaba: papildoma informacija apie specialiojo plano rengėją, konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, susipažinimą su parengtais Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos korektūros sprendiniais bus informuojama atskirais skelbimais, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

 

ĮSAKYMAS DĖL PLANAVIMO TIKSLŲ

 

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

Parengta Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano korektūra

Planavimo pagrindasValstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-89 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano koregavimo ir planavimo ir darbų programos patvirtinimo.

Planavimo tikslas - Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2019 m. lapkričio 25 d. nutarimą Nr. KT52-N14/2019 pakoreguoti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planą, patvirtintą 2019 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1080.

Planavimo organizatorius - Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas http://www.vstt.lt

Plano rengėjas - UAB “Kraštotvarka ir teritorijų planavimas“, Gvazdikų g-vė 36 LT-10105, Vilnius el. paštas uabkrastotvarka@gmail.com

Planuojama teritorija – žemės sklypai, esantys Lotmiškio g. 1 ir Naglių g. 20 (Nida), Rėzos g. 1A, (buvusio (išregistruoto) sklypo ribose), ir Kalno g. 12, (Juodkrantė), Preilos g. 8B (Preila).

Su Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano korektūros tekstiniais ir grafiniais sprendiniais galima susipažinti nuo 2020 m. lapkričio 11 d. iki lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešinimo pabaigos (2020 m. lapkričio 25 d.). Pasiūlymai bus išnagrinėti ir raštu atsakyti per 5 darbo dienas nuo viešinimo pabaigos. Pareiškėjai atmestus pasiūlymus gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jam išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-12