LIFE integruotasis projektas

Projektas „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje”

(LIFE IP PAF-NATURALIT, Nr. LIFE16 IPE/LT/016)

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba) kartu su kitais partneriais įgyvendina pirmąjį Lietuvoje LIFE integruotąjį projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje”, kurio pagrindinis tikslas – prisidėti prie bendrų Europos Sąjungos (toliau – ES) siekių stabdant biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų nykimą bei jas atkuriant. Projektu siekiama įvykdyti Lietuvos Respublikos įsipareigojimus, susijusius su Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos (toliau – Paukščių direktyva), Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (toliau – Buveinių direktyva) ir įgyvendinti Prioritetinių veiksmų programą (angl. Priority Action Framework, toliau – PAF).

Projekto tikslai:

 • Konkrečių apsaugos tikslų detalizavimas Natura 2000 tinklo teritorijoms nacionaliniu ir individualių vietovių lygiu, atitinkant nustatytus palankios apsaugos būklės kriterijus Europos Bendrijos (toliau - EB) svarbos buveinėms ir rūšims;
 • Valdymo, stebėsenos ir analizės procesų efektyvumo didinimas, siekiant palankios EB svarbos buveinių ir rūšių apsaugos būklės;
 • Gamtos apsaugos priemonių integracijos ir įgyvendinimo kituose sektoriuose, ypač žemės ūkio, miškų bei turizmo užtikrinimas;
 • Institucijų gebėjimų saugoti ir tvarkyti Natura 2000 tinklo teritorijas stiprinimas.

Projekto metu bus siekiama pagerinti:

 • Bent 18 EB svarbos buveinių apsaugos būklę. Tai sudaro 33 % visų buveinių tipų, išskirtų mūsų šalyje vadovaujantis Buveinių direktyva;
 • Bent 19 EB svarbos rūšių apsaugos būklę, t. y. 19 % visų ES mastu saugomų rūšių;
 • Bent 32 paukščių rūšių, saugomų pagal Paukščių direktyvą, populiacijų tendencijas. Tai sudaro 11 % visų ES mastu saugomų paukščių rūšių.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba įgyvendina šias Projekto veiklas:

 • EB svarbos rūšių ištirtumo gerinimas, apsaugos tikslų nustatymas SMART principu ir palankios apsaugos būklės kriterijų identifikavimas;
 • Gamtotvarkos planavimo proceso peržiūra ir tobulinimas;
 • Metodinio-analitinio centro įsteigimas;
 • Natura 2000 tinklo plėtra ir vientisumo užtikrinimas: teritorijų nustatymas ir žemių išpirkimas;
 • Gamtosauginių priemonių efektyvumo stebėsena;
 • Gebėjimų ir žinių stiprinimas vystant inovatyvius bioįvairovės saugojimo, populiacijų ir buveinių vertinimo metodus.

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai priskirtas Projekto veiklas įgyvendina Metodinis-analitinis centras. Pagrindinės Metodinio-analitinio centro funkcijos, vykdant LIFE integruotojo projekto veiklas, yra duomenų apie Europos Bendrijos svarbos rūšis ir buveines rinkimas ir analizė, saugomų rūšių ir natūralių buveinių apsaugos būklės įvertinimas, Natura 2000 teritorijų apsaugos tikslų ir būtinų apsaugos priemonių nustatymas, gamtotvarkos planavimo proceso tobulinimas ir gamtotvarkos planų rengimas bei peržiūra, ekspertinė pagalba atsakingoms institucijoms atliekant poveikio aplinkai vertinimus, prioritetinių rūšių apsaugos veiksmų planų rengimas, konsultacijų, metodinės pagalbos biologinės įvairovės išsaugojimo ir stebėsenos klausimais teikimas, gamtotvarkos sąsajų su atitinkamų priemonių įgyvendinimu kituose sektoriuose (tokiuose kaip žemės ūkis, miškininkystė, ir kiti) užtikrinimas.

Be šių pagrindinių veiklos krypčių Metodinis-analitinis centras pagal savo kompetenciją dalyvauja ir kitose numatytose projekto veiklose, kurias kuruoja kiti partneriai, pvz., gamtosauginių priemonių integracija į Lietuvos kaimo plėtros programą, veiksmingesnis gamtosauginių priemonių integravimas į miškotvarką, saugomų teritorijų sistemos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, Natura 2000 teikiamų ekosisteminių paslaugų vietiniam verslui skatinimas, PAF peržiūra ir naujosios PAF 2021–2027 m. periodui parengimas ir kt.

Projekto trukmė  - 10 metų (2018-01-01 – 2027-12-31).

Projekto finansavimas – bendra projekto vertė yra 17,2 mln. Eurų. Didžiąją dalį lėšų sudaro ES programos LIFE parama (10,3 mln. Eur), likusi suma skirta iš valstybės biudžeto lėšų.

Projekto koordinatorius – Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Projekto partneriai – Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Žemės ūkio ministerija, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, VĮ „Valstybinių miškų urėdija“.

Informaciją apie projektą ir jo vykdymo eigą galite rasti projekto tinklalapyje https://naturalit.lt/

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-12