header image

Valstybinių parkų kraštovaizdžio struktūros schemos

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Tarnybos direktoriaus 2017-01-16 įsakymu Nr. V-4 patvirtinta valstybinių parkų kraštovaizdžio analizės ir jo suvokimo didinimo tiksline programa ir siekdama:

  • padidinti valstybinių parkų išskirtinės vertės suvokimą ir ją išsaugoti;
  • populiarinti kraštovaizdžio sampratą (pristatyti, kokiam kraštovaizdžio tipui/tipams išsaugoti įsteigtas valstybinis parkas, kaip susiformavo jo kraštovaizdis, kokie procesai vyko ir vyksta šiuo metu);
  • sudaryti prielaidas apsaugos ir tvarkymo priemonėms valstybiniuose parkuose numatyti (rengiant teritorijų planavimo ar kitus dokumentus) ir įgyvendinti;
  • prisidėti prie geoekologinių, kultūrinių bei rekreacinių kraštovaizdžio funkcijų stiprinimo,

įgyvendino projektą "Valstybinių parkų kraštovaizdžio struktūros schemų parengimas". Parengtos schemos ir aprašai , kurios prisidės prie mokslo žinių taikymo kraštotvarkos praktikoje. Aiškiai ir suprantamai parengtos valstybinių parkų kraštovaizdžio struktūros schemos (brėžiniai ir aprašai) pasitarnaus apsaugos ir tvarkymo priemonių planavime, padidins planavimo dokumentų kokybę, prisidės prie informacijos sklaidos apie saugomų teritorijų kraštovaizdį.

Projekto metu buvo:

  • parengta valstybinių parkų kraštovaizdžio struktūros schemų rengimo metodika;
  • parengti valstybinių parkų kraštovaizdžio struktūros brėžiniai;
  • išanalizuotas ir aprašytas valstybinių parkų kraštovaizdis, jo susidarymas, struktūra;
  • pristatytos valstybinių parkų kraštovaizdžio struktūros schemos saugomų teritorijų specialistams, visuomenei.