Finansinė parama už žemės ūkio veiklos apribojimus „Natura 2000" ir saugomose teritorijose

Žemės savininkams, naudotojams ar valdytojams už saugomose teritorijose ir ,,Natura 2000" teritorijose nustatytus žemės ūkio veiklos apribojimus mokamos kompensacijos pagal šias išmokų skyrimo schemas:                                        
1. ,,Natura 2000" išmokos žemės ūkio paskirties žemėje;
2. Kompensacijos žemės savininkams ir valdytojams, kurių žemės valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą (laikinai kompensacijos nemokamos).
 
1. ,,Natura 2000" išmokos žemės ūkio paskirties žemėje
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Natura 2000" ir su Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklą „Natura 2000" išmokos žemės ūkio paskirties žemėje“, žemės savininkams ir valdytojams, besilaikantiems ,,Natura 2000" teritorijoje nustatytų minimalių draudimų kasmet už kiekvieną deklaruotą žemės ūkio naudmenų hektarą be įprasta tvarka skiriamų ES tiesioginių išmokų už deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir pasėlius mokama papildoma kompensacija – 54 EUR už 1 ha ariamosios žemės ir 70 EUR už 1 ha natūralių ir pusiau natūralių pievų.
Pareiškėjai, siekiantys gauti ,,Natura 2000" išmokas už žemės ūkio veiklos apribojimus, turi laikytis šių reikalavimų:
1. Deklaruotas žemės ūkio naudmenų plotas ,,Natura 2000" ir saugomoje teritorijose turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha;
2. Pareiškėjas privalo užsiimti minimalia žemės ūkio veikla;
3. Žemės ūkio valdoje turi būti taikomas bent vienas apribojimas:
·         draudžiama suarti pievas ar ganyklas arba persėti jas kultūrinėmis žolėmis;
·         draudžiama naudoti trąšas ir pesticidus ar kalkinti žemės ūkio naudmenas;
·         draudžiama sausinti arba kitaip keisti teritorijos hidrologinį režimą;
·         apribotas ganomųjų gyvulių skaičius/ha, nustatyti ganymo ar šienavimo terminai.
Jeigu šienavimo ar ganymo terminai konkrečioje teritorijoje nėra reglamentuojami, šienavimas pradedamas ne anksčiau kaip birželio 15 d. (jei ganomi gyvuliai –ganiava nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d. neintensyviau kaip 1 SG vienam hektarui). Nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) ganyklose arba pievose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko; supresuota; šienas sudėtas į kūgius) iki spalio 30 d. nustatytuose specifinių pievų (EB svarbos pievų buveinių) plotuose šienavimas pradedamas ne anksčiau kaip liepos 15 d.

Tą patį plotą pareiškėjai gali deklaruoti ir pagal priemonės "Agrarinės aplinkosauga ir klimatas" veiklas.

Paraiškas ,,Natura 2000" išmokoms galima teikti nuo balandžio 19 d. ne tik seniūnijose, bet ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biuruose. Pareiškėjai, turintys galimybes naudotis elektronine bankininkyste, deklaruoti gali savarankiškai, jungdamiesi prie VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro administruojamos Paraiškų priėmimo informacinės sistemos. Deklaravimas baigsis 2022 m. birželio 7 d. Vėluojantieji pateikti paraiškas dar galės atlikti iki 2022 m. birželio 29 d., tačiau galutinė paramos suma bus mažinama 1 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.
 
Priemonės „Natura 2000" ir su Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklą „Natura 2000" išmokos žemės ūkio paskirties žemėje“ įgyvendinimo taisyklės

Lietuvos saugomų teritorijų ir „Natura 2000“ teritorijų (ar jų dalių), kuriose yra nustatytų žemės ūkio veiklos apribojimų ir kuriose žemės valdas turintys fiziniai ir juridiniai asmenys gali pateikti paraiškas pagal priemonę „Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, sąrašas.


2. Kompensacijos žemės savininkams ir valdytojams, kurių žemės valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą
Kompensacijos už saugomose teritorijose, kurios nepriskirtos „Natura 2000“ tinklui, nustatytus žemės ūkio veiklos apribojimus (nesuarti pievų, nesausinti, nenaudoti trąšų ir pesticidų arba jei yra apriboti šienavimo ar ganymo terminai), mokamos LR Vyriausybės nustatyta tvarka (pagal Kompensacijų žemės savininkams ir valdytojams, kurių žemės valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, išmokėjimo tvarkos aprašą). Kompensacijos išmokamos tuo atveju, kai deklaruojant žemės ūkio naudmenas ir pasėlius tiesioginėms išmokoms gauti taip pat nurodomi ir naudojamų žemės ūkio naudmenų plotai saugomose teritorijose.

Lietuvos saugomų teritorijų (ar jų dalių), kuriose yra nustatytų žemės ūkio veiklos apribojimų ir kuriose žemės valdas turintys fiziniai ir juridiniai asmenys gali pateikti paraiškas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1100(Žin., 2006, Nr. 123-4640), sąrašas. Kompensacijos pagal šią tvarką laikinai nemokamos

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-09