Finansinė parama „Natura 2000" ir saugomose teritorijose

Ūkinei veiklai saugomose teritorijose ir Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000" teritorijose taikomi skirtingi reikalavimai, atsižvelgiant į tai, kokiu tikslu saugoma teritorija įsteigta, kokios Europos Bendrijos svarbos buveinės ir rūšys yra randamos vietovėje. ,,Natura 2000" ir saugomose teritorijose nustatyti žemės, miškų ūkio veiklos apribojimai gerina retų ir nykstančių rūšių, natūralių buveinių apsaugos būklę, tačiau dažnai sumažina žemės ir miško savininkų pajamas arba didina veiklos išlaidas.
Todėl žemės savininkams, naudotojams ar valdytojams už saugomose teritorijose ir ,,Natura 2000" teritorijose nustatytus veiklos apribojimus mokamos kompensacijos pagal šias išmokų skyrimo schemas:                                         
1) parama „Natura 2000" vietovėse žemės ūkio paskirties žemėje;
2) parama ,,Natura 2000" miškų teritorijose; 
3) kompensacijos žemės savininkams ir valdytojams, kurių žemės valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą (laikinai šios kompensacijos nemokamos);
4) kompensacijos privataus miško savininkams ir valdytojams, kurių miško valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą.
 
Detaliau apie kiekvieną šių paramos schemų:
1) parama ,,Natura 2000" vietovėse žemės ūkio paskirties žemėje. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Natura 2000 ir su Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklą „Natura 2000 išmokos žemės ūkio paskirties žemėje“ numatytos kompensacijos žemės savininkams ir valdytojams, kurių žemės ūkio paskirties žemės valdos yra Natura 2000 teritorijose ir kurie privalo laikytis papildomų ūkinės veiklos apribojimų.
Taigi, žemės savininkams ir valdytojams, besilaikantiems Natura 2000 teritorijoje nustatytų minimalių draudimų (nesuarti pievų, nesausinti jų, nenaudoti trąšų, kalkinimo medžiagų, šienauti nustatytais terminais ir pan.) kasmet už kiekvieną deklaruotą žemės ūkio naudmenų hektarą be įprasta tvarka skiriamų ES tiesioginių išmokų už deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir pasėlius būtų mokama papildoma kompensacija. Pagal Lietuvos kaimo plėtros programą 2014-2020 m.  numatytos nuo 54 EUR/ha iki 70 EUR/ha dydžio išmokos.
2) parama ,,Natura 2000" miškų teritorijose. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Natura 2000 ir su Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklą „Natura 2000 išmokos miškuose“ numatytos kompensacijos miško savininkaims Natura 2000 vietovėse.
Išmokos skiriamos privačių miškų savininkams ar jų asociacijoms, kai valda yra „Natura 2000“ teritorijoje, kurioje privaloma laikytis specifinių veiklos apribojimų. Pavyzdžiui, kai draudžiami pagrindiniai miško kirtimai arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10 procentų medyno tūrio per 10 metų)). Šiuo atveju būtų mokama 272 EUR/ha (pirminiu ne ilgesniu kaip 5 metų laikotarpiu) kompensacija, o pasibaigus pirminiam 5 metų laikotarpiui – 200 EUR/ha. Kai miško valdoje ar jos dalyje draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha, bus mokama 155 EUR/ha dydžio kompensacija. 156 EUR/ha dydžio kompensacija būtų mokama, kai plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse turi būti paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių. 62 EUR/ha – kai sanitariniais kirtimais draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius.
3) kompensacijos žemės savininkams ir valdytojams, kurių žemės valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą.
Kompensacijos už saugomose teritorijose, kurios nepriskirtos „Natura 2000“ tinklui, nustatytus žemės ūkio veiklos apribojimus (nesuarti pievų, nesausinti, nenaudoti trąšų ir pesticidų arba jei yra apriboti šienavimo ar ganymo terminai), mokamos pagal Kompensacijų žemės savininkams ir valdytojams, kurių žemės valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, išmokėjimo tvarkos aprašą (LT Vyriausybės 2006 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1100). Kompensacijos išmokamos tuo atveju, kai deklaruojant žemės ūkio naudmenas ir pasėlius tiesioginėms išmokoms gauti taip pat nurodomi ir naudojamų žemės ūkio naudmenų plotai saugomose teritorijose.
4) kompensacijos privataus miško savininkams ir valdytojams, kurių miško valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą.
Kompensacijos privataus miško savininkams ir valdytojams už saugomose teritorijose nustatytus miško kirtimų apribojimus skiriamos pagal Kompensacijų privataus miško savininkams ir valdytojams, kurių valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašą (LR Vyriausybės 2004 m. gruodžio 10 d. nutarimas Nr. 1578). Kompensacijos privataus miško savininkams ir valdytojams už saugomose teritorijose nustatytus miško kirtimų apribojimus gali būti vienkartinės arba kasmetinės, jų dydis apskaičiuojamas individualiai kiekvieno miško sklypo atveju, atsižvelgiant į paliekamos neiškirstos medienos vertę. Privataus miško savininkas ar valdytojas, siekiantis gauti kompensaciją, turi turėti miško valdai parengtą, ne senesnį kaip 10 m. miškotvarkos projektą su nuostolių už ūkinės veiklos apribojimus paskaičiavimais. Kompensacijai apskaičiuoti reikalingus duomenis nustato miškotvarkos projekto rengėjas. Kartu su kompensacijomis už nustatytą apribojimą galima prašyti kompensuoti miškotvarkos projekto parengimo išlaidas. Kreiptis dėl šių kompensacijų reikia į Valstybinės miškų tarnybos miškų kontrolės skyriaus teritorinį poskyrį pagal miško valdos buvimo vietą.
 
Informacija apie paraiškų teikimo tvarką 2020 metais dėl ,,Natura 2000 išmokų žemės ūkio paskirties žemėje" ir ,,Natura 2000 išmokų miškuose" skelbiama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje www.nma.lt

Su Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa ir priemonėmis „Natura 2000 ir su Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklų „Natura 2000 išmokos žemės ūkio paskirties žemėje“ ir „Natura 2000 išmokos miškuose“ detaliau susipažinti galima Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje www.zum.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-10