Finansinė parama saugomose teritorijose

Privačių miškų savininkams ar jų asociacijoms, kurių valda yra ,,Natura 2000" teritorijoje ir joje aptinkama Europos bendrijos (EB) svarbos miškų buveinė (pvz., 9010 *vakarų taiga, 9020 *plačialapių ir mišrūs miškai, 9050 žolių turtingi eglynai ir kt.) ar potenciali buveinė ir/ar EB svarbos rūšių radavietės ar buveinės, 2015-2020 m. laikotarpiu bus teikiama finansinė parama už šiuos miško valdoje nustatytus ūkinės veiklos apribojimus:

1.      Draudžiami (atidėti) pagrindiniai miško kirtimai arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10 procentų medyno tūrio per 10 metų)). Kompensacijos dydis – 272 EUR/ha (pirminiu ne ilgesniu kaip 5 metų laikotarpiu). Pasibaigus pirminiam 5 metų laikotarpiui – 200 EUR/ha. Išmoka kasmetinė.

2.      Draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha, Kompensacijos dydis – 155 EUR/ha. Išmoka kasmetinė.

3.      Plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse turi būti paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių. Kompensacijos dydis – 156 EUR/ha. Išmoka vienkartinė.

4.      Sanitariniais kirtimais draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius. Kompensacijos dydis – 62 EUR/ha. Išmoka kasmetinė.

Kompensacinės išmokos už valdoje taikomus apribojimus bus skiriamos privačių miškų savininkams ar jų asociacijoms, kai valdos plotas ,,Natura 2000" teritorijoje, kuriame taikomi miško kirtimų apribojimai yra ne mažesnis kaip 0,5 ha.

2007-2014 m. laikotarpiu visi pareiškėjai, siekdami ,,Natura 2000" išmokų, privalėjo pirmiausia kreiptis į saugomos teritorijos direkciją dėl pažymos apie miško valdoje nustatytus apribojimus. Nuo 2015 m. daliai pareiškėjų nebereikia kreiptis į saugomos teritorijos direkciją, kadangi miško naudmenas galima deklaruoti iš anksto nustatytose teritorijose. Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) nustatytos teritorijos žymimos skirtingų spalvų ženklais ir kodais - PK, UK, NM ar DM. Ar miško valda patenka į tokias teritorijas, kuriose iš anksto identifikuoti apribojimai, galima sužinoti prisijungus prie PPIS seniūnijoje ar savarankiškai, arba apsilankius Lietuvos erdvinės informacijos portale (geoportal.lt). Taip pat šią informaciją galima sužinoti saugomų teritorijų direkcijose ar Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje.

Jei miškas patenka į PK, UK, NM, DM kodais pažymėtus plotus

 Jei miško valda ar jos dalis patenka į bent vieną iš PK, UK, NM ar DM kodais pažymėtų plotų ir plotas yra ne mažesnis kaip 0,5 ha, miško savininkas gali iš karto, be saugomos teritorijos direkcijos pažymos, deklaruoti pažymėtą plotą jam priklausančioje miško valdoje. Jei valda patenka į keliais kodais pažymėtus plotus, miško savininkas savo nuožiūra pasirenka vieną iš kodų. Tik plotus, kurie pažymėti NM kodu (t.y. kai plynų kirtimų biržėse turi būti paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių)  galima deklaruoti tada, kai miško savininkui išduotas leidimas kirsti mišką. Jei tokio leidimo savininkas neturi ir kirsti miško neplanuoja, prašyti išmokų už apribotus plynus kirtimus draudžiama.

Miško savininkai, kurių valdos patenka į PK, UK, NM ar DM kodais pažymėtus plotus deklaruodami savarankiškai ar seniūnijose turi turėti šiuos dokumentus:

  • Miško nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus
  • Įgaliojimą (jei deklaruoja įgaliotas asmuo)
  • Rašytinius bendraturčių sutikimus arba notaro patvirtintą bendraturčių įgaliojimą - kai sklypas valdomas kelių bendraturčių
  • Leidimą kirsti mišką – kai siekiama išmokų už apribotus plynus kirtimus

Kada miško savininkas turi kreiptis į saugomos teritorijos direkciją dėl pažymos:

Miško savininkai, kurių valda ar jos dalis nepatenka į PK, UK, NM ar DM kodais pažymėtus plotus ,,Natura 2000" teritorijoje arba PPIS esančios informacijos nepakanka paraiškai pateikti (pavyzdžiui valdai yra parengtas individualus miškotvarkos projektas) arba valdoje įvyko tam tikri pokyčiai, susiję su konkrečios ,,Natura 2000" miško vietovės privalomaisiais apribojimais (pavyzdžiui, su saugomos teritorijos direkcija sudaryta apsaugos sutartis dėl valdoje esančių miško buveinių ar saugomų rūšių ir jų buveinių apsaugos), siekdami kompensacinės išmokos už valdoje taikomus apribojimus, privalo kreiptis į saugomos teritorijos direkciją dėl pažymos. Ši pažyma bus reikalinga deklaruojant miško naudmenas seniūnijoje ar savarankiškai elektroniniu būdu.

Miško savininkas saugomos teritorijos direkcijai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą
  • Miško nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus
  • Įgaliojimą (jei prašymą teikia įgaliotas asmuo)
  • Rašytinius bendraturčių sutikimus arba notaro patvirtintą bendraturčių įgaliojimą - kai žemės sklypas valdomas kelių bendraturčių
  • Miškotvarkos projektą su nustatytais ūkinės veiklos apribojimais arba Valstybinės miškų tarnybos pažymą arba Išvadą apie valdoje nustatytą EB svarbos paukščių veisimosi vietą
  • Leidimą miškui kirsti - kai siekiama išmokų už apribotus plynus kirtimus.

Pažyma išduodama per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Daugiau informacijos apie pažymų išdavimo tvarką galima rasti čia: Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal priemonės "Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos" veiklos sritį "Parama Natura 2000 miškuose" išdavimo tvarkos aprašas

PARAMA MIŠKŲ SAVININKAMS UŽ EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS PAUKŠČIŲ VEISIMOSI VIETŲ APSAUGĄ

Nuo 2015 m. paramą pagal veiklą „Natura 2000 išmokos miškuose“ gali gauti ir tie privačių miškų savininkai, kurių valda nepatenka į ,,Natura 2000" teritoriją, tačiau valdoje yra nustatyta EB svarbos paukščių (pvz., mažojo erelio rėksnio, juodojo gandro, jūrinio erelio, gyvatėdžio, vapsvaėdžio, uralinės pelėdos ar lututės ir kt.) veisimosi vieta ar kurtinio tuokvietė, kurioje pagal Miško kirtimų taisyklių reikalavimus yra draudžiami pagrindiniai miško kirtimai.

Miško savininkui už valdoje ar jos dalyje draudžiamus pagrindinius miško kirtimus pirmus 5 metus būtų mokama 272 EUR/ha kompensacija, vėliau, pasibaigus 5 metų laikotarpiui – 200 EUR/ha kompensacija. Miško savininkai, siekdami išmokos už draudžiamus pagrindinius kirtimus paukščių veisimosi vietoje, deklaruodami mišką, privalės turėti arba miškotvarkos projektą, arba Išvadą apie valdoje nustatytą EB svarbos paukščių veisimosi vietą. Tiek miškotvarkos projekte, tiek Išvadoje turi būti pateikta informacija apie valdoje nustatytą EB svarbos paukščių veisimosi vietą ir kokiame miško plote draudžiami pagrindiniai kirtimai. Deklaruojant valdą, PPIS reikia pasirinkti kodą PK (uždrausti pagrindiniai kirtimai). Dėl Išvadų miško savininkai turėtų kreiptis į miškotvarkos projektų rengėjus.

Išvadas gali išduoti miškotvarkos projektų rengėjai, kurie yra įregistruoti Valstybinėje miškų tarnyboje. Miškotvarkos projektų ir Išvadų rengėjai prieš rengdami dokumentus turėtų patikrinti ar duomenys apie EB svarbos paukščių lizdavietes yra pateikti  Saugomų rūšių informacinei sistemai (SRIS) arba Miškų kadastro integruotai informacinei sistemai (MKIIS). Apie SRIS registruotas lizdavietes informacija teikiama https://sris.am.lt/portal/startPageForm.action. Miško savininkai, norėdami iš anksto sužinoti ar jų valda patenka į EB svarbos paukščių veisimosi vietą ar tuokvietę, gali kreiptis į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą ar artimiausią saugomos teritorijos direkciją, VĮ miškų urėdiją ar Valstybinės miškų tarnybą.

Svarbu žinoti, kad išmoka mokama tik tuo atveju, jei miškas valdoje, kurioje nustatyta EB svarbos paukščių rūšies veisimosi vieta, jau yra pasiekęs IV grupės miškams taikomą kirtimų amžių. Pvz., jei veisimosi vieta nustatyta eglyne, išmoka būtų mokama už tą plotą, kuriame eglynas yra ne jaunesnis kaip 71 m. amžiaus.

Dėl papildomos informacijos apie dokumentų rengimo, kompensacijų skyrimo tvarką tiek miškų savininkai, tiek miškotvarkos projektų rengėjai gali kreiptis tel. Nr. +370 659 63294 arba el. paštu [email protected]


Paraiškas pagal priemonės „Su ,,Natura 2000" ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama ,,Natura 2000" miškuose“ galima teikti nuo balandžio 19 d. ne tik seniūnijose, bet ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biuruose. Pareiškėjai, turintys galimybes naudotis elektronine bankininkyste, deklaruoti gali savarankiškai, jungdamiesi prie VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro administruojamos Paraiškų priėmimo informacinės sistemos. Deklaravimas baigsis 2022 m. birželio 7 d. Vėluojantieji pateikti paraiškas dar galės atlikti iki 2022 m. birželio 29 d., tačiau galutinė paramos suma bus mažinama 1 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.

Žemės savininkams, naudotojams ar valdytojams už saugomose teritorijose ir ,,Natura 2000" teritorijose nustatytus žemės ūkio veiklos apribojimus mokamos kompensacijos pagal šias išmokų skyrimo schemas:                                        
1. ,,Natura 2000" išmokos žemės ūkio paskirties žemėje;
2. Kompensacijos žemės savininkams ir valdytojams, kurių žemės valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą (laikinai kompensacijos nemokamos).
 
1. ,,Natura 2000" išmokos žemės ūkio paskirties žemėje
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Natura 2000" ir su Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklą „Natura 2000" išmokos žemės ūkio paskirties žemėje“, žemės savininkams ir valdytojams, besilaikantiems ,,Natura 2000" teritorijoje nustatytų minimalių draudimų kasmet už kiekvieną deklaruotą žemės ūkio naudmenų hektarą be įprasta tvarka skiriamų ES tiesioginių išmokų už deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir pasėlius mokama papildoma kompensacija – 54 EUR už 1 ha ariamosios žemės ir 70 EUR už 1 ha natūralių ir pusiau natūralių pievų.
Pareiškėjai, siekiantys gauti ,,Natura 2000" išmokas už žemės ūkio veiklos apribojimus, turi laikytis šių reikalavimų:
1. Deklaruotas žemės ūkio naudmenų plotas ,,Natura 2000" ir saugomoje teritorijose turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha;
2. Pareiškėjas privalo užsiimti minimalia žemės ūkio veikla;
3. Žemės ūkio valdoje turi būti taikomas bent vienas apribojimas:
·         draudžiama suarti pievas ar ganyklas arba persėti jas kultūrinėmis žolėmis;
·         draudžiama naudoti trąšas ir pesticidus ar kalkinti žemės ūkio naudmenas;
·         draudžiama sausinti arba kitaip keisti teritorijos hidrologinį režimą;
·         apribotas ganomųjų gyvulių skaičius/ha, nustatyti ganymo ar šienavimo terminai.
Jeigu šienavimo ar ganymo terminai konkrečioje teritorijoje nėra reglamentuojami, šienavimas pradedamas ne anksčiau kaip birželio 15 d. (jei ganomi gyvuliai –ganiava nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d. neintensyviau kaip 1 SG vienam hektarui). Nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) ganyklose arba pievose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko; supresuota; šienas sudėtas į kūgius) iki spalio 30 d. nustatytuose specifinių pievų (EB svarbos pievų buveinių) plotuose šienavimas pradedamas ne anksčiau kaip liepos 15 d.

Tą patį plotą pareiškėjai gali deklaruoti ir pagal priemonės "Agrarinės aplinkosauga ir klimatas" veiklas.

Paraiškas ,,Natura 2000" išmokoms galima teikti nuo balandžio 19 d. ne tik seniūnijose, bet ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biuruose. Pareiškėjai, turintys galimybes naudotis elektronine bankininkyste, deklaruoti gali savarankiškai, jungdamiesi prie VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro administruojamos Paraiškų priėmimo informacinės sistemos. Deklaravimas baigsis 2022 m. birželio 7 d. Vėluojantieji pateikti paraiškas dar galės atlikti iki 2022 m. birželio 29 d., tačiau galutinė paramos suma bus mažinama 1 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.
 
Priemonės „Natura 2000" ir su Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklą „Natura 2000" išmokos žemės ūkio paskirties žemėje“ įgyvendinimo taisyklės

Lietuvos saugomų teritorijų ir „Natura 2000“ teritorijų (ar jų dalių), kuriose yra nustatytų žemės ūkio veiklos apribojimų ir kuriose žemės valdas turintys fiziniai ir juridiniai asmenys gali pateikti paraiškas pagal priemonę „Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, sąrašas.


2. Kompensacijos žemės savininkams ir valdytojams, kurių žemės valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą
Kompensacijos už saugomose teritorijose, kurios nepriskirtos „Natura 2000“ tinklui, nustatytus žemės ūkio veiklos apribojimus (nesuarti pievų, nesausinti, nenaudoti trąšų ir pesticidų arba jei yra apriboti šienavimo ar ganymo terminai), mokamos LR Vyriausybės nustatyta tvarka (pagal Kompensacijų žemės savininkams ir valdytojams, kurių žemės valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, išmokėjimo tvarkos aprašą). Kompensacijos išmokamos tuo atveju, kai deklaruojant žemės ūkio naudmenas ir pasėlius tiesioginėms išmokoms gauti taip pat nurodomi ir naudojamų žemės ūkio naudmenų plotai saugomose teritorijose.

Lietuvos saugomų teritorijų (ar jų dalių), kuriose yra nustatytų žemės ūkio veiklos apribojimų ir kuriose žemės valdas turintys fiziniai ir juridiniai asmenys gali pateikti paraiškas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1100(Žin., 2006, Nr. 123-4640), sąrašas. Kompensacijos pagal šią tvarką laikinai nemokamos

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą (KPP) teikiama finansinė parama fiziniams ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla ir pagal specialius gamtosaugos reikalavimus vykdantiems žemės ūkio darbus teritorijose, kuriose gali gyventi nykstantys paukščiai – meldinės nendrinukės. Pagrindinis šios paramos tikslas – atkurti šiuo metu apleistas meldinių nendrinukių buveinių teritorijas ir jas prižiūrėti.

Meldinės nendrinukės – vieni rečiausių migruojančių šlapių pievų paukščių, priskirti prie globaliai nykstančių rūšių. Pernai Lietuvoje suskaičiuota vos kiek daugiau nei 100 šios rūšies paukščių. Tinkamai netvarkant jų buveinių, meldinės nendrinukės gali išnykti. Daugiau informacijos apie meldinę nendrinukę, kuo ji ypatinga ir kodėl ją reikia saugoti, - interneto svetainėje www.meldine.lt

Siekiant sudaryti palankias sąlygas atkurti šiuo metu apleistas meldinių nendrinukių buveinių teritorijas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose bei ekstensyviai naudojamose šlapynėse, teikiama parama ūkininkams pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“. Ūkininkai, savanoriškai įsipareigoję tvarkyti, prižiūrėti meldinei nendrinukei svarbias buveines, galės gauti išmokas pagal programos „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ (išmokos dydis 291 EUR/ha) ir „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“ (išmokos dydis 160 EUR/ha). 

Meldinei nendrinukei svarbios teritorijos, kurioms teikiamas finansavimas, skelbiamos Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

Paraiškas pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ ir „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“ galima teikti nuo balandžio 19 d. ne tik seniūnijose, bet ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biuruose. Pareiškėjai, turintys galimybes naudotis elektronine bankininkyste, deklaruoti gali savarankiškai, jungdamiesi prie VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro administruojamos Paraiškų priėmimo informacinės sistemos. Deklaravimas baigsis 2022 m. birželio 7 d. Vėluojantieji pateikti paraiškas dar galės atlikti iki 2022 m. liepos 3 d., tačiau galutinė paramos suma bus mažinama 1 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.

Paramos paraiškų pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ laukiama Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose nuo gegužės 2 iki birželio 30 dienos.

Priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklės

Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklės

Ūkinei veiklai saugomose teritorijose ir Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000" teritorijose taikomi skirtingi reikalavimai, atsižvelgiant į tai, kokiu tikslu saugoma teritorija įsteigta, kokios Europos Bendrijos svarbos buveinės ir rūšys yra randamos vietovėje. ,,Natura 2000" ir saugomose teritorijose nustatyti žemės, miškų ūkio veiklos apribojimai gerina retų ir nykstančių rūšių, natūralių buveinių apsaugos būklę, tačiau dažnai sumažina žemės ir miško savininkų pajamas arba didina veiklos išlaidas.
Todėl žemės savininkams, naudotojams ar valdytojams už saugomose teritorijose ir ,,Natura 2000" teritorijose nustatytus veiklos apribojimus mokamos kompensacijos pagal šias išmokų skyrimo schemas:                                         
1) parama „Natura 2000" vietovėse žemės ūkio paskirties žemėje;
2) parama ,,Natura 2000" miškų teritorijose; 
3) kompensacijos žemės savininkams ir valdytojams, kurių žemės valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą (laikinai šios kompensacijos nemokamos);
4) kompensacijos privataus miško savininkams ir valdytojams, kurių miško valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą.
 
Detaliau apie kiekvieną šių paramos schemų:
1) parama ,,Natura 2000" vietovėse žemės ūkio paskirties žemėje. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Natura 2000 ir su Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklą „Natura 2000 išmokos žemės ūkio paskirties žemėje“ numatytos kompensacijos žemės savininkams ir valdytojams, kurių žemės ūkio paskirties žemės valdos yra Natura 2000 teritorijose ir kurie privalo laikytis papildomų ūkinės veiklos apribojimų.
Taigi, žemės savininkams ir valdytojams, besilaikantiems Natura 2000 teritorijoje nustatytų minimalių draudimų (nesuarti pievų, nesausinti jų, nenaudoti trąšų, kalkinimo medžiagų, šienauti nustatytais terminais ir pan.) kasmet už kiekvieną deklaruotą žemės ūkio naudmenų hektarą be įprasta tvarka skiriamų ES tiesioginių išmokų už deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir pasėlius būtų mokama papildoma kompensacija. Pagal Lietuvos kaimo plėtros programą 2014-2020 m.  numatytos nuo 54 EUR/ha iki 70 EUR/ha dydžio išmokos.
2) parama ,,Natura 2000" miškų teritorijose. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Natura 2000 ir su Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklą „Natura 2000 išmokos miškuose“ numatytos kompensacijos miško savininkaims Natura 2000 vietovėse.
Išmokos skiriamos privačių miškų savininkams ar jų asociacijoms, kai valda yra „Natura 2000“ teritorijoje, kurioje privaloma laikytis specifinių veiklos apribojimų. Pavyzdžiui, kai draudžiami pagrindiniai miško kirtimai arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10 procentų medyno tūrio per 10 metų)). Šiuo atveju būtų mokama 272 EUR/ha (pirminiu ne ilgesniu kaip 5 metų laikotarpiu) kompensacija, o pasibaigus pirminiam 5 metų laikotarpiui – 200 EUR/ha. Kai miško valdoje ar jos dalyje draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha, bus mokama 155 EUR/ha dydžio kompensacija. 156 EUR/ha dydžio kompensacija būtų mokama, kai plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse turi būti paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių. 62 EUR/ha – kai sanitariniais kirtimais draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius.
3) kompensacijos žemės savininkams ir valdytojams, kurių žemės valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą.
Kompensacijos už saugomose teritorijose, kurios nepriskirtos „Natura 2000“ tinklui, nustatytus žemės ūkio veiklos apribojimus (nesuarti pievų, nesausinti, nenaudoti trąšų ir pesticidų arba jei yra apriboti šienavimo ar ganymo terminai), mokamos pagal Kompensacijų žemės savininkams ir valdytojams, kurių žemės valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, išmokėjimo tvarkos aprašą (LT Vyriausybės 2006 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1100). Kompensacijos išmokamos tuo atveju, kai deklaruojant žemės ūkio naudmenas ir pasėlius tiesioginėms išmokoms gauti taip pat nurodomi ir naudojamų žemės ūkio naudmenų plotai saugomose teritorijose.
4) kompensacijos privataus miško savininkams ir valdytojams, kurių miško valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą.
Kompensacijos privataus miško savininkams ir valdytojams už saugomose teritorijose nustatytus miško kirtimų apribojimus skiriamos pagal Kompensacijų privataus miško savininkams ir valdytojams, kurių valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašą (LR Vyriausybės 2004 m. gruodžio 10 d. nutarimas Nr. 1578). Kompensacijos privataus miško savininkams ir valdytojams už saugomose teritorijose nustatytus miško kirtimų apribojimus gali būti vienkartinės arba kasmetinės, jų dydis apskaičiuojamas individualiai kiekvieno miško sklypo atveju, atsižvelgiant į paliekamos neiškirstos medienos vertę. Privataus miško savininkas ar valdytojas, siekiantis gauti kompensaciją, turi turėti miško valdai parengtą, ne senesnį kaip 10 m. miškotvarkos projektą su nuostolių už ūkinės veiklos apribojimus paskaičiavimais. Kompensacijai apskaičiuoti reikalingus duomenis nustato miškotvarkos projekto rengėjas.  Kreiptis dėl šių kompensacijų reikia į Valstybinės miškų tarnybos miškų kontrolės skyriaus teritorinį poskyrį pagal miško valdos buvimo vietą.
 
Informacija apie paraiškų teikimo tvarką 2022 metais dėl ,,Natura 2000 išmokų žemės ūkio paskirties žemėje" ir ,,Natura 2000 išmokų miškuose" skelbiama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje www.nma.lt

Su Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa ir priemonėmis „Natura 2000 ir su Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklų „Natura 2000 išmokos žemės ūkio paskirties žemėje“ ir „Natura 2000 išmokos miškuose“ detaliau susipažinti galima Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje www.zum.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-18