Gyvosios gamtos monitoringas

Didžiąją Valstybinės aplinkos monitoringo programos priemonių, skirtų gyvosios gamtos būklės vertinimui, dalį sudaro stebėjimai, skirti Europos Bendrijai svarbių rūšių, buveinių ir paukščių migracijos susitelkimo vietų būklės vertinimui. Tai turi užtikrinti, kad būtų sukaupta informacija, kuri sudarys sąlygas nustatyti jautriausias Europos biologinės įvairovės sritis ir užkirsti kelią jos nykimui. 

Tikslas gyvosios gamtos būklės stebėjimo srityje  – vertinti ir prognozuoti Europos Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių būklės pokyčius, natūralių ir antropogeninių veiksnių poveikį jiems, sudaryti sąlygas priimti tinkamiausius sprendimus dėl buveinių ir rūšių apsaugos ir atkūrimo, operatyviai vertinti miškų būklės kaitą erdvės ir laiko atžvilgiu dėl oro teršalų tolimųjų pernašų ir kitų stresinių veiksnių poveikio, vertinti teršalų ir kitų stresinių veiksnių poveikį labiausiai paplitusioms (būdingoms) miško ekosistemoms.

Uždaviniai tikslui pasiekti:

  • atlikti Europos Bendrijos svarbos buveinių monitoringą;
  • atlikti Europos Bendrijos svarbos rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas (išskyrus paukščių), monitoringą;
  • atlikti Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringą;
  • atlikti kitų Europos Bendrijos svarbos rūšių monitoringą;

Valstybinio aplinkos monitoringo dalis yra Paukščių direktyvos ir Buveinių direktyvos rūšių apskaita. Apskaitos vykdomos daugelyje Lietuvos saugomų teritorijų. Kiekviena paukščių, kitų gyvūnų ir augalų rūšis turi savo stebėjimo vietas (taškus, maršrutus ir plotus). Monitoringo apimtys pateikiamos žemėlapyje.

Rūšių monitoringas periodiškai vykdomas kiekvienai rūšiai individualiai. Yra rūšys, kurios apskaitomos kasmet, kitos kas antri metai, kas trys, kas penki. Jei apskaita nepavyko (blogi, netinkami metai, oro sąlygos ir kt.) ji kartojama sekančiais metais. Pagal priskirtas saugomas teritorijas, apskaitą vykdo saugomų teritorijų specialistai  - ekologai, biologai. 2018-2023 metų monitoringo grafikas pateikiamas lentelėje.

Apskaitos vykdomos pagal patvirtintas metodikas:
Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių monitoringo metodikos*
Europos Bendrijos svarbos žinduolių, žuvų, varliagyvių, roplių, moliuskų, vabzdžių ir augalų rūšių metodikos*

*Pastaba dėl metodikų pakeitimų. Metodikas išbandžius praktikoje aiškėja netikslumai kurie nuolatos taisomi. Šioje skiltyje bus talpinami metodikų pakeitimai. 

Apibendrinti monitoringo duomenys kasmet bus skelbiami šioje skiltyje. Šiuo metu apibendrinami paskutinių trijų metų duomenys.

Leidimas naudoti saugomas rūšis

2019-04-29

Valstybinei Saugomų teritorijų tarnybai prie AM įgyvendinančiai „Stumbro apsaugos“ planą išduotas leidimas išimti iš gamtos letaliu būdu sergančius, sužalotus, turinčius inbrydingo požymių aštuonis stumbrus.

Paėmimą iš gamtos letaliu būdu vykdys keturi VŠĮ Valstybinės miškų urėdijos profesionalūs medžiotojai. Sumedžiojus stumbrą bus surašomas pirminės veterinarinės apžiūros aktas, kurį pasirašys vet. gydytojas ir stumbrą sumedžiojęs asmuo. Taip pat bus paimami mėginiai genetiniams ir veterinariniams tyrimams. Likusi stumbro gaišena bus priduodama utilizavimui fiziniam ar juridiniam asmeniui, turinčiam gyvulinės kilmės atliekų tvarkytojo licenciją, surašant perdavimo – priėmimo aktą.

Apie konkrečią medžioklės vietą ir laiką bus iš anksto informuojami Aplinkos apsaugos departamentas, Kėdainių ir Panevėžio gyvosios gamtos inspekcijos, medžioklės plotų naudotojai.

PRIDEDAMA

Stumbrų 2021 m. stebėsenos ataskaita ir rekomendacijos.

Stumbrų paplitimo žemėlapis: 2021 m. apibendrinti duomenys.

Leidimas naudoti saugomas rūšis

Ekspertinės išvados dėl stumbrų paėmino iš gamtos letaliu būdu 2020 m.

Stumbtų papilitimo žemėlapis 2019 m. Priedas prie Ekspertinių išvadų dėl stumbrų paėmino iš gamtos letaliu būdu 2020 m.

Ataskaita už stumbrų populiacijos būklės monitoringą 2019 m. 


Stumbrų stebėsenos 2018 m. duomenų Ataskaita ir Rekomendacijos, Apskaitos nuotolinių stebėjimų būdu vykdymo Metodika. Stumbro apsaugos planas
Laisvėje gyvenančių stumbrų stebėsenos duomenys
Stumbrų stebėsenos 2018 m. kovo mėn. ataskaita
Stumbrų stebėsenos 2018 m. vasario mėn. ataskaita
Stumbrų stebėsenos 2018 m. sausio mėn. ataskaita

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-18