Direktoriaus įsakymai

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-9  (2022 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. V- 52 redakcija) patvirtintas valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo "Natura 2000" teritorijų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms sąrašas.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V- 96 patvirtintas valstybinių gamtinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervato direkcijų funkcijų vykdymas priskirtose teritorijose.  

 Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijų, svarbių buveinių ir paukščių apsaugai, sąrašai 

Saugomų teritorijų priskyrimo direkcijoms žemėlapis

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017-01-16 įsakymu Nr. V-4 patvirtino Valstybinių parkų kraštovaizdžio analizės ir jo suvokimo didinimo tikslinę programą. Programos tikslas – stiprinti valstybinių parkų kraštovaizdžio svarbos, išskirtinės vertės suvokimą, palengvinti apsaugos ir tvarkymo priemonių planavimo procesą, sudaryti sąlygas padidinti planavimo dokumentų kokybę, prisidėti prie informacijos sklaidos.

Programos uždaviniai orientuoti į valstybinių parkų išskirtinės vertės suvokimo didinimą ir jo išsaugojimą, kraštovaizdžio sampratos populiarinimą (pristatyti, kokiam kraštovaizdžio tipui/tipams išsaugoti įsteigtas valstybinis parkas, kaip susiformavo jo kraštovaizdis, kokie procesai vyko ir vyksta šiuo metu). Įgyvendinant Programą bus siekiama sudaryti prielaidas apsaugos ir tvarkymo priemonėms valstybiniuose parkuose numatyti (rengiant teritorijų planavimo ar kitus dokumentus) ir įgyvendinti, prisidėti prie geoekologinių, kultūrinių bei rekreacinių kraštovaizdžio funkcijų stiprinimo.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2013 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-97

Viešųjų pirkimų organizavimo Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos taisyklės, patvirtintos Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2013 m. balandžio 24 d.įsakymu Nr. V-97.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-64 patvirtintas Pažymos apie leidimą miškui įveisti „Natura 2000“ teritorijoje išdavimo tvarkos aprašas (įsakymasaprašas). Priedai: pažymos formavertinimo ataskaita.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-255 patvirtintas Tarnybos darbuotojų elgesio kodeksas.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-50 (Tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-2 redakcija) patvirtintos Tarnybos vidaus tvarkos taisyklės.

Gamtos paveldo objektų tvarkymo metodinės rekomendacijos, patvirtintos Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-5 "Dėl gamtos paveldo objektų tvarkymo metodinių rekomendacijų patvirtinimo" (Valstybinės saugomų teritorijų tarybos prie Aplinkos ministerijos 2020 m gegužės 28 d. įsakymo Nr. V-28 redakcija). 

 

Gamtos paveldo objektų schemų rengimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m.lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-113 "Dėl gamtos paveldo objektų schemų rengimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo"

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-27 patvirtintas valstybės saugomų gamtos paveldo objektų, nepatenkančių į valstybinius gamtinius rezervatus, valstybinius parkus, valstybinius draustinius ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms, sąrašas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-26