Direktoriaus įsakymai

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017-01-16 įsakymu Nr. V-4 patvirtino Valstybinių parkų kraštovaizdžio analizės ir jo suvokimo didinimo tikslinę programą. Programos tikslas – stiprinti valstybinių parkų kraštovaizdžio svarbos, išskirtinės vertės suvokimą, palengvinti apsaugos ir tvarkymo priemonių planavimo procesą, sudaryti sąlygas padidinti planavimo dokumentų kokybę, prisidėti prie informacijos sklaidos.

Programos uždaviniai orientuoti į valstybinių parkų išskirtinės vertės suvokimo didinimą ir jo išsaugojimą, kraštovaizdžio sampratos populiarinimą (pristatyti, kokiam kraštovaizdžio tipui/tipams išsaugoti įsteigtas valstybinis parkas, kaip susiformavo jo kraštovaizdis, kokie procesai vyko ir vyksta šiuo metu). Įgyvendinant Programą bus siekiama sudaryti prielaidas apsaugos ir tvarkymo priemonėms valstybiniuose parkuose numatyti (rengiant teritorijų planavimo ar kitus dokumentus) ir įgyvendinti, prisidėti prie geoekologinių, kultūrinių bei rekreacinių kraštovaizdžio funkcijų stiprinimo.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-16 patvirtintos Europos Bendrijos svarbos rūšių monitoringo metodikos.

(Įsakymo priedai – Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių monitoringo metodikos, Europos Bendrijos svarbos žinduolių, žuvų, varliagyvių, roplių, moliuskų, vabzdžių ir augalų rūšių metodikos)

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 09 d. įsakymas Nr. V-77 DĖL VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 26 D. ĮSAKYMO Nr. V-16 „dėl europos bendrijos svarbos rūšių monitoringo metodikų patvirtinimo“ PAKEITIMO.

(Įsakymo priedai - Atnaujintos Europos Bendrijos svarbos vabzdžių rūšių (šarvuotosios skėtės, pleištinės skėtės, didžiojo auksinuko, kraujalakinio melsvio) monitoringo metodikos.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. V-95.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-64 patvirtintas Pažymos apie leidimą miškui įveisti „Natura 2000“ teritorijoje išdavimo tvarkos aprašas (įsakymasaprašas). Priedai: pažymos formavertinimo ataskaita.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-255 patvirtintas Tarnybos darbuotojų elgesio kodeksas.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-50 (Tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-2 redakcija) patvirtintos Tarnybos vidaus tvarkos taisyklės.

Gamtos paveldo objektų tvarkymo metodinės rekomendacijos, patvirtintos Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-5 "Dėl gamtos paveldo objektų tvarkymo metodinių rekomendacijų patvirtinimo" (Valstybinės saugomų teritorijų tarybos prie Aplinkos ministerijos 2020 m gegužės 28 d. įsakymo Nr. V-28 redakcija). 

 

Gamtos paveldo objektų schemų rengimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m.lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-113 "Dėl gamtos paveldo objektų schemų rengimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo"

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka, patvirtinta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. spalio 27 d. įsakymu „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo" Nr. V-200.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. V-127 „Dėl valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, bei valstybės saugomų gamtos paveldo objektų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms ir funkcijų vykdymo jose"

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. V-131 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-127 „Dėl Valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, bei valstybės saugomų gamtos paveldo objektų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms ir funkcijų vykdymo jose“ pakeitimo".

Saugomų teritorijų priskyrimo direkcijoms žemėlapis

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-06