Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, teisės bakalauro ir magistro arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);

2. turėti ne trumpesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, civilinę, administracinę teisę, civilinį procesą, administracinę teiseną, teisėkūros reikalavimus,  dokumentų rengimo taisykles, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą,  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos statybos ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus.

4. žinoti Lietuvos saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu,

6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

 

    

 Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas

1. rengia, tikrina ir vizuoja kitų Tarnybos darbuotojų parengtus dokumentus, siekdamas užtikrinti jų atitiktį Tarnybos veiklos sritį reglamentuojantiems teisės aktams;

2. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, nagrinėja Tarnybos darbuotojų, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikia dėl jų išvadas.

3. atlieka Tarnybos vardu sudaromų sutarčių projektų teisinį įvertinimą, teikia joms pastabas ir pasiūlymus;

4. savarankiškai rengia procesinius dokumentus (ieškinius, skundus, pareiškimus, apeliacinius, atskiruosius ir kasacinius skundus; atsiliepimus į ieškinius, skundus, pareiškimus, apeliacinius, atskiruosius ir kasacinius skundus, taikos sutartis ir kt.) reikalingus bylai išnagrinėti;

5. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus dėl su Tarnybos veikla susijusių teisinių klausimų, rengia atsakymų bei teisinių išvadų projektus;

6. bendradarbiauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos struktūrinių padalinių funkcijoms atlikti;

7. savarankiškai rengia Tarnybos vidaus teisės aktus ar dalyvauja juos rengiant, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

8. atstovauja Tarnybai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose bei visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose institucijose ir įstaigose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai, pagal Tarnybos kompetenciją.

9. dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų veikloje, teikia išvadas ir pasiūlymus Teisės ir personalo skyriaus nuostatuose numatytais Tarnybos kompetencijos klausimais, užtikrindamas Teisės ir personalo skyriui pavestų funkcijų vykdymą;

10. pavaduoja skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis,  jiems laikinai nesant.

11. vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.