Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.  turėti biologijos, ekologijos, aplinkotyros ar miškininkystės studijų krypties išsilavinimą (bakalauro arba magistro laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį saugomų augalų rūšių ir/ar Europos Bendrijos svarbos (toliau – EB) buveinių ir/ar augmenijos apsaugos ar tyrimų srityje: būti dalyvavusiam moksliniuose ar taikomuosiuose saugomų augalų rūšių ir/ar EB svarbos buveinių, augmenijos tyrimuose ir/ar su jų apsauga susijusiuose projektuose, būti paskelbusiam tyrimų rezultatus moksliniuose leidiniuose ir/ar parengusiam vykdytų tyrimų išvadas ir ataskaitas;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugomų teritorijų veiklą, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugą;

4. gerai išmanyti Lietuvos saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus;

5. būti gerai susipažinusiam su EB svarbos rūšimis, buveinėmis, jų apsauga, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000” specifika;

6. žinoti gamtotvarkos planavimo, gyvosios gamtos monitoringo principus;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles;

8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

9. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis, žinoti darbo su GIS programomis (ArcGIS, QGIS ir kt.) principus;

10. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, ir gebėti jas vairuoti.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:        

1. organizuoja ir vykdo mažai ištirtų EB svarbos augalų rūšių inventorizaciją šalies mastu, analizuoja, sistemina duomenis, įveda juos į duomenų bazes, nustato visų EB svarbos augalų rūšių palankius referencinius dydžius, apsaugos tikslus, EB svarbos vandens ir atvirų buveinių apsaugos tikslus, dalyvauja nustatant kitų buveinių tipų apsaugos tikslus, „Natura 2000“ teritorijų būtinas apsaugos priemones;

2. atlieka Projekto veiklų poveikio Projekto teritorijoms bei visam „Natura 2000“ tinklui stebėseną (monitoringą), renka, analizuoja, sistemina duomenis, teikia išvadas;

3. pagal kompetenciją dalyvauja kitose Projekto veiklose, darbo grupėse;

4. renka, analizuoja, sistemina duomenis apie saugomas rūšis, buveines, prognozuoja pokyčių tendencijas, teikia pasiūlymus, išvadas dėl jų apsaugos;

5. pagal kompetenciją teikia pagalbą atliekant sunkiai identifikuojamų EB svarbos rūšių stebėseną „Natura 2000“ tinklo teritorijose ir už jų ribų;

6. dalyvauja rengiant saugomų rūšių apsaugos veiksmų planus;

7. pagal poreikį atlieka gamtotvarkos veiksmų įgyvendinimo efektyvumo stebėseną;

8. pagal kompetenciją teikia ekspertinę pagalbą saugomų teritorijų direkcijų ir Tarnybos darbuotojams dėl planuojamos ūkinės veiklos projektų poveikio aplinkai vertinimo (pagal poreikį atlieka dokumentinę ir/ar lauko darbų patikrą);

9. pagal kompetenciją konsultuoja saugomų teritorijų direkcijų ir Tarnybos darbuotojus saugomų rūšių apsaugos klausimais;

10. dalyvauja su Tarnybos vykdomų Projekto veiklų įgyvendinimu susijusiuose pasitarimuose, seminaruose, konferencijose;

11. pagal kompetenciją dalyvauja kitų valstybės institucijų, organizacijų, įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose;

12. bendradarbiauja su mokslo institucijomis Tarnybos įgyvendinamų Projekto veiklų klausimais;

13. bendradarbiauja su kitais Projekto partneriais, juos konsultuoja Projekto veiklomis susijusiais klausimais;

14. teikia siūlymus Metodinio-analitinio centro vadovui Tarnybos vykdomų Projekto veiklų gerinimo klausimais;

15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Metodinio-analitinio centro vadovo pavedimus.