Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Tarnybos direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius saugomų teritorijų natūralių buveinių, saugomų rūšių apsaugą bei tvarkymą.

2. turėti biomedicinos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

3. mokėti anglų pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto

priemones;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, žinoti darbo su GIS programomis (ArcGIS, QGIS ir kt) principus;

6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

9. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

10. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių natūralių buveinių (įskaitant miškų), saugomų rūšių apsaugą bei tvarkymą.

2. organizuoja ir koordinuoja Europos Bendrijos svarbos gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų, apsaugos tikslų nustatymą (kartu su ST direkcijų specialistais);

3. dalyvauja pildant Europos Komisijos sukurtą vieningą „Natura 2000“ duomenų bazę;

4. vertina teritorijų planavimo dokumentų, projektų sprendinius, susijusius su natūralių buveinių (įskaitant miškų), saugomų rūšių apsauga, tvarkymu ir naudojimu;

5. organizuoja, koordinuoja bei teikia konsultacijas ST direkcijoms išduodant pažymas, išvadas vidinės miškotvarkos projektams, derinant kitus dokumentus, susijusius su natūralių buveinių, saugomų rūšių apsauga ir tvarkymu;

6. dalyvauja teikiant informaciją miško savininkus dėl galimybių pasinaudoti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai teikiama parama įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, susijusias su miškų apsauga, naudojimu, miško įveisimu;

7. sudaro apsaugos sutartis dėl veiklos apribojimų, konkrečių miško naudojimo sąlygų su valstybinių miškų valdytojais;

8. dalyvauja sprendžiant natūralių buveinių tvarkymo saugomose teritorijose klausimus;

9. dalyvauja paraiškų, skirtų ES struktūrinių fondų, kaimo plėtros programos, kitų šalies ir tarptautinių finansinių šaltinių finansuojamų projektų biologinei įvairovei išsaugoti rengime, šių veiklų įgyvendinime;

10. dalyvauja Aplinkos ministerijos, Tarnybos ar kitų institucijų sudarytų įvairaus lygmens ir pobūdžio komisijų, darbo grupių veikloje biologinės įvairovės būklei įvertinti bei jų apsaugos problemoms spręsti;

11. rengia raštus, pasitarimų protokolus, išvadas, rekomendacijas, vertinimus, pristatymus, kitą medžiagą;

12. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus, prašymus, skundus ir kitą medžiagą, susijusią su natūralių buveinių, saugomų rūšių apsauga, poveikio vertybėms vertinimu, šia tematika rengia raštus;

13. palaiko ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio įvairiomis organizacijomis, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus, programas, rengia pranešimus nacionalinės ir tarptautinės reikšmės renginiuose, kitomis formomis teikia informaciją nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms apie saugomas teritorijas Lietuvoje;

14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.