Pareigų aprašymas Spausdinti

Viešųjų pirkimų ir projektų skyriaus projektų koordinatoriui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, užimantis Koordinatoriaus pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;
 3. mokėti rengti projektus ir paraiškas jų finansavimui gauti;
 4. mokėti koordinuoti (administruoti) projektus;
 5. mokėti vykdyti viešuosius pirkimus;
 6. mokėti Dokumentų rengimo taisykles ir jas taikyti praktikoje;
 7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti gerai dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 8. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, komunikabiliam.

Koordinatoriaus funkcijos:

 1. rengia projektus ir paraiškas jų finansavimui gauti saugomų teritorijų planavimo, apsaugos ir tvarkymo, saugomų teritorijų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir kt. srityse;
 2. projektų arba atskirų jų veiklų koordinavimas (administravimas);
 3. atlieka projektų veiklų vykdymo stebėseną (veiklų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo galimų rizikų nustatymą);
 4. atlieka papildomų paslaugų ar darbų poreikio vertinimą;
 5. organizuoja projektų veiklų viešųjų pirkimų sutarčių keitimą dėl įgyvendinimo terminų pratęsimų, papildomų darbų, kt.;
 6. rengia priskirtų projektų mokėjimo prašymus;
 7. vadovybei, kitiems Tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojams (susijusiems su projektų veiklų įgyvendinimu) laiku teikia informaciją apie reikalingus pakeitimus, susijusius su projekto veiklomis;
 8. įvertina, peržiūri projektuose planuotas įgyvendinti priemones (susijusias su projektų veiklomis) ir inicijuoja pakeitimus, reikalingus pasiekti projektuose įvardytus rodiklius;
 9. pagal savo kompetenciją teikia informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą projektus įgyvendinančiomis agentūromis ir kitomis institucijoms, vadovybei, Tarnybos struktūriniams padaliniams, saugomų teritorijų direkcijoms;
 10. dalyvauja komisijose, pasitarimuose, susijusiuose su projektų įgyvendinimu;
 11. dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentaciją (bendrąją dalį);
 12. pagal kompetenciją Direkcijų konsultavimas Projekte numatytų viešųjų pirkimų klausimais;
 13. prižiūri saugomų teritorijų direkcijų vykdomų projektuose numatytų viešųjų pirkimų eigą;
 14. rengia arba tikrina saugomų teritorijų direkcijų parengtus sutarčių projektus;
 15. teikia derinti sutarčių projektu su viešųjų pirkimų konkursų nugalėtojais ir atsakingais Tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojais;
 16. organizuoja viešųjų pirkimų sutarčių pasirašymą;
 17. derina viešųjų pirkimų procedūras su projektus įgyvendinančiomis agentūromis.