Pareigų aprašymas Spausdinti

Kraštovaidžio apsaugos skyriaus vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo atliekamos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2. išmanyti operacinę sistemą MS Windows bei jos aplinkoje dirbančias programas (MS Office ir kt.);

3. mokėti dirbti GIS programine įranga; išmanyti GIS duomenų bazių formavimo ir darbo principus;

4. išmanyti kompiuterinės ir programinės įrangos veikimo principus;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

6. mokėti organizuoti teritorijų planavimo dokumentų rengimą saugomoms teritorijoms;

7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

8. žinoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

9. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti gerai dirbti kompiuteriu;

10. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) pažengusio vartotojo B1 lygiu;

11. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, komunikabiliam;

12. vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, šiais pareigybės nuostatais ir kitais teisės aktais.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja rengiant įstatymų, Vyriausybės nutarimų, aplinkos ministro įsakymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių registrų tvarkymą, dokumentus;

2. teikia pasiūlymus metinio ir perspektyvinio Kadastro biudžeto sudarymui;

3. užtikrina Kadastro duomenų ir dokumentų saugą, vykdo Kadastro duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

4. diegia geoinformacinę sistemą ir užtikrina ArcGIS programinės įrangos, reikalingos Kadastro tvarkymui, funkcionavimą;

5. analizuoja bendro naudojimo GIS duomenų poreikį Tarnyboje ir saugomų teritorijų direkcijose, organizuoja reikalingų duomenų įsigijimą, apsaugą ir licencijavimą;

6. koordinuoja teminių žemėlapių sudarymo ir spausdinimo eigą ir sudaro, maketuoja ir spausdina teminius ir kadastrinius žemėlapius;

7. teikia statistinę ir aprašomąją informaciją apie saugomas teritorijas;

8. atlieka saugomų teritorijų planavimo dokumentų (analoginių ir erdvinių duomenų) tikrinimo procedūras;

9. registruoja patvirtintus saugomų teritorijų planavimo dokumentus Teritorijų planavimo dokumentų registre bei informuoja suinteresuotas ir pavaldžias institucijas apie patvirtintus saugomų teritorijų planavimo dokumentus;

10. dalyvauja Kadastro poreikiams naudojamos įrangos techninės priežiūros darbuose;

11. nustatyta tvarka atstovauti Tarnybai nagrinėjant ir sprendžiant Kadastro vystymo, naudojimo klausimus;

12. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus jo pavaduotojo, skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus.