Pareigų aprašymas Spausdinti

Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties, meno studijų srities architektūros krypties arba fizinių mokslų studijų srities geografijos krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);
 2. turėti ne trumpesnę kaip 2 metų darbo patirtį teritorijų planavimo srityje;
 3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, aplinkos ministro Tarnybos direktoriaus įsakymais, taip pat kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugomų teritorijų planavimą ir tvarkymą;
 4. mokėti valdyti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 6. žinoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;         
 7. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmeniu B1;
 8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 9. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas Tarnybos ir Skyriaus funkcijų ir uždavinių įgyvendinimo, vykdo šias funkcijas:

 1. pavaduoja Skyriaus vedėją jam išvykus, atostogų metu, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais jam nesant, užtikrinant nenutrūkstamą Skyriui pavestų funkcijų vykdymą;
 2. rengia teisės aktų projektus, susijusius su saugomų teritorijų steigimo ar ribų koregavimo procesu bei saugomų teritorijų tvarkymo planų tvirtinimu;
 3. dalyvauja rengiant įstatymus, Vyriausybės nutarimus, aplinkos ministro įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimą, kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo darbus;
 4. rengiant saugomų teritorijų planavimo dokumentus, kurių organizatorius yra Tarnyba, dalyvauja visose specialiojo teritorijų planavimo proceso stadijose ir procedūrose, pagal nustatytą kompetenciją atstovauja Tarnybai, nagrinėjant ir sprendžiant teritorijų planavimo, kraštotvarkos klausimus, svarstant rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, prižiūrint jų rengimo, svarstymo ir teikimo tvirtinti eigą;
 5. nustatyta tvarka teikia išvadas valstybės lygmens specialiesiems planams bei apskrities lygmens bendriesiems ir specialiesiems planams dėl planavimo sąlygų ir šių dokumentų derinimo;
 6. nagrinėja, vertina ir teikia pasiūlymus bei išvadas dėl saugomose teritorijose rengiamų specialiojo planavimo projektų (dokumentų);
 7. nagrinėja detaliųjų planų sprendinių atitikimą saugomų teritorijų specialiųjų planų sprendiniams;
 8. nagrinėja, teikia pasiūlymus valstybinių gamtinių rezervatų, biosferos rezervatų, nacionalinių ir regioninių parkų ar jų funkcinių ir tvarkymo zonų, bei valstybinių draustinių ir biosferos poligonų, Natura 2000 teritorijų ribų nustatymui ir jų reglamentavimui;
 9. nustatyta tvarka kartu su ministerijos ir Tarnybos specialistais dalyvauja kompleksiniuose patikrinimuose, tikrinant vykdomą teritorijų planavimo dokumentų sprendinių rengimą ar jų įgyvendinimą;
 10. vykdo kitus Tarnybos vadovybės ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.