Pareigų aprašymas Spausdinti

Kraštovaidžio apsaugos skyriaus vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo atliekamos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2. išmanyti operacinę sistemą MS Windows bei jos aplinkoje dirbančias programas (MS Office ir kt.);

3. mokėti dirbti GIS programine įranga; išmanyti GIS duomenų bazių formavimo ir darbo principus;

4. išmanyti kompiuterinės ir programinės įrangos veikimo principus;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

6. mokėti organizuoti teritorijų planavimo dokumentų rengimą saugomoms teritorijoms;

7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

8. žinoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

9. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti gerai dirbti kompiuteriu;

10. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) pažengusio vartotojo B1 lygiu;

11. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, komunikabiliam.

 

Darbuotojo, einančio šias pareigas, vykdomos funkcijos:

1. tvarkyti Kadastro duomenis;

2. tikslinti saugomų teritorijų skaitmenines ribas, užtikrinti Kadastro duomenų ir dokumentų saugą, vykdyti Kadastro duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

3. pagal poreikius sudaryti, maketuoti ir spausdinti teminius ir kadastrinius žemėlapius;

4. nuolat kaupti, tikrinti ir atnaujinti statistinę bei aprašomąją Saugomų teritorijų valstybės kadastrui reikalingą informaciją;

5. pagal poreikį teikti statistinę ir aprašomąją informaciją apie saugomas teritorijas;

6. nustatyta tvarka atstovauti Tarnybai nagrinėjant ir sprendžiant Kadastro vystymo, naudojimo klausimus;

7. nagrinėti, teikti pasiūlymus bei rengti planinę ir kitą medžiagą valstybinių gamtinių rezervatų, biosferos rezervatų, nacionalinių ir regioninių parkų ar jų funkcinių ir tvarkymo zonų bei valstybinių draustinių ir biosferos poligonų riboms;

8. nagrinėti, vertinti ir teikti pasiūlymus bei išvadas dėl saugomose teritorijose rengiamų specialiojo planavimo projektų (dokumentų) susijusius su miškų buveinių, saugomų rūšių apsauga;

9. analizuoja įvairių duomenų bazių GIS ir kitus duomenis (įskaitant Miškų kadastro), taip pat teikia siūlymus dėl Kadastro, tobulinimo;

10. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus jo pavaduotojo, skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus.