Pareigų aprašymas Spausdinti

Viešųjų pirkimų ir projektų skyriaus viešųjų pirkimų specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);

2. turėti ne trumpesnę kaip 2 metų patirtį viešųjų pirkimų vykdymo (kaip perkančiosios organizacijos atstovo) srityse;

3. mokėti naudotis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

5. žinoti Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymus, kt.), susijusius su viešųjų pirkimų vykdymu bei mokėti juos taikyti praktikoje;

6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. žinoti dokumentų, teisės aktų rengimo taisykles;

8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

9. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

10. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja ir dalyvauja atliekant Tarnybos viešuosius pirkimus;

2. rengia Projektų viešųjų pirkimų dokumentaciją;

3. savarankiškai atlieka viešųjų pirkimų procedūras būdamas pirkimų organizatoriumi, viešųjų pirkimų komisijų pirmininku, pirkimą kuruojančiu asmeniu;

4. rengia ir derina viešųjų pirkimų sutartis, organizuoja sutarčių pasirašymą ;

5. nagrinėja tiekėjų paklausimus ir skundus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, taikymo klausimais;

6. teisės aktų nustatyta tvarka rengia Projekto viešųjų pirkimų skelbimus, viešojo pirkimo procedūrų ataskaitas (įskaitant ir pirkimą, kurio metu sudaroma preliminarioji pirkimo sutartis), skelbimus apie sudarytas (nesudarytas) pirkimo sutartis ar preliminarią pirkimo sutartį ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;

7. pagal kompetenciją konsultuoja Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis viešųjų pirkimų klausimais;

8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos einamųjų metų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus;

9. sprendžiant viešųjų pirkimų klausimus, palaiko ryšius su Viešųjų pirkimų tarnyba, užtikrina ataskaitų bei kitos prašomos informacijos Viešųjų pirkimų tarnybai teikimą;

10. pagal kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, aplinkos ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Tarnybos direktoriaus įsakymus, Skyriaus nuostatus;

11. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Tarnybos vadovo bei Skyriaus vedėjo nurodymus ir pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.