Pareigų aprašymas Spausdinti

Kraštovaidžio apsaugos skyriaus vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo atliekamos funkcijos

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį) meno studijų srities architektūros krypties, technologijos mokslų studijų srities statybos, aplinkos, mechanikos, transporto inžinerijos arba kraštotvarkos krypties išsilavinimą;
 2. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugomų teritorijų apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą;
 4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų, teisės aktų rengimo taisykles;
 6. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. dalyvauja rengiant įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių veiklą statybų, teritorijų planavimo ir tvarkymo saugomose teritorijose, dokumentus, siekdamas užtikrinti Tarnybai pavestų funkcijų vykdymą;
 2. koordinuoja statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto projektų realizavimo eigą saugomose teritorijose, siekdamas užtikrinti Tarnybai pavestų funkcijų įgyvendinimą;
 3. organizuoja ir vykdo Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklos, susijusios su kultūros paveldo vertybių bei objektų apsauga ir naudojimu, architektūrine – urbanistine veikla, statybomis (kraštotvarka), kontrolę, vykdydamas Tarnybai bei Teisės ir personalo skyriui pavestas funkcijas;
 4. kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, aplinkos ministro ir Tarnybos direktoriaus įsakymų bei kitų teisės aktų kraštotvarkos, planavimo, statybų, architektūros, kultūros paveldo apsaugos bei tvarkymo klausimais vykdymą saugomose teritorijose, užtikrindamas Tarnybai pavestų funkcijų vykdymą;
 5. metodiškai vadovauja Tarnybos pavaldžioms įstaigoms saugomų teritorijų kraštotvarkos, planavimo, statybų ir kultūros paveldo tvarkymo ir apsaugos klausimais, siekdamas Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 6. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei bei Skyriaus vedėjui kraštotvarkos, teritorijų planavimo, architektūros bei statybų reguliavimo klausimais, siekdamas Tarnybai pavestų funkcijų įgyvendinimo;
 7. nustatyta tvarka kartu su Aplinkos ministerijos ir Tarnybos specialistais dalyvauja patikrinimuose, tikrinant valstybiniuose parkuose, draustiniuose ir biosferos rezervate vykdomą statybinę veiklą, užtikrindamas Tarnybai pavestų funkcijų vykdymą;
 8. pagal kompetenciją teikia Tarnybos struktūriniams padaliniams ir Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms, fiziniams ir juridiniams asmenims teisines konsultacijas, taip pat konsultacijas dėl saugomose teritorijose vykdomų kraštotvarkos, planavimo, architektūros, statybų, kultūros paveldo apsaugos bei naudojimo, siekdamas Teisės ir personalo skyriaus nuostatų įgyvendinimo;
 9. pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai kitose institucijose ar organizacijose, dalyvauja Aplinkos ministerijos, Tarnybos, Direkcijų komisijų, darbo grupių darbe, nagrinėjant ir sprendžiant gamtos bei kultūros paveldo objektų tvarkymo, priežiūros klausimus, siekdamas Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 10. objektyviai, nešališkai, pareigingai atlieka šiame pareigybės aprašyme numatytas funkcijas, siekdamas Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 11. vykdo kitus Tarnybos vadovo bei skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio nurodymus ir pavedimus, susijusius su Teisės ir personalo skyriaus funkcijomis, siekdamas Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo.