Pareigų aprašymas Spausdinti

Projekto "Stumbrų apsaugos priemonių įgyvendinimas" vyr. specialistui (administratoriui) keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2. turėti 2 metų darbo patirtį administruojant iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos finansuojamus aplinkos projektus;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą ir administravimą;

4. gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti veiklą;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

7. turėti gerus bendravimo įgūdžius;

8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

9. išmanyti raštvedybos taisykles;

10. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

1. vykdo projekte numatytas veiklos rūšis ir viešinimo darbus, nuolatinę projekte numatytų veiklos rūšių įgyvendinimo priežiūrą:

2. rengia ir derina su Tarnybos padaliniais ir kitomis institucijomis projekto administravimo dokumentus: paraišką, tarpinius ir galutinį mokėjimo prašymus, ataskaitas, sutartis, viešųjų pirkimų ir kitus dokumentus;

3. tikrina projekte numatytų veiklos rūšių vykdytojų/tiekėjų ir ekspertų parengtą dokumentaciją: sąskaitas faktūras, darbų perdavimo aktus, ataskaitas, viešųjų pirkimų ir kitus dokumentus;

4.  teikia projekte numatytų veiklos rūšių vykdytojams/tiekėjams ir ekspertams pastabas bei pasiūlymus dėl vykdomų darbų, rengiamų dokumentų ir kt;

5. teikia reikiamus dokumentus įgyvendinančiajai institucijai – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai;

6. talpina projekto dokumentus į projektų duomenų mainų svetainę (DMS);

7. vyksta į teritorijas, kuriose įgyvendinamos projekto veiklų rūšys;

8. organizuoja arba dalyvauja dalykiniuose susitikimuose, susijusiuose su projekto veiklos rūšių įgyvendinimu;

9. pagal kompetenciją dalyvauja kitų valstybės institucijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose;

10. dalyvauja projekto tęstinumo planavimo procese, darbo grupėse, komisijose;

11. teisės aktų nustatytąja tvarka teikia informaciją apie projekto įgyvendinimą kitoms institucijoms ir įstaigoms;

12. bendradarbiauja su mokslo institucijomis projekto klausimais;

13. bendradarbiauja su kitais projekto specialistas, juos konsultuoja projekto veiklomis susijusiais klausimais;

14. organizuoja dokumentų saugojimą vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“;

15. teikia siūlymus Projektų valdymo skyriaus vedėjui projekto vykdymo gerinimo klausimais;

16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Projektų valdymo skyriaus vedėjo ar Tarnybos direktoriaus pavedimus.