Pareigų aprašymas Spausdinti

LIFE projekto "Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje" Nr. LIFE 16 IPE/LT/016 gamtosaugos ekspertui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, žemės ūkio ar miškininkystės krypties, fizinių mokslų studijų srities geografijos krypties ar socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį gamtotvarkos planavimo srityje;

3. gerai išmanyti „Natura 2000“ teritorijų valdymo, agrarinės aplinkosaugos principus;

4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugomų teritorijų veiklą, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugą;

5. gerai išmanyti Lietuvos saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus;

6. būti susipažinusiam su Europos Bendrijos (toliau – EB) svarbos rūšimis, buveinėmis, jų apsauga;

7. žinoti gyvosios gamtos monitoringo principus;

8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles;

9. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

10. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis, žinoti darbo su GIS programomis (ArcGIS, QGIS ir kt.) principus;

11. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, ir gebėti jas vairuoti.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. analizuoja, sistemina duomenis apie EB svarbos rūšis ir buveines, dalyvauja nustatant visų EB svarbos rūšių palankius referencinius dydžius, EB svarbos rūšių ir buveinių apsaugos tikslus, būtinas apsaugos priemones;

2. organizuoja ir įgyvendina gamtotvarkos planavimo proceso peržiūrą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl proceso tobulinimo, rengia gamtotvarkos planus (įskaitant teritorijų lauko tyrimus), juos tikslina;

3. dalyvauja rengiant „Natura 2000“ teritorijų steigimo, ribų koregavimo dokumentus, žemės išpirkimo „Natura 2000“ teritorijose programą, dalyvauja sudarant apsaugos sutartis su žemės savininkais;

4. rengia inovatyviais biologinės įvairovės išsaugojimo, kompensavimo principais paremtas koncepcijas;

5. rengia Projekto teritorijų individualias stebėsenos (monitoringo) programas, atlieka Projekto veiklų poveikio Projekto teritorijoms bei visam „Natura 2000“ tinklui stebėseną (monitoringą), renka, analizuoja, sistemina duomenis, teikia išvadas;

6. pagal kompetenciją dalyvauja kitose Projekto veiklose, darbo grupėse;

7. renka, analizuoja, sistemina duomenis apie saugomas rūšis, buveines, prognozuoja pokyčių tendencijas, teikia pasiūlymus, išvadas dėl jų apsaugos;

8. konsultuoja saugomų teritorijų direkcijų ir Tarnybos darbuotojus gamtotvarkos planavimo klausimais;

9. rengia saugomų rūšių apsaugos veiksmų planus;

10. atlieka gamtotvarkos veiksmų įgyvendinimo efektyvumo stebėseną;

11. pagal kompetenciją teikia ekspertinę pagalbą saugomų teritorijų direkcijų ir Tarnybos darbuotojams dėl planuojamos ūkinės veiklos projektų poveikio aplinkai vertinimo (pagal poreikį atlieka dokumentinę ir/ar lauko darbų patikrą);

12. pagal kompetenciją konsultuoja saugomų teritorijų direkcijų ir Tarnybos darbuotojus gamtotvarkos planavimo, agrarinės aplinkosaugos klausimais;

13. dalyvauja su Tarnybos vykdomų Projekto veiklų įgyvendinimu susijusiuose pasitarimuose, seminaruose, konferencijose;

14. pagal kompetenciją dalyvauja kitų valstybės institucijų, organizacijų, įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose;

15. bendradarbiauja su mokslo institucijomis Tarnybos įgyvendinamų Projekto veiklų klausimais;

16. bendradarbiauja su kitais Projekto partneriais, juos konsultuoja Projekto veiklomis susijusiais klausimais;

17. teikia siūlymus Metodinio-analitinio centro vadovui Tarnybos vykdomų Projekto veiklų gerinimo klausimais;

18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Metodinio-analitinio centro vadovo pavedimus.