Pareigų aprašymas Spausdinti

LIFE projekto "Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje" Nr. LIFE 16 IPE/LT/016 gamtosaugos ekspertui-geografinių informacinių sistemų analitikui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti biomedicinos, fizinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (bakalauro ir magistro laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį GIS srityje;

3. išmanyti GIS duomenų kūrimo, apdorojimo, analizės, publikavimo darbų eigą;

4. išmanyti sąryšinių duomenų bazių struktūrą ir taikomąsias programas, gebėti pritaikyti GIS programinę įrangą konkrečioms užduotims atlikti;

5. išmanyti kompiuterinės ir programinės įrangos veikimo principus;

6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su darbo sritimi;

7. gerai išmanyti Lietuvos saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus;

8. būti susipažinusiam su Europos Bendrijos (toliau – EB) svarbos rūšimis, buveinėmis, jų apsauga, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000” specifika;

9. žinoti gyvosios gamtos monitoringo principus;

10. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles;

11. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

12. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis, GIS programomis (ArcGIS, QGIS ir kt.);

13. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja reikalingų GIS duomenų įsigijimą, apsaugą ir licencijavimą;

2. diegia geoinformacinę sistemą ir užtikrina GIS programinės įrangos funkcionavimą Metodiniame-analitiniame centre;

3. organizuoja ir koordinuoja duomenų bazių, reikalingų Projekto veikloms įgyvendinti, kūrimą, pildymą ir priežiūrą;

4. renka, sistemina, analizuoja ir apdoroja duomenis;

5. sudaro, maketuoja ir spausdina teminius ir kadastrinius žemėlapius, reikalingus Projekto veikloms įgyvendinti;

6. pagal poreikį teikia statistinę ir aprašomąją informaciją, susijusią su Projekto veiklomis Tarnybai, saugomų teritorijų direkcijoms, Projekto partneriams;

7. kaupia kartografinę medžiagą;

8. dalyvauja perkant kompiuterinę ir programinę įrangą, rengiant technines specifikacijas informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms įsigyti, esamų duomenų bazių modernizavimui ar naujų kūrimui;

9. analizuoja, sistemina duomenis apie EB svarbos rūšis ir buveines, prognozuoja pokyčių tendencijas;

10. dalyvauja rengiant Projekto teritorijų individualias stebėsenos (monitoringo) programas, dalyvauja atliekant Projekto veiklų poveikio Projekto teritorijoms bei visam „Natura 2000“ tinklui stebėseną (monitoringą), renka, analizuoja, sistemina duomenis, teikia išvadas;

11. dalyvauja gamtotvarkos planų rengime, peržiūroje, teikia pasiūlymus dėl gamtotvarkos planavimo proceso tobulinimo;

12. pagal kompetenciją dalyvauja kitose Projekto veiklose, darbo grupėse;

13. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą saugomų teritorijų direkcijų ir Tarnybos darbuotojams GIS panaudojimo ir duomenų analizės klausimais;

14. dalyvauja su Tarnybos vykdomų Projekto veiklų įgyvendinimu susijusiuose pasitarimuose, seminaruose, konferencijose;

15. pagal kompetenciją dalyvauja kitų valstybės institucijų, organizacijų, įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose;

16. bendradarbiauja su Metodinio-analitinio centro informacinių technologijų specialistu ir kitais darbuotojais, kurdami, įdiegdami ir administruodami GIS produktus;

17. bendradarbiauja su mokslo institucijomis Tarnybos įgyvendinamų Projekto veiklų klausimais, kitais Projekto partneriais, juos konsultuoja Projekto veiklomis susijusiais klausimais;

18. teikia siūlymus Metodinio-analitinio centro vadovui Tarnybos vykdomų Projekto veiklų gerinimo klausimais;

19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Metodinio-analitinio centro vadovo pavedimus.